Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 3. december 1983 om opkrævning af afgift på fangst af rejer.

I henhold til §§ 3, 5 og 11, stk. 2 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som senest er ændret ved landstingslov nr. 12 af 1. november 1982, fastsættes følgende bestemmelser om opkrævning og bortfald af afgift på fangst af rejer, der ikke landes til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg.

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opkrævning af afgifter fra selskaber eller enkeltpersoner, som er indehavere af rejefartøjer på 80 BRT og derover, der ikke lander hele fangsten som rå rejer til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg, og som for 1984 har opnået rejelicens i henhold til hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 3. november 1983 om licens til rejefiskeri.

§ 2. Afgiften for 1984 er i finanslov for 1984 fastsat til kr. 0,80 pr. kg fangst af rejer, der ikke indhandles som rå rejer til forarbejdning på produktionsanlæg i Grønland.

§ 3. Af afgiften opkræves kvartalsvis et å kontobeløb baseret på den del af den indberettede fangstmængde, som ikke landes til forarbejdning.
Stk. 2. For 1. kvartal forfalder 50 % af afgiften til betaling den 15. maj 1984.
Stk. 3. For 2. kvartal forfalder 80 % af afgiften til betaling den 15. august 1984.
Stk. 4. For 3. kvartal forfalder 80 % af afgiften til betaling den 15. november 1984.
Stk. 5. For 4. kvartal skal betaling ske i forbindelse med afregningen for året, der forfalder til betaling den 15. februar 1985.
Stk. 6. Betaling anses for rettidig, når indbetaling sker senest 30 dage efter forfaldstid.

§ 4. Såfremt det af senere fremkomne oplysninger, herunder salgs- og regnskabsoplysninger, fremgår, at afgiften i henhold til § 3, stk. 5 er beregnet på urigtige eller upræcise oplysninger vedrørende fangstmængden for 1984, kan der indtil udgangen af 1985 forelægges licenshaveren en endelig afregning.

§ 5. Licenshaveren har pligt til at indsende fangstoplysninger til Erhvervsdirektoratet ved afslutningen af hver fangstrejse. Af oplysningerne skal fremgå den samlede fangstmængde samt hvor stor en del heraf, der er landet som rå rejer til produktionsanlæg i Grønland.
Stk. 2. Ved manglende eller mangelfulde fangstoplysninger fra en licenshaver kan afgiften og á kontobetalinger opgøres på baggrund af en tildelt bådkvote eller den anslåede fangst.

§ 6. I tilfælde af havari, længerevarende værftsophold eller lignende særlige, uforskyldte omstændigheder kan landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri indrømme hel eller delvis fritagelse for afgiften.
Stk. 2. Såfremt det afgiftsbelagte fiskeris indtjeningsmuligheder forringes væsentligt i afgiftsperioden, kan landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri tilsvarende indrømme hel eller delvis bortfald af afgiften.
Stk. 3. Såfremt der ikke umiddelbart er grundlag for at imødekomme ansøgninger i henhold til stk. l og 2 kan landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri i særlige tilfælde indrømme henstand med betaling af afgiften.

§ 7. Erhvervsdirektoratet kan inddrage en licens, indtil forfalden afgift er betalt.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsen kan medføre advarsel eller bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1984.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. december 1983
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen