Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 4. december 1987 om fiskeri efter kammuslinger.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, §§ 8, stk. 2 og 3, samt §§ 10, 12, 14, 16 og 17 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter kammuslinger, som drives på Grønlands fiskeriterritorium af personer og selskaber med grønlandsk fiskeribevis.
Stk. 2. Fartøjstørrelser er i bekendtgørelsen angivet efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter de tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.

§ 2. Fiskeri efter kammuslinger er betinget af licens.
Stk. 2. Licens søges og gives for højst et kalenderår ad gangen. Ansøgningsfristen bestemmes af landsstyremedlemmet. Ansøgningen skal udfærdiges på et ansøgningsskema, som udleveres af Erhvervsdirektoratet.
Stk. 3. For de fartøjer, der har tilladelse til produktion ombord, kan licensen gøres betinget af, at en bestemt del af fangsten bringes til forarbejdning på landanlæg.
Stk. 4. Licensen kan indeholde vilkår, hvorefter indhandling skal ske til bestemte anlæg.
Stk. 5. Indtil særlig bekendtgørelse om bemanding af grønlandske fiskerfartøjer træder i kraft gælder, at licens til kammuslingefiskeri er betinget af, at minimum 70% af fartøjets besætning består af personer, der har og til stadighed har haft fast bopæl i Grønland i de sidste 2 år og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, og som er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. For såvidt angår fartøjer, som har bådkvote, skal dokumentation for at kravet er opfyldt fremsendes til Grønlands Fiskerilicenskontrol ved hver afgang fra havn. Dokumentationen fremsendes i form af udfyldt bemandingsliste, hvorpå der også anføres fiskeribevisnumre.
Stk. 6. Landsstyremedlemmet kan under ganske særlige omstændigheder fravige betingelserne i stk. 5.

§ 3. Der kan som licensvilkår ske en opdeling af fangstmængder tidsmæssigt og på områder. Dette sker på baggrund af en vurdering af de disponible fangstmængder, fartøjernes kapacitet og hensynet til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet.

§ 4. For skibe over BT 50 henholdsvis 50 BRT fastsættes en maksimal tilladt fangstmængde. Det samme gælder for skibe, der har tilladelse til produktion ombord, uanset størrelse.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan regulere størrelsen af de fangstmængder, der er fastsat efter stk. 1, såfremt fastsættelsen af de totale fangstmængder, eller hensynet til opfiskning af de totale fangstmængder efter landsstyremedlemmets skøn nødvendiggør en regulering. En sådan regulering kan ligeledes finde sted for nærmere angivne tidsrum og områder.
Stk. 3. Fiskeriet skal ophøre,
a) når de fangstmængder, der er fastsat efter stk. 1 og 2, er opnået,
b) når dette følger af de foranstaltninger, der er fastsat efter stk. 2 eller
c) når den samlede tilladte fangstmængde (TAC) er opfisket.
Fiskeriet skal dog senest ophøre når landsstyremedlemmet har givet meddelelse herom i radio og presse. En sådan meddelelse kan eventuelt kun vedrøre nærmere angivne tidsrum og områder.
Stk. 4. Licensen skal opbevares ombord.

§ 5. Licensen kan ikke overdrages.
Stk. 2. I tilfælde af
a) en licenshavende persons død,
b) et licenshavende selskabs opløsning,
c) at der erhverves licens til fiskeri i et andet lands farvand, eller
d) at det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis, bortfalder licensen.

Den kan dog tages op til fornyet overvejelse med henblik på konstatering af, hvorvidt de oprindelige betingelser i øvrigt for en fornyelse af licensen fortsat er opfyldt.
Stk. 3. Ændringer i forudsætningerne hvorpå licensudstedelsen er sket, herunder ændringer i ejerkredsen, skal forelægges landsstyremedlemmet til godkendelse.

§ 6. Fartøjer på BT 80 henholdsvis 80 BRT og derover må ikke drive fiskeri efter kammuslinger i et område mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for de basislinier, som er fastsat i statsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976 og nr. 176 af 14. maj 1980 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan i ganske særlige tilfælde tillade fiskeri inden for 3 sømil fra basislinien for eksisterende grønlandske fartøjer på BT 80 henholdsvis 80 BRT og derover, såfremt dette er hensigtsmæssigt med henblik på udnyttelsen af såvel de biologiske ressourcer som den fartøjsmæssige kapacitet.

§ 7. Affald fra produktion ombord må ikke udkastes på muslingebankerne.

§ 8. Der skal føres logbog på et skema, som udleveres af Erhvervsdirektoratet. Skemaet skal indsendes til Grønlands Fiskerilicenskontrol, (postboks 501, 3900 Nuuk), som anført på skemaet.

§ 9. Hver mandag inden kl. 1100 skal der afgives ugemelding til Grønlands Fiskerilicenskontrol. Ugemeldingen skal indeholde følgende oplysninger:
a) Ugemelding.
b) Fartøjets navn.
c) Fartøjets havnekendingsnummer.
d) Fartøjets radiokaldesignal
e) Fartøjets position på meldetidspunktet.
f) Fangstmængde af hele uåbnede, rengjorte, kammuslinger i den foregående uge (fra mandag kl. 0000 til søndag kl. 2400). Mængden angives i hele kg.
g) Ugen, som meldingen omfatter.
h) Meldedato og klokkesiet.
i) Fartøjsførerens navn.
Stk. 2. Hvis der i ugens løb er sket omladning fra et andet fartøj indsendes endvidere oplysninger om mængden af hele, uåbnede kammuslinger som er omladet, fordelt på de fartøjer, der er omladet fra.
Stk. 3. Ugemeldingen afgives pr. telefon (2 32 99) eller sendes pr. telex (90 400).

§ 10. 0vertrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1988.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 1985 om fiskeri efter kammuslinger.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. december 1987
Emil Abelsen

/

Einar Lemche