Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 3. november 1983 om licens til rejefiskeri.

I henhold til §§ 3 og 5 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, som drives på fiskeriterritoriet ved Grønland af personer og selskaber med grønlandsk fiskeribevis.

§ 2. Fiskeri efter rejer med fartøjer på 80 BRT og derover må kun ske efter licens fra landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri.
Stk. 2. Ved licensudstedelsen kan der foretages en fordeling af fangstmængder mellem de autoriserede på baggrund af en vurdering af de disponible fangstmængder, fartøjernes kapacitet og hensynet til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet.
Stk. 3. Licens udstedes fortrinsvis til fartøjer, som har haft licens til rejefiskeri i 1983.

§ 3. Ansøgning om licens og den i § 4, stk. 4 nævnte dokumentation skal være landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri i hænde inden den 5. december 1983. Landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri kan i enkelttilfælde fravige fristen for ansøgning om licens, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 4. Den udstedte licens gælder for 1984.
Stk. 2. Licensen er betinget af, at der inden første fangstrejse indledes, er truffet aftale med produktionsanlæg i Grønland om landing af rå rejer til bearbejdning. Aftalen skal omfatte hele fangsten af rejer, medmindre der i forbindelse med licensudstedelsen er meddelt tilladelse til forarbejdning ombord af indtil 90 % af fangsten. Kopi af aftalen skal være landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri i hænde senest 15. februar 1984.
Stk. 3. Licensen er betinget af, at minimum 70 % af fartøjets besætning består af personer, der opfylder kravet om tilknytning til det grønlandske samfund, jfr. landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980, § 2, stk. l og 10. Dokumentation for at kravet er opfyldt skal tilstilles landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri efter afslutningen af hver fangstrejse.
Stk. 4. Licensen er betinget af, at minimum 2/3 af selskabskapitalen eller fartøjet ejes af personer, der er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv, jfr. herved § 2, stk. 3 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980. Dokumentation herfor skal være bilagt licensansøgningen.

§ 5. Landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri kan under ganske særlige omstændigheder fravige betingelserne i § 4, stk. 2-4.

§ 6. Landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri kan regulere størrelsen af den i licensen tilladte fangstmængde, såfremt fastsættelsen af den totale kvote eller hensynet til opfiskning af den totale kvote efter landsstyremedlemmets skøn nødvendiggør en regulering.
Stk. 2. Fiskeriet skal indstilles, når den i licensen tilladte fangstmængde er opfisket, dog senest når meddelelse om opfiskningen af den totale kvote gives af rigsombudsmanden i radio og presse.

§ 7. Licensen udfærdiges til en bestemt indehaver for et bestemt fartøj.
Stk. 2. Licensen og de deri indeholdte rettigheder kan ikke overdrages.
Stk. 3. I tilfælde af en licenshavende persons død, et licenshavende selskabs opløsning eller i tilfælde af, at det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis, bortfalder licensen, men kan tages op til fornyet overvejelse med henblik på konstatering af, hvorvidt de oprindelige betingelser i øvrigt for en fornyelse af licensen fortsat er opfyldt.
Stk. 4. Licensen skal opbevares ombord.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsen eller af vilkårene i de licenser, der er udstedt i henhold til § 2, kan medføre advarsel, bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen,
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 2. november 1982 om licens til rejefiskeri ophæves den 1. januar 1984.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1983
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen