Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 17. februar 1987 om børnetilskud.

I henhold til § 4 og § 7 i landstingsforordning nr. 4 af 11. november 1986 om børnetilskud fastsættes:

 

§ 1. Det sociale udvalg kan i henhold til bestemmelsen i forordningens § 4, stk. 4 bestemme, at den indkomst, som lægges til grund for udbetaling af børnetilskud kan være en anden end den senest kendte skattepligtige indkomst, når der er sket eller kan forventes at ske væsentlige ændringer i de fremtidige indkomstforhold. Dette kan ske efter de nedenfor anførte regler.
Stk. 2. Børnetilskudet kan udbetales på baggrund af den forventede fremtidige skattepligtige indkomst, når der sker væsentlige ændringer i civilstanden ved indgåelse af ægteskab, ved dødsfald, skilsmisse eller ophævelse af samliv, eller ved tildeling af erhvervsudygtighedsrente eller aldersrente samt i forbindelse med start på uddannelse eller længerevarende efteruddannelse.
Stk. 3. Ved indgåelse af ægteskab og ved samliv mellem ikke-gifte forældre opgøres den beregnede skattepligtige indkomst på baggrund af parternes samlede skattepligtige indkomster.
Stk. 4. For ikke-gifte fast samlevende par opgøres den skattepligtige indkomst på grundlag af parternes samlede skattepligtige indkomster, når samlivet har bestået i et år eller længere.
Stk. 5. Opmærksomheden henledes på bestemmelserne i forordningens § 10, hvorefter det påhviler den, der modtager børnetilskud, at meddele det sociale udvalg om ændringer i pågældendes forhold, som kan medføre bortfald af retten til børnetilskud, eller som kan medføre, at uberettiget udbetalt børnetilskud skal tilbagebetales.

§ 2. Det sociale udvalg kan i henhold til bestemmelsen i forordningens § 7 stk. 2 og 3 bestemme, at børnetilskuddet skal udbetales til andre end barnets mor, ligesom udvalget kan bestemme, at udbetalingen skal ske på anden måde end ved kvartalsvis udbetaling. Dette kan ske efter de nedenfor anførte regler.
Stk. 2. Hvis barnet ikke opholder sig hos moderen, udbetales børnetilskuddet til den, der har barnet  hos sig til forsørgelse, når der er indgået aftale herom med barnets mor.
Stk. 3. Såfremt der ikke er indgået aftale med barnets mor, og barnet ikke opholder sig hos moderen, kan socialudvalget bestemme, at børnetilskuddet udbetales til den, som har barnet hos sig til forsørgelse, når hensynet til barnets tarv taler herfor.
Stk. 4. Det sociale udvalg kan endvidere bestemme, at børnetilskud kan udbetales i mindre rater end den kvartalsvise og at udbetalingen kan i særlige tilfælde ske helt eller delvist i form af naturalier, når dette skønnes nødvendigt af hensyn til barnets tarv.
Stk. 5. Hvis faderen har forældremyndigheden alene over barnet, gælder tilsvarende regler.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1 april 1987.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. februar 1987
Aqqaluk Lynge

/

Martha Labansen