Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. november 1987 om kommune- og områdeplanlægning.

I henhold til § 3 i Landstingsforordning nr . 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987 fastsættes

 

Kapitel 1 .
Formål

§ 1. Det påhviler kommunalbestyrelsen gennem planlægning og administration efter reglerne i denne bekendtgørelse og inden for rammerne af landsplanlægningen at bidrage til en udvikling i kommunen, der er i overensstemmelse med målsætningen i Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987.

 

Kapitel 2.
Kommuneplaner

§ 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilvejebringe planer for arealanvendelse i kommunens by- og bygdemæssige bebyggelser og de til disse bebyggelser knyttede udviklingsområder og rekreative arealer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opfylder den i stk. 1 nævnte planlægningspligt ved at udarbejde en kommuneplan. En kommuneplan består af:
1) En plan for kommunens by- og bygdemæssige bebyggelser og de til disse bebyggelser knyttede udviklingsområder og rekreative arealer, (by- og bygdezonen), hvori der angives overordnede retningslinier for arealanvendelse og bebyggelse (jvf. § 4).
2) En dispositionsplan for kommunens hovedby, hvori der fastlægges en hovedstruktur for byen og rammer for indholdet af lokalplaner (jvf. § 5).
3) En redegørelse for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling (jvf. § 6).
Stk. 3. Kommuneplanen må ikke stride mod landsplanlægningen.

 

Midlertidige rammer

§ 3. Efter forhandling med kommunalbestyrelsen kan Landsstyret fastsætte frister for tilvejebringelse af et forslag til kommuneplan.
Stk. 2. Landsstyret kan godkende, at en byplan og anden planlægning udgør rammer for indholdet af lokalplaner og grundlag for arealtildelinger, indtil en kommuneplan foreligger godkendt.
Stk. 3. Umiddelbart efter en godkendelse efter stk. 2 foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom. De godkendte rammer skal være offentligt tilgængelige.

 

Kommuneplaners indhold

§ 4. Ved den i § 2, stk. 2, nr. 1, nævnte plan afgrænses det geografiske område, hvor kommunalbestyrelsen er arealtildelingsmyndighed. (By- og bygdezonen).

§ 5. Den i § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte hovedstruktur for kommunens hovedby fastlægges ved en sammenfattende planlægning af:
1) Udbygning af bysamfundet med boliger og arbejdspladser, herunder rækkefølgen for denne udbygning i det omfang, dette er muligt.
2) Institutioner og anden offentlig service,
3) Havne funktioner og trafikanlæg,
4) Klausulerede zoner,
5) Beliggenhed af virksomhed m.v., hvortil der af hensyn til miljøbeskyttelse må stilles særlige krav,
6) Friholdte områder og større fritidsanlæg,
7) Offentlige forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg,
8) Anvendelse af arealer i overensstemmelse med fredningslovens formål ,
9) Arealanvendelse i øvrigt, herunder arealanvendelse til udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster.
Stk. 2. De i § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte rammer for indholdet af lokalplaner fastlægges for hovedbyens enkelte dele med hensyn til:
1) Anvendelse af arealer og bebyggelse,
2) Institutioner og anden offentlig service,
3) Eventuelle bevaringsværdige træk i området, herunder fredede eller værdifulde bygninger, anlæg, bymiljøer m .m.
4) Eventuelle hensyn til naboområder,
5) Eventuelle vilkår for arealanvendelse og bebyggelse i området, herunder miljøbeskyttelseskrav,
6) Eventuelle sikkerhedsforanstaltninger mod forhold, som kan frembyde farer for arealanvendelse og bebyggelse i området,
7) Eventuelle andre forhold, f.eks. sanering og byfornyelse, som kan yde indflydelse på arealanvendelse og bebyggelse i området,
8) Områdets rummelighed,
9) Områdets bebyggelse, herunder f.eks. bestemmelser om bebyggelsens art, gruppering og udformning, terrænregulering m.v.,
10) Områdets friarealer og eventuelle fritidsanlæg,
11) Tilslutning til overordnede trafikanlæg og tekniske forsyningsanlæg i området,
12) Områdets eventuelle etapevise udbygning,
Stk. 3. I dispositionsplanen kan endvidere fastlægges andre retningslinier af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen.

§ 6. Den i § 2, stk. 2, nr. 3, nævnte redegørelse kan bestå af:
En statusdel, herunder en beskrivelse af:
- eksisterende forhold, blandt andet befolknings- og erhvervsstrukturen,
- landskabs- og bebyggelsesforholdene,
- den hidtil udførte planlægning for området.

En planredegørelsesdel , herunder en beskrivelse af hvordan planen forholder sig til:
- landsplanlægningen for området,
- den offentlige sektorplanlægning,
- kommunens økonomiske planlægning, blandt andet den planlagte tidsfølge for investeringer i by- og byggemodning samt byfornyelse.

En målsætningsdel, herunder en beskrivelse af målene for :
- befolknings- og erhvervsudviklingen,
- social, kulturel og uddannelsesmæssig udvikling,
- den by- og bygdemæssige udvikling i kommunen.

 

Offentliggørelse af kommuneplanforslag

§ 7. Efter vedtagelse af et forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget tillige med en beskrivelse af kommuneplanens retsvirkninger. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag.
Stk. 2. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til kommuneplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokal , kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende medlems afvigende mening og en af medlemmet affattet kort begrundelse her for.
Stk. 3. Forslaget, bilagt eventuelle mindretalsudtalelser i henhold til stk. 2, skal være fremlagt til offentligt gennemsyn på et for borgerne bekvemt sted i mindst 12 uger. Der skal ske offentlig bekendtgørelse om fremlæggelsen på en i kommunen brugelig måde.
Stk. 4. Bekendtgørelsen skal angive forslagets område og fastsætte en frist på ikke under 12 uger fra bekendtgørelsens dato for adgang til at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag til forslaget.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal forestå en oplysningsvirksomhed med det formål at fremkalde en offentlig debat om planlægningens målsætning og hovedindhold.
Stk. 6. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til Landsstyret.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at forlange betaling for udlevering af planmateriale i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af kommuneplanforslaget .

 

Godkendelse af kommuneplanforslag

§ 8. Når fristen efter § 7, stk. 4, er udløbet, forelægges forslaget til kommuneplan for Landsstyret til godkendelse. Forslaget skal ledsages af eventuelle indsigelser og ændringsforslag samt kommunalbstyrelsens bemærkninger til disse.
Stk. 2. Inden fremsendelsen af forslaget til Landsstyret kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag. Hvis ændringerne på væsentlig måde vil berøre parter, som ikke har haft mulighed for at vurdere ændringerne under offentlighedsperioden, kan kommunalbestyrelsen ikke foretage ændringer, før de pågældende er underrettet herom og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist. Hvis ændringerne er mere omfattende, skal det ændrede forslag offentliggøres efter reglerne i § 7, forinden forslaget indsendes til Landsstyret til godkendelse.

 

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplaners godkendelse

§ 9. Umiddelbart efter at have modtaget meddelelse om Landsstyrets godkendelse af et forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig bekendtgørelse herom. Bekendtgørelsen skal blandt andet oplyse, om planen afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag.
Stk. 2. Planen skal være offentlig tilgængelig.

 

Kommuneplaners retsvirkninger

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nægte tilladelse til arealanvendelse, såfremt det ansøgte er i strid med kommuneplanen. Tilsvarende kan tilladelse nægtes, såfremt det ansøgte er i strid med rammer godkendt efter § 3, stk. 2.

 

Ændringer af kommuneplaner

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang ajourføre kommuneplanen.
Stk. 2. Ved ændringer af kommuneplanen finder §§ 6, 7, 8 og 9 tilsvarende anvendelse. Ved ændringer af kommuneplanen, der gennemføres i tilknytning til en områdeplan, finder §§ 7, 8 og 9 tilsvarende anvendelse, idet dog fristen efter § 7, stk. 3 og 4, kan nedsættes til 6 uger.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår byplaner tilvejebragt efter de hidtil gældende regler og for rammer godkendt efter § 3, stk. 2.

§ 12. For at sikre landsplanlægningens virkeliggørelse, og når det i øvrigt findes nødvendigt at tilvejebringe eller ændre en kommuneplan, en byplan eller rammer godkendt efter § 3, stk. 2, kan Landsstyret bestemme, at kommunalbestyrelsen inden en af Landsstyret fastsat frist på ikke under 2 år, skal fremkomme med forslag til en kommuneplan. For så vidt angår ændringer kan Landsstyret bestemme, at kommunalbestyrelsen inden en af Landsstyret fastsat frist skal tilvejebringe et ændringsforslag med et nærmere angivet indhold.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder fristen fastsat efter stk. 1, kan Landsstyret lade en kommuneplan eller rammer, der skal godkendes efter § 3, stk. 2, eller ændringer i disse planer, tilvejebringe på kommunens bekostning. I sådanne tilfælde overtager Landsstyret kommunalbestyrelsens beføjelser efter § 2. Landsstyret foretager offentliggørelse efter §§ 7 og 9.

 

Kapitel 3.
Områdeplanlægning

§ 13. Områdeplaner kan tilvejebringes af kommunalbestyrelsen
1) som lokalplaner efter bestemmelserne i §§ 14-19,
2) som bygdeplaner efter bestemmelserne i § 20,
3) og efter bestemmelserne i § 21 .
Stk. 2. Områdeplaner efter stk. 1, pkt. 1 og pkt. 2, skal tilvejebringes af kommunalbestyrelsen, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Disse planer skal sikre, at bygge- og anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med kommuneplanens idégrundlag og indhold.
Stk. 3. Områdeplaner efter stk. 1, pkt. 1 og pkt. 2, skal tilvejebringes af kommunalbestyrelsen, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige byggeeller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.
Stk. 4. Hvis en ønsket foranstaltning som nævnt i stk. 3 er i overensstemmelse med kommuneplanen (eller rammer godkendte efter § 3, stk. 2, påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til områdeplan og derefter fremme sagens mest muligt.
Stk. 5. En områdeplan må ikke indeholde bestemmelser i strid med en kommuneplan eller rammer godkendt efter § 3, stk. 2.
Stk. 6. Områdeplanens formål skal angives i planen. Planen skal tillige angive, om dens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen.
Stk. 7. En områdeplan skal ledsages af en redegørelse. Denne skal angive planens formål, samt hvorledes planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Planens retsvirkninger, jvf. §§ 26 og 27, skal fremgå af redegørelsen.

 

Lokalplaner

§ 14. For arealer omfattet af en godkendt dispositionsplan eller rammer godkendt efter § 3, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe lokalplaner efter bestemmelserne i §§ 14-19, jvf. dog § 24.

§ 15. I en lokalplan kan der fastsættes bestemmelser om følgende forhold:
1) områdets anvendelse og opdeling i delområder,
2) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder om adgangsforholdene til færdselsarealer og om adskillelse af trafikarterne,
3) beliggenhed af ledningsanlæg, herunder el- og varmeforsyning,
4) bebyggelsers anvendelse, omfang og placering, herunder blandt andet regulering af boligtætheden, højder og afstandsforhold, fastlæggelse af byggefelter,
5) bebyggelsers udformning, herunder blandt andet bestemmelser om tagform, materialer og farvevalg,
6) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder friarealer, terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af vegetation samt belysning af veje og andre færdselsarealer,
7) bevaring af landskabstræk, blandt andet i forbindelse med bebyggelse af et område, der inddrages til bymæssig bebyggelse,
8) bevaring af eksisterende bebyggelse og dens nærmeste omgivelser således, at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres,
9) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller udenfor de af planen omfattede områder som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse,
10) oprettelse af foreninger for indehavere af brugsret for boligområder, erhvervsområder m.v., herunder om medlemspligt og om foreningers ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg,
11) regulering af økonomiske forhold, herunder hovedprincipper for fastsættelse af byggemodningsandele samt krav om etablering af fællesanlæg m.v.,
12) overdragelse og ophør af arealtildelinger samt tidsfrister for udnyttelse af arealtildelinger.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte, at der i lokalplaner kan optages bestemmelser om andre forhold end nævnt i stk. 1 .

 

Offentliggørelse af lokalplanforslag

§ 16. Efter vedtagelse af et forslag til lokalplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget tillige med en kortfattet beskrivelse af planens indhold og af planens retsvirkninger, jvf. §§ 26 og 27. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag.
Stk. 2. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til lokalplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende medlems afvigende mening og en af medlemmet affattet kort begrundelse herfor.
Stk. 3. Forslaget, bilagt eventuelle mindretalsudtalelser i henhold til stk. 2, skal være fremlagt til offentligt gennemsyn på et for borgerne bekvemt sted i mindst 6 uger. Der skal ske offentlig bekendtgørelse om fremlæggelsen på en i kommunen brugelig måde.
Stk. 4. Bekendtgørelsen skal angive forslagets område og fastsætte en frist på ikke under 6 uger fra bekendtgørelsens dato for adgang til at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag til forslaget.

§ 17. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning herom til Landsstyret og de myndigheder, for hvem planforslaget har særlig betydning.
Stk. 2. I underretningen skal angives fristen efter § 16, stk. 4, for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag.
Stk. 3. Underretningen skal ledsages af selve forslaget.

 

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag

§ 18. Når fristen efter § 16, stk. 4, er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af forslaget til lokalplan vedtage forslaget endeligt, jvf.dog §§ 23 og 24. For arealer, der ikke er omfattet af en godkendt dispositionsplan tilvejebragt efter reglerne i denne bekendtgørelse eller rammer godkendt efter § 3, stk. 2, skal forslag til lokalplaner godkendes af Landsstyret.
Stk. 2. Ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af et lokalplanforslag efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag. Hvis ændringerne på væsentlig måde vil berøre parter, som ikke har haft mulighed for at vurdere ændringerne under offentlighedsperioden, kan kommunalbestyrelsen ikke foretage ændringer, før de pågældende er underrettet herom og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist. Hvis ændringerne er mere omfattende, skal det ændrede forslag offentliggøres efter reglerne i §§ 16 og 17 forinden kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanforslaget.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse efter stk. 1 kan gøres betinget af gennemførelsen af de for vedtagelsen nødvendige ændringer af kommuneplanen eller de efter § 3, stk. 2, godkendte rammer.

 

Offentlig bekendtgørelse af lokalplaners endelige vedtagelse/godkendelse

§ 19. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse efter § 18, stk. 1, eller godkendelse efter § 24, stk. 1, af en lokalplan skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig bekendtgørelse herom. Bekendtgørelsen skal blandt andet oplyse, om planen afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sender endvidere et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til Landsstyret og de myndigheder, som efter § 17, stk. 1, har fået skriftlig underretning om forslagets offentliggørelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal snarest sende et eksemplar af den vedtagne eller godkendte plan til Landsstyret og til de under stk. 2 nævnte myndigheder.

 

Øvrig områdeplanlægning

§ 20. For arealer omfattet af en godkendt kommuneplan kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe planer for kommunens bygder (bygdeplaner).
Stk. 2. I en bygdeplan kan der fastlægges retningslinier for arealanvendelse og bebyggelse i bygden, jvf. § 15, stk. 1.
Stk. 3. Tilvejebringelsesreglerne for lokalplaner, jvf. §§ 16-19, er retningsgivende for tilvejebringelsen af bygdeplaner. Forslag til bygdeplaner skal dog altid sendes til Landsstyret og til de myndigheder, for hvem bygdeplanforslaget har særlig interesse.

§ 21. Udenfor arealer omfattet af en godkendt kommuneplan kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe områdeplaner.
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 15-17 og § 19 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Efter udløbet af den i § 16, stk. 4, fastsatte frist forelægges forslaget til områdeplan til Landsstyret til godkendelse. Forslaget skal ledsages af indsigelser og ændringsforslag samt kommunalbestyrelsens bemærkninger til disse.
Stk. 4. Ved Landsstyrets godkendelse af et forslag til områdeplan efter stk. 3 kan Landsstyret foretage ændringer i det offentliggjorte forslag.

 

Fælles bestemmelser

§ 22. For arealer omfattet af en godkendt kommuneplan eller rammer godkendt efter § 3, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved tilvejebringelse af en områdeplan. Forbudet kan nedlægges for et tidsrum af indtil 1 år og kun een gang.
Stk. 2. Forbudet skal offentligt bekendtgøres.

§ 23. Hvis en hjemmestyremyndighed eller en statslig myndighed ud fra de særlige hensyn, som denne varetager, inden indsigelsesfristens udløb, fremsætter indsigelse mod et forslag til områdeplan, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planforslaget endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og vedkommende myndighed om planens indhold. Opnås sådan enighed ikke, forelægges spørgsmålet for Landsstyret til endelig afgørelse.

§ 24. Landsstyret kan beslutte, at et forslag til områdeplan ikke kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen efter § 18, stk. 1. Planen kan da kun få retsvirkninger efter nærværende bekendtgørelse, hvis planforslaget godkendes af Landsstyret. I tilslutning til en sådan beslutning skal Landsstyret give meddelelse herom til kommunalbestyrelsen inden udløbet af den i § 16, stk. 4, fastsatte frist.
Stk. 2. I tilslutning til en beslutning efter stk. 1 kan Landsstyret bestemme, at det eller de offentliggjorte forslag skal have den i § 26, stk. 1 og stk. 2, nævnte virkning i indtil 2 år efter kommunalbestyrelsens offentliggørelse af forslaget. Landsstyret kan samtidig bestemme, at beføjelsen efter § 26, stk. 2, overtages af Landsstyret. Beslutninger efter 1. og 2. pkt. skal bekendtgøres af Landsstyret.
Stk. 3. I tilslutning til en godkendelse efter stk. 1 kan Landsstyret forlange, at kommunalbestyrelsen foretager ændringer og tilføjelser i det offentliggjorte planforslag .

§ 25. For at sikre landsplanlægningens virkeliggørelse, og når det i øvrigt findes nødvendigt at tilvejebringe eller ændre en områdeplan, kan Landsstyret bestemme, at kommunalbestyrelsen inden en af Landsstyret fastsat frist skal tilvejebringe en områdeplan med et nærmere angivet indhold.
Stk. 2. Landsstyret kan beslutte selv at tilvejebringe en områdeplan. I sådanne tilfælde overtager Landsstyret kommunalbestyrelsen beføjelser efter §§ 13, 18, 22 og 26, stk. 2. Landsstyret foretager offentliggørelse efter §§ 16, 17 og 19.
Stk. 3. Stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for lokalplaner, der opretholdes eller tilvejebringes efter § 33, stk. 1 og stk. 2.

 

Områdeplaners retsvirkninger

§ 26. Når et forslag til områdeplan er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Stk. 2. Efter udløbet af fristen nævnt i § 16, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen med Landsstyrets tilslutning tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil planforslagets endelige vedtagelse eller godkendelse er bekendtgjort, jvf. § 19.
Stk. 4. Stk. 1 og 2 kan højst finde anvendelse i 1 år efter forslagets offentliggørelse, jvf. dog § 24, stk. 2.

§ 27. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af vedtagelsen eller godkendelsen af et områdeplanforslag, jvf. § 19, stk. 1, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser med mindre en dispensation meddeles i henhold til § 31.

§ 28. Når det er nødvendigt for gennemførelsen af en områdeplan, kan der iværksættes ekspropriation efter reglerne i lov for Grønland om ekspropriation.

§ 29. Når det i en områdeplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange, at kommunen overtager den helt eller delvis mod erstatning.
Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem bebyggelsens mulige økonomiske udnyttelse og den økonomiske udnyttelse af bebyggelse med en lignende benyttelse, men som ikke er omfattet af et nedrivnings- eller ombygningsforbud.
Stk. 3. Erstatning fastsættes i mangel af mindelig ordning af ekspropriationskommissionen, jvf. lov for Grønland om ekspropriation.

 

Kapital 4.
Administrative bestemmelser m.v., herunder dispensation, klage og sanktionsmuligheder

§ 30. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning, som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987, og af denne bekendtgørelse, samt af bestemmelser i områdeplaner og de efter § 33 opretholdte planer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efter forordningen som nævnt i stk. 1 og denne bekendtgørelse efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.
Stk. 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, jvf. stk. 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen søge forholdet lovliggjort.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af kommunalbestyrelsens tilsynsvirksomhed.

§ 31. Kommunalbestyrelsen kan godkende afvigelser af mindre betydning fra en bekendtgjort områdeplan, når der ikke hermed ændres på områdets særlige karakter og generelle anvendelse i henhold til planen.
Stk. 2. Videregående afvigelser end nævnt i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af ny områdeplan.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke ved dispensation afvige fra en bestemmelse i en områdeplan, hvis indhold er fastlagt i en aftale med en hjemmestyremyndighed eller en statslig myndighed uden den pågældende myndigheds godkendelse.
Stk. 4. Fra bestemmelser, som har betydning for naboer eller andre omboende, kan dispensationer som nævnt i stk. 1 først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har foretaget naboorientering. Orienteringen skal indeholde oplysning om, hvortil der søges dispensation, og om at eventuelle bemærkninger skal fremsendes inden 2 uger.
Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for lokalplaner, der opretholdes eller tilvejebringes efter § 33 , stk. 1 og stk. 2.
Stk. 6. Landsstyret kan give nærmere bestemmelser til supplering af stk. 4.

§ 32. En kommunalbestyrelses afgørelse vedrørende forhold, der er omfattet af landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987 og af denne bekendtgørelse, kan indbringes for Landsstyret. Klage skal indgives senest 2 måneder efter, at kommunalbestyrelsens afgørelse er modtaget.
Stk. 2. Den, der har modtaget kommunalbestyrelsens tilladelse, skal underrettes om klagen.
Stk. 3. Ved klage efter stk. 1 kan Landsstyret bestemme, at en af kommunalbestyrelsen meddelt tilladelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Landsstyret give meddelelse om standsning af dette.
Stk. 4. Når Landsstyret finder, at et forholds beskaffenhed i en klagesags afgørelse taler derfor, kan Landsstyret træffe nærmere beslutning om formen for lovliggørelsen.

§ 33. Byplaner og lokalplaner tilvejebragt efter de hidtil gældende regler opretholdes, indtil disse erstattes af planer tilvejebragt efter nærværende bekendtgørelse.
Stk. 2. I en nærmere af Landsstyret fastsat overgangsperiode kan byplaner og lokalplaner tilvejebringes og godkendes efter de hidtil gældende regler.

§ 34. Landsstyret bistår kommunalbestyrelserne med vejledning og kan fastsætte nærmere regler om kommunernes planlægning efter denne bekendtgørelse.

§ 35. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan efter forudgående underretning til brugsretsindehaveren eller ejeren forlange adgang til ethvert areal og privat ejendom for at udføre opmålinger og andre tekniske forarbejder ved planlægning efter denne bekendtgørelse.

§ 36. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal er forpligtet til at berigtige et ulovligt forhold.
Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ham inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.
Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke er efterkommet inden for den i dommen fastsatte frist, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at den pågældende efterkommer påbudet, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

§ 37. Advarsel eller bøde idømmes den, der
1) overtræder §§ 26 eller 27,
2) unddrager et areal almen benyttelse eller ændrer udnyttelsen af et tildelt areal uden tilladelse,
3) overtræder bestemmelserne i en kommune- eller områdeplan eller rammer godkendt efter § 3, stk. 2,
4) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse,
5) undlader at efterkomme et forbud eller påbud, der er udstedt i henhold til denne bekendtgørelse, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.
Stk. 2. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der på lægges virksomheden som sådan bøde.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft straks, og samtidig ophæves Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 470 af 26. november 1979 for Grønland om byplaners udformning og indhold.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. november 1987
Aqqaluk Lynge

/

Karen Stjernholm