Landstingslov nr. 1 af 12. marts 1987 om valg til Grønlands Landsting den 26. maj 1987.

 

§ 1. Der afholdes valg til Grønlands Landsting tirsdag den 26. maj 1987.

§ 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder inden den 15. april 1987 en liste over de i kommunen bosatte personer, som har valgret på valgdagen.
Stk. 2. Vælgere som flytter fra et sted i Grønland til et andet efter valgets udskrivelse, afgiver brevstemme til det sted, hvor de hidtil har været optaget på valglisten.
Stk. 3. Personer, som er omfattet af § 2 i landstingslov nr. 13 af 19. december 1986 om valg til Grønlands Landsting, og som er fraflyttet landet inden valgets udskrivelse, kan begære sig optaget på valglisten i den kommune de er fraflyttet. Begæring skal indgives senest den 1. maj 1987. Personer som fraflytter landet efter valgets udskrivelse kan til fraflytningskommunen indgive begæring om at forblive på valglisten.
Stk. 4. For områderne uden for den kommunale inddeling udarbejder Nuuk kommune en særlig valgliste for de personer, som har valgret på valgdagen.
Stk. 5. Valglisten fremlægges i perioden fra den 24. april til den 1. maj 1987 på et for alle tilgængeligt sted i valgkredsen.

§ 3. Berettiget til at deltage i landstingsvalget er de partier, som ved sidste landstingsvalg opnåede repræsentation i landstinget og fortsat er repræsenteret i dette.
Stk. 2. Berettiget til at deltage i landstingsvalget er endvidere nye partier, der senest kl. 12.00 den 23. april 1987 anmeldes for valgnævnet af 836 vælgere, jfr. landstingslov nr. 13 af 19. december 1986 om valg til Grønlands Landsting § 16, stk. 2.
Stk. 3. Fristen for anmeldelse af kandidater til deltagelse i landstingsvalget er kl. 12.00 den 5. maj 1987.

§ 4. Med de afvigelser, der følger af §§ 1 til 3, anvendes i øvrigt reglerne i landstingslov nr. 13 af 19. december 1986 om valg til Grønlands Landsting.
Stk. 2. Valgnævnet udsteder nærmere retningslinjer for valgets gennemførelse og kan i øvrigt fravige nærværende lov eller landstingsloven om valg til Grønlands Landsting i det omfang nævnet finder det nødvendigt. Reglerne kan dog kun fraviges når valghandlingens hemmelighed og kontrollen med valgets gennemførelse i det hele fortsat er sikret.

§ 5. Landstingsloven træder i kraft den 12. marts 1987.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. marts 1987
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen