Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 9. november 1987 om bygningsmyndigheden i Grønland.

I medfør af §§ 21 og 22 i landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om areal anvendelse og planlægning som ændret ved landstingsforordning nr . 1 af 18. juni 1987 fastsættes:

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre er bygningsmyndighed.

§ 2. Den lokale bygningsmyndighed varetages på Hjemmestyrets vegne af de enkelte kommunalbestyrelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager med ansvar overfor Hjemmestyret bygningsmyndighedens opgaver i lokalsamfundet og løser i denne forbindelse såvel de administrative og tilsynsmæssige opgaver som myndighedens projektvurderinger.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at lade myndighedens projektvurdering udføre af GTO eller anden af Hjemmestyret godkendt institution - enten på grundlag af generelle aftaler herom eller efter aftale for hver sag for sig.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter regler aftalt med Hjemmestyret opkræve gebyrer for myndighedsbehandling.

§ 3. Bygningsmyndigheden varetages på grundlag af bestemmelserne i "Grønlands Bygningsreglement 1982", og de i tilknytning til bygningsreglementet af Hjemmestyret udsendte forskrifter og anvisninger.

§ 4. Dispensationer meddeles på Grønlands Hjemmestyres vegne af GTO direktoratet, Nuuk til hvem ansøgninger sendes. Direktoratet orienterer Hjemmestyret om alle trufne afgørelser i dispensationssager.
Stk. 2. Det påhviler den lokale bygningsmyndighed at høre berørte naboer vedrørende byggeri, for hvilket der søges dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelses højde- og afstands forhold. Dispensationer kan først meddeles, når der er forløbet tre uger efter, at den lokale bygningsmyndighed har oplyst naboer til den omhandlede ejendom om, hvortil der søges dispensation, og om, at eventuelle bemærkninger kan fremsendes til bygningsmyndigheden inden tre uger.
Fristen på tre uger regnes fra det tidspunkt, hvor den lokale bygningsmyndigheds meddelelse til berørte naboer er kommet frem.

§ 5. Klager over de af GTO, direktoratet, Nuuk trufne afgørelser i henhold til § 4 stk. 1 og klager over kommunalbestyrelsernes afgørelser truffet i henhold til bygningsreglementet sendes til Landsstyret, der er ankeinstans.
Stk. 2. Klagefristen er fire uger fra den dag, en afgørelse er meddelt.

§ 6. Overtrædelser straffes i henhold til § 27 i Landstingsforordningen om arealanvendelse og planlægning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 10. december 1985 om bygningsmyndigheden i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. november 1988
Aqqaluk Lynge

/

Karen Stjernholm