Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 7. maj 1987 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 11. april 1986 om begrænsning af hvalfangst.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 13 af 11. april 1986 om begrænsning af hvalfangst foretages følgende ændring:

I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fangst må kun drives af personer, der har bopæl i Grønland og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, samt er i besiddelse af et bevis, udstedt af kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, for at de driver fangst og jagt som hovederhverv."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. maj 1987
Moses Olsen

/

Einar Lemche