Landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring.

I henhold til lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes herved følgende:

 

Kapitel l
Almindelige bestemmelser

§ 1. Boligsikring efter denne forordning kan ydes til husstande, der bebor en udlejningsbolig, der er opført af offentlige midler, eller et boligstøttehus, der er opført i henhold til kapitel II i bekendtgørelse om boligbyggeri i Grønland.
Stk. 2. Boligsikring kan endvidere ydes til lejemål i private ejendomme, men kun hvis huslejen er mindre end halvanden gang den husleje, der efter statens regler om huslejefastsættelse ville blive fastsat for en tilsvarende bolig i statens ejendomme.
Stk. 3. Boligsikring kan ikke ydes til enkelte værelser, klubværelser eller tilsvarende boliger.

§ 2. Boligsikring ydes på grundlag af en vurdering af husstandens størrelse i forhold til boligens størrelse og boligudgiftens størrelse i forhold til husstandens indkomst.
Stk. 2. I en husstand indgår alle voksne og børn, der har fast bopæl i boligen.

§ 3. Boligsikring kan som hovedregel kun ydes, hvis antallet af beboelsesrum i boligen står i rimeligt forhold til antallet af beboere i boligen.
Stk. 2. Hvis antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end l, eller hvis boligen bebos af flere end 2 personer pr.beboelsesrum, kan boligsikring ikke ydes.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i stk. 2, hvis der ikke kan anvises boligtageren anden passende bolig, og særlige omstændigheder taler derfor.

§ 4. Boligsikring kan kun ydes til boligudgiften, hvorfor der ikke kan ydes boligsikring til udgifter til varme og elektricitet.
Stk. 2. I udlejningsboliger består boligudgiften af husleje, inklusive drifts- og vedligeholdelsesbidraget, med fradrag af det generelle tilskud og af eventuelle boligbørnetilskud.
Stk. 3. I kapitel II-huse består boligudgiften af renter og afdrag med fradrag af det generelle tilskud og af eventuelle boligbørnetilskud.
Stk. 4. Boligsikring kan ikke ydes til restancer hverken fra tiden forud for ansøgningen eller til restancer, der oparbejdes, medens boligsikring udbetales.

§ 5. Boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes regulerede nettoindkomster.
Stk. 2. Den regulerede nettoindkomst beregnes på grundlag af indkomsten fra det nærmest forudgående slutlignede indkomstår med fradrag af standardfradraget, driftsomkostninger, driftsøkonomiske afskrivninger samt renteudgifter, der er forbundet med skabelse af indkomsten, og med tillæg af en eventuel aldersrente eller erhvervsudygtighedsrente samt af andre skattefrie offentlige ydelser beregnet til forsørgelse.
Stk. 3. Landsstyret bemyndiges til nærmere at fastsætte, hvilke skattefrie offentlige ydelser beregnet til forsørgelse, der skal indgå i den regulerede nettoindkomst.

§ 6. Boligsikring kan ydes, såfremt en husstands årlige indkomst, opgjort efter reglerne i § 5, ligger under et grænsebeløb, der hvert år fastsættes af Grønlands Landsting. Husstande, hvis indkomst ligger under grænsebeløbet, skal af boligudgiften (husleje eller terminsudgift) selv afholde en egenandel, der beregnes som en procentdel af husstandsindkomsten, idet procentdelens størrelse afhænger af indkomstens størrelse.
Stk. 2. Grønlands Landsting fastsætter hvert år den øverste procentsats for husstandens egenandel. For hver 4.000 kroner husstandsindkomsten ligger under det i stk. l nævnte grænsebeløb, nedsættes procentsatsen med 2,dog således at procentsatsen ikke kan blive mindre end 7%.
Stk. 3. Indenfor de i stk. 2 nævnte indkomst-intervaller på 4.000 kroner afrundes husstandsindkomsten til middelværdien for det pågældende interval, inden beregning af husstandens egenandel, således at husstande, hvis indkomster ligger indenfor samme indkomstinterval, beløbsmæssigt betaler samme egenandel.
Stk. 4. Overstiger boligudgiften husstandens egenandel, ydes differencen som boligsikring.

§ 7. Grønlands Landsting fastsætter hvert år en overgrænse og en undergrænse for størrelsen af den årlige boligsikringsydelse, således at beløb, der ligger over eller under grænsen, ikke kommer til udbetaling.

 

Kapitel 2
Ansøgning om boligsikring

§ 8. Boligsikring skal ansøges på blanketter, der indgives til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Ansøgeren har pligt til at fremkomme med enhver oplysning, der har betydning for beregning af boligsikring, herunder husstandens størrelse, sammensætning og indkomstforhold.

§ 9. Boligsikring ydes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ansøgningens indgivelse, og indtil udgangen af fraflytningsmåneden.
Stk. 2. Når boligsikring søges i forbindelse med indflytning i anden bolig, kan kommunalbestyrelsen lade boligsikringen udbetale med virkning fra indflytningsdatoen.

 

Kapitel 3
Administration

§ 10. Boligsikring beregnes og udbetales af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. I udlejningsboliger beregnes boligsikringsydelsen til et årligt beløb, hvoraf en tolvtedel modregnes månedsvis forud i lejerens huslejebetaling, således at lejeren kun afkræves differencen mellem boligsikringsydelsen og boligudgiften, medens boligsikringsydelsen indbetales direkte til udlejeren.
Stk. 3. I kapitel II-huse beregnes boligsikringsydelsen til to halvårlige beløb, der indbetales til Boligstøtteudvalget til nedbringelse af ejerens halvårlige terminsudgift, således at ejeren kun afkræves differencen mellem boligsikringsydelsen og boligudgiften.

§ 11. Boligsikringen reguleres hver 1. oktober efter de ændringer i beregningsgrundlaget, der er sket siden den sidst foretagne beregning. Boligsikringsåret løber således fra den 1. oktober til den 30. september.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med den årlige regulering kræve, at boligsikringsmodtagere indsender fornyede oplysninger om husstandens størrelse, sammensætning og indkomstforhold.
Stk. 3. Hvis husstandens forhold fortsat tilsiger, at der kan ydes boligsikring, foretager kommunalbestyrelsen en ny beregning af boligsikringsydelsen på grundlag af boligudgiftens størrelse, de ændringer i husstandens regulerede nettoindkomst, der følger af den årlige slutligning, og de ændringer der følger af Landstingets fastsættelse af de i §§ 6 og 7 nævnte beløb.

§ 12. Hvis der i løbet af boligsikringsåret sker en uventet, væsentlig og varig nedgang i husstandsindkomsten i forhold til beregningsgrundlaget for en løbende boligsikringsydelse, kan ydelsen efter ansøgning derom omregnes på grundlag af den forventede årsindkomst.

 

Kapitel 4
Tilbagebetaling

§ 13. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilbagebetaling af boligsikringsydelser, når en person har undladt at give oplysninger som krævet i §§ 8 og 11, stk. 2, og der derved er udbetalt for meget i boligsikring, eller når der iøvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget boligsikringsydelser.
Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilbagebetaling, inddrives beløbet efter reglerne i Lov om rettens pleje i Grønland.

 

Kapitel 5
Finansiering

§ 14. Til udgifter, der afholdes af kommunerne i henhold til denne forordning, ydes der tilskud fra landskassen.

 

Kapitel 6
Klageadgang

§ 15. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne forordning kan påklages til Det sociale Ankenævn i overensstemmelse med reglerne om anke i Landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation. Ankefristen er 4 uger.

 

Kapitel 7
Ikrafttræden

§ 16. Denne forordning træder i kraft den 1. april 1984.
Stk. 2. Samtidig med denne forordnings ikrafttræden ophæves Landsrådsvedtægt af 26. april 1977 om støtte til nedsættelse af boligudgiften for økonomisk dårligt stillede.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. oktober 1983
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen