Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 3. december 1983 om regulering af fiskeriet.

I henhold til landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Trawlfiskeri er forbudt inden for 3 sømil fra de basislinier, som er fastsat i § 2 i bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 2. Uanset stk. l tillades fiskeri med vod eller trawl efter andet end torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk, havkat, laks og fjeldørred.
Stk. 3. Fiskeri efter rejer ved Vestgrønland nor for 68°00' nord må ikke drives med fartøjer på 80 BRT og derover inden for de i stk. l omtalte basislinier. Landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri kan dog dispensere herfra for fartøjer, der er bygget før 1970 og som traditionalt har fisket i Diskobugten.
Stk. 4. Uanset stk. l er fiskeri med vod eller trawl efter torsk tilladt på Sermersooq - feltet i Qaqortoq-distrikt (mellem 60°18,5'N, 60°26'N, 45°26'W, 45°19'W). Det gælder dog kun på større dybder end 200 meter og med fartøjer under 50 BRT.

§ 2. Ved trawlfiskeri efter torsk, rødfisk, helleflynder og hellefisk gælder fra den 1. september 1984 et mindskemål for maskestørrelsen i nettet på 140 mm.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter regler i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. december 1983
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen