Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 15 af 26. maj 1987 om forbud mod anvendelse af bundgarn i torskefiskeriet ved Vestgrønland i 1987.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri § 14, stk. 1, fastsættes :

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium vest for Kap Farvel.

§ 2. Fiskeri efter torsk med bundgarn er forbudt.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan bundgarnsfiskeri efter torsk tillades, hvis det skønnes forsvarligt under hensyn til mængden af små torsk, der fanges, og hvis det sikres, at den mængde små torsk, der fanges, konstant begrænses mest muligt.

§ 3. Udstedelse og inddragelse af tilladelser efter § 2, stk. 2, foretages af produktionsudvalget for fabrikkerne i henholdsvis Nanortalik, Alluitsup Paa, Narsaq, Paamiut, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit og Ilulissat, samt af bestyrelserne for fabrikkerne i henholdsvis Qaqortoq, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Nuuk. Udstedelse og inddragelse foretages på vegne af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri.
Stk. 2. Udstedelse og inddragelse af tilladelser offentliggøres af de i stk. 1, 1. pkt. nævnte institutioner.
Stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til stk. 1 kan af de berørte parter indbringes for landsstyremedlemmet .

§ 4. Tilladelse til bundgarnsfiskeri efter § 2 kan ikke udstedes på lokaliteter eller i perioder, hvor det på grundlag af erfaringer skønnes, at mere end 30% af fangsten vil bestå af torsk, hvis længde er 40 cm eller derunder.

§ 5. Bundgarnsfiskeri efter torsk på lokaliteter eller i perioder, for hvilke der ikke foreligger gyldig tilladelse i henhold til § 3, stk. 1, kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder indtil den 31. december 1987.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. maj 1987
Moses Olsen

/

Einar Lemche