Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 27. december 1988 om licens til fiskeri efter rejer, torsk og rødfisk.

I medfør af § 8, stk. 2 og 3, samt § 10, § 12, § 14 og § 23 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, torsk og rødfisk som drives på Grønlands fiskeriterritorrium af personer og selskaber med grønlandsk fartøj, jfr. landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri § 3.
Stk. 2. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i
medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter de tidligere gældende regler.

§ 2. Fiskeri efter rejer med ethvert fartøj er betinget af licens. Fiskeri efter torsk og rødfisk med fartøjer på eller over 75 BRT henholdsvis 120 BT (efter fartøjets målebrev) er betinget af licens.
Stk. 2. Licens søges og gives for højst et kalenderår ad gangen. Ansøgningsfristen bestemmes af landsstyremedlemmet. Ansøgningen skal udfærdiges på et ansøgningsskema, som udleveres af Erhvervsdirektoratet.
Stk. 3. Licensen kan indeholde nærmere vilkår for fiskeriet.
Stk. 4. For de fartøjer, der har tilladelse til produktion om bord kan licensen gøres betinget af, at en bestemt del af fangsten bringes til forarbejdning på landanlæg.
Stk. 5. Licensen kan indeholde vilkår, hvorefter indhandling skal ske til bestemte anlæg.
Stk. 6. Indtil særlig bekendtgørelse om bemanding af grønlandske fiskerfartøjer træder i kraft gælder, at licensen er betinget af, at minimum 70% af fartøjets besætning består af personer, der har, og til stadighed har haft, fast bopæl i Grønland i de sidste to år og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, og som er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. For såvidt angår fartøjer som har bådkvote, skal dokumentation for at kravet er opfyldt fremsendes til Grønlands Fiskerilicenskontrol ved hver afgang fra havn i form af udfyldt bemandingsliste hvorpå der også anføres fiskeribevisnumre.
Stk. 7. Landsstyremedlemmet kan under særlige omstændigheder fravige betingelserne i stk. 6.

§ 3. For fartøjer på eller over 75 BRT henholdsvis 120 BT (efter fartøjets målebrev) angives i licensen, hvilken mængde det pågældende fartøj og den pågældende indehaver må fiske.
Stk. 2. For rejefartøjer under 75 BRT, henholdsvis 120 BT, kan det i licensen angives, hvilken mængde det pågældende fartøj og den pågældende indehaver må fiske.
Stk. 3.  Der kan i licensen ske en opdeling af fangstmængder tidsmæssigt og på områder, ligesom licensen kan gøres betinget af at fiskeriet sker i bestemte perioder.
Stk. 4.  Den i stk. 1-3 nævnte fastsættelse af betingelser for udstedelse af licens sker på grundlag af en vurdering af de disponible fangstmængder, fartøjernes kapacitet og hensynet til en hensigtmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet.
Stk. 5. Landsstyremedlemmet kan regulere størrelsen af de fangstmængder, der er fastsat efter stk. 1, 2 eller 3, såfremt fastsættelsen af de totale fangstmængder efter landsstyremedlemmets skøn nødvendiggør en regulering. En sådan regulering kan eventuelt finde sted for nærmere angivne tidsrum og områder. Landsstyremedlemmet kan endvidere regulere de vilkår med hensyn til perioder og områder, som er fastsat efter stk. 3.
Stk. 6. Fiskeriet skal ophøre,
a) når de fangstmængder, der er fastsat efter stk. 1 henholdsvis 2 er opnået,
b) når dette følger af de foranstaltninger, der er fastsat efter stk. 3 eller
c) når den samlede tilladte fangstmængde (TAC) er opfisket.

Fiskeriet skal dog senest ophøre, når landsstyremedlemmet giver meddelelse herom i radio eller presse. En sådan meddelelse kan eventuelt være begrænset til nærmere angivne tidsrum og områder.

Stk. 7. Licensen skal opbevares ombord, hvis det i fartøjets licens er angivet, hvilken mængde det pågældende fartøj og den pågældende indehaver må fiske.

§ 4. Licensen kan kaldes tilbage, hvis landsstyremedlemmet skønner, at vilkårene for fiskeriet ikke er overholdt.

§ 5. Licensen kan ikke overdrages.
Stk. 2. Licensen bortfalder, hvis
a) en licenshavende person dør,
b) et licenshavende selskab opløses,
c) der erhverves licens til fiskeri i et andet lands farvand, eller
d) det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis.
Stk. 3. Ændringer i forudsætningerne hvorpå licensudstedelsen er sket, herunder ændringer i ejerkredsen, skal forelægges landsstyremedlemmet til godkendelse.

§ 6. 0vertrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1989.
Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bekendtgørelser udstedt af hjemmestyret:
a) nr. 29 af 4. december 1987 om licens til rejefiskeri i 1988,
b) nr. 30 af 4. december 1987 om licens til torskefiskeri i 1988 og
c) nr. 31 af 4. december 1987 om licens til fiskeri efter rødfisk i 1988.
Grønlands Hjememstyre, den 27. december 1988
Kaj Egede

/

Jørn Graversen