Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 30. december 1983 om rejefiskeri i området mellem 68°00' N og 69°15' N, øst for 56°00' W.

I henhold til Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt §§ 5 og 6 fastsættes:

 

§ 1. Adgang til rejefiskeri i området mellem 68°00' N og 69°15' N, øst for 56°00' W er forbeholdt fartøjer, som ikke er indrettet med henblik på søkogning af rejer.

§ 2. For 1984 er den højst tilladte fangstmængde for rejer i området mellem 68°00' N og 69°15' N, øst for 56°00' W fastsat til 4.000 tons incl. udkast.
Stk. 2. Når kvoten for rejer i det ovenfor nævnte område er opfisket, indstilles fiskeriet. Meddelelse herom gives af Landsstyremedlemmet for fiskeri, handel og industri i radio og presse.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan medføre advarsel, bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. november 1982 om rejefiskeri i området mellem 68°00' N og 69°15' N, øst for 56°00' W, som ændret ved hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 21. oktober 1983.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 1983
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen