Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. januar 1987 om licens til fiskeri efter rødfisk i 1987.

I henhold til §§ 8, stk. 1 og 3, 9, 10, 12 og 14 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rødfisk som drives på Grønlands fiskeriterritorrium af personer og selskaber med grønlandsk fartøj, jfr. landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri § 3.
Stk. 2. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter de tidligere gældende regler.

§ 2. Fiskeri efter rødfisk med fartøjer på eller over 80 BRT (efter fartøjets målebrev eller måleattest) er betinget af licens.
Stk. 2. Licens søges og gives for højst et kalenderår ad gangen. Ansøgningsfristen bestemmes af landsstyremedlemmet. Ansøgningen skal udfærdiges på et ansøgningsskema, som udleveres af Erhvervsdirektoratet.
Stk. 3. For de fartøjer, der har tilladelse til produktion om bord kan licensen gøres betinget af, at en bestemt del af fangsten bringes til forarbejdning på landanlæg.
Stk. 4. Licensen kan indeholde vilkår, hvorefter indhandling skal ske til bestemte anlæg.
Stk. 5. Indtil særlig bekendtgørelse om bemanding af grønlandske fiskerfartøjer træder i kraft gælder, at licensen er betinget af, at minimum 70% af fartøjets besætning består af personer, der har, og til stadighed har haft, fast bopæl i Grønland i de sidste to år og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, og som er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. Dokumentation for at kravet er opfyldt fremsendes til Grønlands Fiskerilicenskontrol inden 14 dage efter hver losning i form af en udfyldt bemandings- og fangstliste hvorpå der også anføres fiskeribevisets nummer.
Stk. 6. Landsstyremedlemmet kan under særlige omstændigheder fravige betingelserne i stk. 5.

§ 3. I licensen angives hvilken mængde det pågældende fartøj og/eller rederi må fiske.
Stk. 2. Fiskeriet skal ophøre,
a) når de fangstmængder, der er fastsat efter stk. 1 er opnået,
b) når den samlede tilladte fangstmængde (TAC) er opfisket.
Fiskeriet skal dog senest ophøre, når landsstyremedlemmet giver meddelelse herom i radio eller presse. En sådan meddelelse kan eventuelt kun vedrøre nærmere angivne tidsrum og områder.
Stk. 3. Licensen skal opbevares ombord.

§ 4. Licensen kan ikke overdrages.
Stk. 2. I tilfælde af en licenshavende persons død, et licenshavende selskabs opløsning eller i tilfælde af, at det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis, bortfalder licensen, men kan tages op til fornyet overvejelse med henblik på konstatering af, hvorvidt de oprindelige betingelser iøvrigt for en fornyelse af licensen fortsat er opfyldt.
Stk. 3. Ændringer i forudsætningerne hvorpå licensudstedelsen er sket, herunder ændringer i ejerkreden, skal forelægges landsstyremedlemmet til godkendelse.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 11. april 1986 om licens til fiskeri efter rødfisk i 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. januar 1987
Moses Olsen

/

Einar Lemche