Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juni 1987 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

I henhold til § 16, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes herved følgende bestemmelser:

 

Kapitel I.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Formålet med Nationalparken er at bevare områdets naturtilstand og samtidigt hermed at sikre mulighed for forskning og adgang for offentligheden. Der skal tilstræbes størst mulig beskyttelse af landskab, plantevækst, dyreliv, fortidsminder og andre kulturlevn.
Stk. 2. Offentligheden har adgang, såfremt det kan ske uden tilsidesættelse af de i stk. 1 nævnte hensyn eller andre særlige hensyn.

 

Kapitel II.
Regler for ophold og færdsel m.v. i Nationalparken.

§ 2. Pattedyr og fugle samt deres bo og reder må ikke forstyrres eller provokeres, og æg ikke fjernes. Nye arter, herunder husdyr, må ikke indføres.
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 må der til brug for mandskabet indføres slædehunde til de i § 26 nævnte stationer.

§ 3. Der må ikke slås lejr på eller i umiddelbar nærhed af dyrs og fugles naturlige yngle-, fouragerings-, fælde- eller hvilepladser samt vandringsveje.

§ 4. Al jagt er forbudt. Fiskeri med stang eller pilk er tilladt, fiskeri med andre redskaber og midler er forbudt.

§ 5. Mandskabet på de i § 26 nævnte stationer må dog, til eget forbrug, fiske samt skyde sæler, harer og ryper i henhold til de for Ittoggortoormiit (Scoresbysund) kommune gældende fredningsregler.
Stk. 2. Mandskabet på Mesters Vig har dog kun tilladelse til fiskeri.
Stk. 3. For det i medfør af stk. 1 og 2 udførte kan Grønlands Hjemmestyre fastsætte bestemmelser for fremsendelse af fangstlister samt præparater til videnskabeligt brug. Skind af lovligt nedlagte sæler kan frit udføres fra Grønland.

§ 6. I tilfælde af, at et dyr dræbes under påberåbelse af nødværge, skal skind og kranium tilberedes forsvarligt og sendes til Grønlands Hjemmestyre tillige med en rapport over hændelsesforløbet, der overgives til politimesteren til vurdering.

§ 7. Grønlands Hjemmestyre kan til videnskabeligt brug give tilladelse til mærkning af fugle og pattedyr.

§ 8. Uden videresalg for øje er det tilladt at samle planter, bær, insekter og andre lavere dyr samt mineraler. Planter med rødder må ikke indsamles uden særlig tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre. Nye arter må ikke indføres.

§ 9. Drivtræ og andet jordfundet materiale af planter eller dyr, herunder kranier, gevirer, horn og skeletdele, må ikke fjernes fra findestederne uden særlig tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre.

§ 10. Haglbøsser, salonrifler, selvskud og fælder af enhver art må ikke indføres til eller forefindes i Nationalparken. Andre våben må kun indføres eller besiddes med politimesterens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bestemmelsen i andet punktum gælder ikke personer, der er på traditionel fangsttur i området jvf. § 22, samt for militært personel udstationeret i Nationalparken.

§ 11. Udenfor de faste stationer er kørsel med tærrængående motorcykler eller andet terrængående motorkøretøj forbudt. Motorkøretøjer må dog benyttes på is eller fast snedække. Brug af motorkøretøjer er forbudt i områder udlagt som zone 1.
Stk. 2. Ved Mesters Vig må kørsel som nævnt i stk. 1 dog kun finde sted i området mellem Antarctic Havn, Kap Petersen, Haslums Øer og Drømmebugten.

 

Kapitel III.
Regler om beskyttelse af ferske vande

§ 12. Vandløb må ikke ændres i deres forløb.
Stk. 2. Søer og damme eller dele deraf må ikke opfyldes. Bredderne må ikke beskadiges, og vandstanden må ikke ændres.
Stk. 3. Ferske vande må ikke tilføres affalds- eller giftstoffer af nogen art.

 

Kapitel IV.
Regler om forhistoriske og historiske anlæg

§ 13. Fortidsminder og fund af kulturhistorisk interes se er fredede i medfør af landstingslov nr. 5/1980 om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger. For Nationalparken gælder dog yderligere følgende særlige regler:
a) Det fredede omfatter alle varder og vardeberetninger uanset alder og oprindelse.
b) Alle anlæg er fredede i en afstand af 100 m. omkring mindet. Hverken anlæg eller omgivelser må ændres uden tilladelse.
c) Fredningen omfatter desuden alle bygninger fra dette århundrede, der er ude af brug.

§ 14. fund af enhver art, hvad enten de ligger i tilknytning til et synligt minde eller ej, skal lades urørte, jvf. landstingsforordning nr. 2/1980 om museumsvæsenet, § 6.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan genstande dog medtages, såfremt der er overhængende risiko for at disse helt eller delvis ødelægges. Fundsituationen skal omhyggeligt dokumenteres, og dokumentation skal sammen med genstanden afleveres senest een måned efter udrejse fra Nationalparken. Meddelelse om fjernelse af fund skal dog meldes til Grønlands Landsmuseum inden afrejse fra Nationalparken.

§ 15. I henhold til landstingsforordning nr. 2 af 21. oktober 1980 om museumsvæsent, § 8, er det forbudt uden indhentet tilladelse at udføre genstande fra Grønland fra før 1940, som er af Grønlandsk oprindelse eller af særlig betydning til betydning af den grønlandske kulturhistorie. Dette forbud gælder i Nationalparken, uanset genstandenes alder, jvf. dog § 14, stk. 2.

§ 16. Rejsende i Nationalparken skal rapportere til Grønlands Landsmuseum enhver iagttagelse af anlæg og fund, uanset om disse er truede eller ej.
Stk. 2. Rapportering vedrørende iagttagne anlæg og genstande skal indsendes til Landsmuseet senest 3 måneder efter afrejse fra Nationalparken. Dokumentationen skal indeholde: fysisk placering (længde og bredde), højde over havet, data om anlæggets omfang og udseende (fotos eller tegninger) samt en kort beskrivelse af anlægget/genstanden(e). Beskrivelsesark til dette formål udleveres i forbindelse med godkendelse af ansøgninger om adgang til Nationalparken.
Stk. 3. Særlige udgifter, der afholdes i forbindelse med udfærdigelse af rapporten, kan dækkes af Grønlands Landsmuseum efter aftale.

 

Kapitel V.
Zoneinddeling

§ 17. I Nationalparken er udlagt følgende typer af særligt afgrænsede områder, hvor færdsel og aktiviteter reguleres udfra følgende kriterier:
a) Zone 1: Værdifuldt og specielt sårbart område.
b) Zone 2: Vigtigt og følsomt område.
c) Zone 3: Interessant lokalitet.
d) Zone 4: Økologisk vigtigt åbentvandsområde, herunder strømsted.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre fastsætter den nærmere afgrænsning af og regler for adgangen til de i stk. 1 nævnte områder.

 

Kapitel VI.
Forskellige bestemmelser

§ 18. Det er forbudt at efterlade affald eller spildprodukter på land, i søer, i elve, i havet eller på søis, havis eller bræis. Affald eller spildprodukter skal bringes tilbage til faste stationer eller skibe med henblik på tilintetgørelse eller genudførelse.

§ 19. Overflyvning af land, fjorde oq hav i en højde af under 500 mtr. over terræn må kun ske efter forudgående tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre. Landing med fly og landgang fra skib samt nedkastning af depoter er forbudt uden forudgående tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kræver overflyvning, landing, landgang og nedkastning ikke tilladelse i det omfang, det er nødvendigt for de faste stationers drift, jvf. § 26, eller det offentliges virksomhed i øvrigt.

§ 20. Etablering af nye stationer og hytter eller andre anlæg må ikke ske uden forudgående tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre.

 

Kapitel VII.
Adgang og kontrolforanstaltninger

§ 21. Adgang til Nationalparken har
a) personer, der har bopæl i Avanersuag (Thule) og Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) kommuner, og som samtidig har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
b) personer, der udfører tilsyns- eller andre opgaver for det offentlige,
c) personer, der er beskæftiget på stationsområder.
Stk. 2. For alle andre end de i stk. 1, a-c, omhandlede personer kræves adgangstilladelse fra Grønlands Hjemmestyre, jvf. § 23.

§ 22. De i § 21, stk. 1 a, nævnte personer har ret til at drive traditionelt erhverv inden for Nationalparkens grænser, såfremt de er i besiddelse af bevis for, at de har fangst og jagt enten som hovederhverv eller som bierhverv. Dette bevis udstedes af kommunalbestyrelsen i bopælskommunen.
Stk. 2. Ved traditionelt erhverv forstås jagt på havisen og på havet med hundeslæde, kajak og motorbåd, udgående fra og hjemvendende til bopælskommunen. Jagt på moskusokser er dog ikke tilladt. Den fangstrejsende må ikke tage fast ophold i området eller støtte sig til faste stationer eller ekspeditioner og må ikke være betalt ledsager for eller befordres af nogen, der ikke opfylder betingelserne i § 21, stk. 1 a.

§ 23. Ansøgning om adgang til Nationalparken i henhold til § 21, stk. 2, skal indeholde oplysninger om formål og operationsområde, fortegnelse over rejsedeltagere, opholdets forventede varighed samt sådanne andre oplysninger, som Grønlands Hjemmestyre i øvrigt måtte anse for ønskelige. Tillige gælder bestemmelserne i §§ 2 og 4, stk. 1-4 og 6, i Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse af 22. februar 1967 om rejser til og i Grønland, som ændret ved bekendtgørelse af 21. maj 1976.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre kan stille sådanne betingelser for adgangen til Nationalparken, som måtte anses for hensigtsmæssige.

§ 24. Nationalparken administreres af Grønlands Hjemmestyre. Grønlands Hjemmestyre nedsætter et Nationalparkråd bestående af et antal medlemmer med naturvidenskabelig og arkæologisk indsigt, et antal medlemmer udpeget af Grønlands Landsting blandt landstingets medlemmer samt en formand. Medlemmerne udpeges efter hvert landstingsvalg. Nationalparkrådet yder faglig rådgivning og anden bistand i spørgsmål vedrørende forhold i Nationalparken.

§ 25. Tilladelser til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer i Nationalparken meddeles efter reglerne i lov om mineralske råstoffer i Grønland, idet udtalelse indhentes fra Nationalparkrådet med henblik på udfærdigelse af særlige bestemmelser i forbindelse med de enkelte bevillinger. På tilsvarende måde udfærdiges bestemmelser for Grønlands Geologiske Undersøgelse og anden af det offentlige godkendt virksomhed inden for Nationalparken.

 

Kapitel VIII
Faste stationer

§ 26. Til faste stationer henregnes indtil videre følgende stationer m.v.:
Mesters Vig Flyveplads,
Ella Ø,
Daneborg,
Danmarkshavn,
Station Nord,
Kap Moltke,
Brønlundhus.
Stk. 2. Til et stationsområde medregnes samtlige bygninger og faciliteter nødvendige for stationens drift, herunder vandsøer og vandelve, havneanlæg, landingsbaner på land, sø og hav og hertil hørende indflyvningszoner, affaldspladser samt de imellem nævnte lokaliteter normalt anvendte veje eller vejspor.

§ 27. Anlæggelse af nye landingsbaner eller andre større anlæg, der kan indebære væsentlige indgreb i naturforholdene til skade for dyre- eller plantelivet, skal godkendes af Grønlands Hjemmestyre.

§ 28. For så vidt stationens drift gør det nødvendigt, kan reglerne i § 12, stk. 1, og 2, om beskyttelse af ferske vande fraviges.

§ 29. Stationsområdernes egne affalds- eller spildprodukter, der ikke tilintetqøres eller qenudføres, skal henlægges på dertil indrettede affaldspladser.
Stk. 2. Nye affaldspladser skal godkendes af Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 3. Stationerne skal med de til rådighed værende midler sikre, at affald såsom olietønder, dåser m.m. ikke spredes fra affaldspladserne.

 

Kapitel IX
Sanktioner

§ 30. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan idømmes advarsel og bøde.

 

Kapitel X.
Ikrafttrædelse

§ 31. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 374 af 25. juni 1976 om Nationalparken i Nord- og Østqrønland, bekendtgørelse nr. 11 af 7. april 1986 vedrørende faste stationer i Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt bekendtgørelse 218 af 31. juli 1956 vedrørende fredninger i Nordøstgrønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. juni 1987
Aqqaluk Lynge

/

Karen Stjernholm