Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 11. maj 1988 om vejledende timefordelingsplaner.

I medfør af § 9 i landstingsforordning nr. 6 af 1979 om folkeskolen med senere ændring udsendes hermed vejledende timefordelingsplaner, i det følgende benævnt normaltimeplaner.

 

§ 1. Normaltimeplanen omfatter obligatoriske fag, valgfag samt maximale og minimale ugentlige timetal baseret på et 40 ugers skoleår.

§ 2. For skoler, der, jf. § 17, stk. 2 i landstingsforordning om folkeskolen, gennemfører undervisningen på mindre end 40 uger, foreligger normaltimeplaner for skoleår på henholdsvis 39, 38, 37 og 36 uger med tilhørende maximale og minimale ugentlige timetal.
Stk. 2. Elevernes maximale daglige undervisningstid følger de i landstingsforordning om folkeskolen § 18, stk. 5 fastsatte bestemmelser.
Stk. 3. Den til et 40 ugers skoleår hørende plan for valgfag følges.

§ 3. For ikke-grønlandsksprogede elever følges de i medfør af landstingsforordning om folkeskolen § 12, stk. 3 fastsatte bestemmelser.

§ 4. For ikke-årgangsdelte skoler og i årgangsdelte skoler, hvor elevtallet nødvendiggør klasseelevtal under 18 følges de i medfør af landstingsforordning om folkeskolen § 18, stk. 6 fastsatte bestemmelser.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 1988 og erstatter Kultur- og undervisningsdirektoratets cirkulærer 5/80, 28/80 og 1/84.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1988
Jens Lyberth

/

Aqigssiaq Møller


Vejledende timefordelingsplaner (foreligger ikke elektronisk)