Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. juli 1988 om tilladelse til laksefiskeri i 1988.

I henhold til §§ 7, 8, 9, 12 og 14 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri
fastsættes følgende:

 

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som drives på Grønlands Fiskeriterritorium vest for Kap Farvel og i NAFO-område 1. Den omfatter således ikke fiskeri til eget forbrug.
Stk. 2. Fiskeri udenfor 40 sømil fra basislinien må ikke finde sted.

§ 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af tilladelse.
Stk. 2. Tilladelse til laksefiskeri kan kun gives til personer og selskaber m.v., der er i besiddelse af bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. Tilladelsen gives til det fartøj og til den person der er ansøgt for.
Stk. 3. Tilladelse udstedes ikke til fartøjer på eller over 50 BRT/BT 50.
Stk. 4. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.
Stk. 5. Kommunerne udsteder, på landsstyremedlemmet for fiskeri og industris vegne, tilladelser til de ansøgere, som opfylder de i denne bekendtgørelse nævnte betingelser. I forbindelse med tildeling af tilladelser skal kommunerne, efter indstilling fra KNAPP i den enkelte kommune, foretage en fordeling af fangstmængden. Tilladelsen gives ved udfyldning af særligt skema, som fremsendes til kommunerne af Erhvervsdirektoratet.
Stk. 6. Landsstyremedlemmet kan, med henblik på at opnå en passende fordeling blandt fiskerne, fastsætte bestemmelser om forbud mod eller begrænsninger i brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder. Fastsættelsen sker efter forudgående forhandlinger med KNAPK og meddelelse herom kan gives i radio og presse.
Stk. 7. Afslag på ansøgninger om tilladelse til laksefiskeri kan ankes til landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, Erhvervsdirektoratet, Box 269, 3900 Nuuk.

§ 3. Fiskeri efter laks må kun foretages med kroge samt med garn, hvis maskestørrelse (i strakt mål) er 140 mm. For denne maskestørrelse gælder en tolerance på 8 pct.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens måleredskab indsættes løst i masken, påhæftet en vægt på 1/2 kg og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med liget. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.

§ 4. Fiskeri efter laks og udsætning af redskaber til fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før
a) 1. august: Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.
b) 25. august: Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik.

§ 5. Fiskeri efter laks må inden den 25. september 1988 kun ske indenfor følgende fangstmængder:

Hel fisk

 

MHUI

 

Nanortalik kommune 46 tons 41,4 tons
Qaqortoq kommune 57 tons 51,4 tons
Narsaq kommune 44 tons 39,6 tons
Paamiut kommune 110 tons 99,1 tons
Nuuk kommune 165 tons 148,6 tons
Maniitsoq kommune 145 tons 130,6 tons
Sisimiut kommune 83 tons 74,8 tons
Kangaatsiaq kommune 33 tons 29,7 tons
Aasiaat kommune 25 tons 22,5 tons
Qasigiannguit kommune 21 tons 18,9 tons
Ilulissat kommune 29 tons 26,1 tons
Qeqertarsuaq kommune 39 tons 35,1 tons
Uummannaq kommune 1 tons 0,9 tons
Upernavik kommune 2 tons 1,8 tons
 

Kommune

800 tons 720,5 tons

Efter opfiskningen af de nævnte kvoter kan der fiskes 20 tons laks ved krogfiskeri. De nærmere betingelser for dette fiskeri aftales mellem KTU og KNAPK.

Stk. 2. Fangsterne skal landes til et indhandlingssted i Grønland. Indhandlingsstedet skal på fiskeritilladelsen notere den indhandlede mængde laks. Det påhviler indhandlingsstedet og fiskeren at forhindre indhandling udover den i tilladelsen angivne mængde.
Stk. 3. Indhandling af laks kan kun finde sted i kommuner, hvor fiskeriet er påbegyndt.

§ 6. Landsstyremedlemmet kan, efter samråd med  KNAPK, overføre uudnyttede kommunale kvoter til andre kommuner. Reguleringen kan først finde sted efter den 25. september 1988. Samtidig kan der eventuelt tildeles yderligere kvoter. Når disse kvoter nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på denne kvote skal ophøre.
Stk. 2. Meddelelse om de i stk. 1 nævnte foranstaltninger gives i radio og presse. Efter de tidspunkter, hvor fiskeriet skal ophøre, er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af tilladelse. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.
Stk. 2. Halvdelen af bøderne tilfalder statskassen, mens den anden halvdel indbetales til Grønlands Hjemmestyre og tilfalder KNAPK's støttefond (Carl Egedes fond) til uddeling af hjælp til vanskeligt stillede fiskere og deres efterladte.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 22. juli 1988. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 6. juli 1987 om tilladelse til laksefiskeri i 1987.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. juli 1988
Kaj Egede

/

Einar Lemche