Hjemmestyrets bekendtqørelse nr. 19 af 6. juli 1987 om tilladelse til laksefiskeri i 1987.

I henhold til §§ 7, 8, 9, 12 og 14 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri
fastsættes følgende:

 

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som drives på Grønlands Fiskeriterritorium vest for Kap Farvel og i NAFO-område 1. Den omfatter således ikke fiskeri til eget forbrug.
Stk. 2. Fiskeri udenfor 40 sømil fra basislinien må ikke finde sted.

§ 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af tilladelse.
Stk. 2. Tilladelse til laksefiskeri kan kun gives til personer og selskaber m.v., der er i besiddelse af bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. Tilladelsen gives til det fartøj, der er ansøgt for.
Stk. 3. Tilladelse udstedes ikke til fartøjer på eller over 50 BRT/BT 50.
Stk. 4. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.
Stk. 5. Kommunerne udsteder, på landsstyremedlemmet for fiskeri og industris vegne, tilladelser til de ansøgere, som opfylder de i denne bekendtgørelse nævnte betingelser. I forbindelse med tildeling af tilladelser kan der foretages en fordeling af fangstmængden blandt indehaverne af tilladelser.
Stk. 6. Landsstyremedlemmet kan, med henblik på at opnå en passende fordeling blandt fiskerne, fastsætte bestemmelser om forbud mod eller begrænsninger i brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder. Fastsættelsen sker efter forudgående forhandlinger med KNAPK og meddelelse herom kan gives i radio og presse.
Stk. 7. Afslag på ansøgninger om tilladelse til laksefiskeri kan ankes til landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, Erhvervsdirektoratet, Box 269, 3900 Nuuk.

§ 3. Fiskeri efter laks må kun foretages med kroge samt med garn, hvis maskestørrelse (i strakt mål) er 140 mm. For denne maskestørrelse gælder en tolerance på 8 pct.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens måleredskab indsættes løst i masken, påhæftet en vægt på 1/2 kg og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med liget. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.

§ 4. Fiskeri efter laks og udsætning af redskaber til fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den 25. august.
Stk. 2. Fiskeri efter laks med kroge må dog påbegyndes den 1. august. De nærmere betingelser for dette fiskeri aftales mellem KTU og KNAPK.

§ 5. Fiskeri efter laks må kun ske indenfor følgende fangstmængder (hel fisk):
a) Samtlige indehavere af tilladelse kan fiske af den frie kvote, som er på 533 tons. Når fiskeriet på den frie kvote er ophørt, skal fiskeredskaberne tages op. Mængder, der fiskes med krog før den 25. august, medregnes i den frie kvote.
b) Et døgn efter at fiskeriet på den frie kvote er ophørt, kan personer og selskaber, der fisker med fartøjer på højst 30 fod hjemmehørende i nedennævnte kommuner, fortsætte fiskeriet indenfor følgende kommunale kvoter:

Nanortalik kommune 28 tons
Qaqortoq kommune 33 tons
Narsaq kommune 28 tons
Paamiut kommune 43 tons
Nuuk kommune 38 tons
Maniitsoq kommune 38 tons
Sisimiut kommune 30 tons
Kangaatsiaq kommune 23 tons
Aasiaat kommune 30 tons
Qasigiannguit kommune 15 tons
Ilulissat kommune 15 tons
Qeqertarsuaq kommune 25 tons
Uummannaq kommune 5 tons
Upernavik kommune 5 tons

356 tons

c) Efter opfiskningen af de undere a) og b) nævnte kvoter kan der fiskes 20 tons laks ved krogfiskeri. De nærmere betingelser for dette fiskeri aftales mellem KTU og KNAPK.
Stk. 2. Fangsterne skal landes til et indhandlingssted i Grønland. I forbindelse med fiskeri på de kommunale kvoter skal indhandlingsstedet notere, hvor fartøjerne hører hjemme, således at der kan føres kontrol med, at kvoterne ikke overskrides.

§ 6. Når den frie kvote nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på den frie kvote skal ophøre.
Stk. 2. Hvis den faktisk konstaterede fangst på den frie kvote er større eller mindre end 533 tons, foretager landsstyremedlemmet en regulering af de kommunale kvoter.
Stk. 3. Når en kommunal kvote nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på den pågældende kommunale kvote skal ophøre.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet kan, efter samråd med KNAPK, overføre uudnyttede kommunale kvoter til andre kommuner. Dette gælder dog kun såfremt summen af de kommunale kvoter, jfr. stk. 2, ikke vil blive overskredet.
Stk. 5. Når kvoten, der er afsat til krogfiskeri, nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på denne kvote skal ophøre.
Stk. 6. Meddelelse om de i stk. 1-5 nævnte foranstaltninger gives i radio og presse. Efter de tidspunkter, hvor fiskeriet skal ophøre, er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af tilladelse. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.
Stk. 2. Halvdelen af bøderne tilfalder statskassen, mens den anden halvdel indbetales til Grønlands Hjemmestyre og tilfalder KNAPK's støttefond (Carl Egedes fond) til uddeling af hjælp til vanskeligt stillede fiskere og deres efterladte.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft straks. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 2. juli 1986 om tilladelse til laksefiskeri i 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. juli 1987
Moses Olsen

/

Einar Lemche