Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 19. marts 1987 om sanering af uddannelsesgæld.

I henhold til § 7 og § 9 i landstingslov nr. 9 af 13. november 1986 om sanering af uddannelsesgæld, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Generelle betingelser og beregning af tilskud

§ 1. Gældssanering ydes uafhængigt af indkomst- og formueforhold ved to typer af tilskud: tilskud tilafdrag af gælden og rentetilskud af bank- og sparekasselån ydet med Hjemmestyregaranti samt garanterede lån, som Hjemmestyret har måttet indfri.
Stk. 2. Tilskud ydes kun til lån, hvor debitor i tilskudsperioden, d.v.s. det senest afsluttede kalenderår, har fulgt afviklingsaftalen. Hermed menes, at de samlede indbetalinger i tilskudsperioden ikke i væsentlig grad må afvige fra det i afviklingsaftalen forudsatte. Skriftligt bevilget henstand regnes ikke for misligholdelse.
Stk. 3. Tilskuddene bevilges og udbetales for et år ad gangen. Udbetaling finder sted i forbindelse med pengeinstituttets rentetilskrivning. Tilskuddene kan tilsammen aldrig overstige restsaldoen. Dog kan overskydende tilskud på et lån, overføres til nedbringelse af andre lån debitor måtte have, når disse blot er omfattet af gældssaneringsordningen og ikke har været misligholdt i tilskudsperioden.

§ 2. Tilskud til afvikling af uddannelsesgæld beregnes, jvf. lovens § 3, som summen af debitors indbetalinger i det foregående kalenderår.
Stk. 2. Ansøgere der på ansøgningstidspunktet kan dokumentere fast bopæl i yderdistrikt eller bygd, ydes et tilskud til afvikling af gælden på 2 gange summen af egne indbetalinger i det foregående kalenderår. Ved yderdistrikt eller bygd forstås:
a) Kommunerne Uummannaq, Upernavik, Avanersuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
b) Bygder i de øvrige kommuner i Grønland.
Betegnelsen omfatter ikke:
a) Kangaatsiaq.
b) Områder uden for kommunal inddeling.

§ 3. Rentetilskud beregnes og udbetales for et år ad gangen.
Stk. 2. Rentetilskud til hjemmestyregaranterede uddannelseslån i banker og sparekasser beregnes som forskellen mellem den faktiske rentetilskrivning i det foregående kalenderår og 4% af restsaldoen pr. 31. december. Tilskuddet udbetales i forbindelse med pengeinstituttets rentetilskrivning.
Stk. 3. Rentetilskud til bank- og sparekasselån, som Hjemmestyret har måttet indfri, beregnes som forskellen mellem den faktiske rentetilskrivning i det foregående kalenderår og 8% af restsaldoen pr. 31. december. Tilskuddet udbetales i forbindelse med Hjemmestyrets rentetilskrivning.

 

Kapitel 2.
Ansøgningsprocedure

§ 4. Gældssanering søges og bevilges for et år adgangen. Ansøgningen skal være Uddannelsesinspektoratet i hænde senest den 1. april. Tilskudsperioden er det senest afsluttede kalenderår.
Stk. 2. Der søges på et af Landsstyret godkendt ansøgningsskema, som kan rekvireres på de lokale arbejdsmarkedskontorer samt i Uddannelsesinspektoratet.
Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
- Navn, cpr.nr., adresse med klar angivelse af by eller bygd, bopælsattest skal vedlægges.
- Uddannelsesafslutning, eller i tilfælde af fortsat uddannelse, om tilbagebetalingspligten er indtrådt. Dokumentation vedlægges.
- Om gæld til Grønlands Hjemmestyre oplyses om indbetalinger i senest afsluttede kalenderår, afviklings aftale, eventuelt henstandsaftale samt kvitteringer for årets indbetalinger vedlægges.
- Om Hjemmestyregaranteret gæld i private pengeinstitutter oplyses om: pengeinstituttets lånekonto, saldo pr. 31. december, rentesats(er), årets rentetilskrivning, egne indbetalinger i kalenderåret. Afviklingsaftale, eventuelt henstandsaftale samt kvitteringer eller anden dokumentation for årets indbetalinger vedlægges. Ansøgningen underskrives på tro og love.
Stk. 4. Ansøgninger som er Uddannelsesinspektoratet i hænde efter ansøgningsfristens udløb, som er mangelfulde, eller hvor krævet dokumentation mangler, kan afvises.
Stk. 5. Tilbaqebetalingsforhold skal, for at komme i betragtning til gældssanering, være formaliserede ved skriftlige afviklingsaftaler senest den 31. december i tilskudsperioden.

§ 5. Sker der ændringer i tilbagebetalingsforholdene skal der, for at komme i betragtning til gældssanering, gives meddelelse herom, til Uddannelsesinspektoratet.

 

Kapitel 3
Særlige forhold

§ 6. Landsstyret eller den, det bemyndiger hertil, kan inden for et over finansloven fastsat beløb, eftergive uddannelsesgæld til Hjemmestyret, når ansøgeren har særligt vanskelige vilkår. Dette kan også ske i tilfælde, hvor de almindelige betingelser for at opnå gældssanering i lovens § 4 ikke opfyldes.
Stk. 2. Som "særligt vanskelige vilkår" kan nævnes, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet modtager og i en periode sammenlagt på mindst 1 år efter uddannelsens afslutning eller afbrydelse har modtaget ydelser i henhold til:
a) Landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente m.v.
b) Landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente.
c) Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige.
d) Landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.
Det forudsættes, at ansøgeren ikke iøvrigt efter sine formue- og indtægtsforhold, har mulighed for, inden for rimelig tid, at betale gælden.

§ 7. Ansøgning om eftergivelse af gæld i henhold til lovens § 9 kan, når det drejer sig om større beløb, fremsendes til høring hos de sociale myndigheder.
Stk. 2. Ansøgninger skal indeholde grundige oplysninger om og dokumentation for de "særligt vanskelige vilkår", debitor påkalder sig, herunder indtægts- og formueforhold. Desuden skal der gøres rede for, hvorledes gælden er opstået samt det hidtidige afviklingsforløb.

§ 8. Ved ansøgning om eftergivelse af gældsposter op til 150.000 kr. er Uddannelsesinspektoratet bemyndiget til at træffe beslutning. Ved gældsposter op til 250.000 læ. er bemyndigelsen givet til Landsstyremedlemmet for handel og erhvervsuddannelser. Ved gældsposter over 250.000 kr. skal beslutningen træffes af Landsstyret.

 

Kapitel 4.
Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1987.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. marts 1987
Josef Motzfeldt

/

Ejvind Christoffersen