Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 28. december 1988 om fangst af sildepiskere i 1989.

I henhold til landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt § 4 fastsættes:

 

§ 1. Fangst af sildepiskere (vågehvaler) på Grønlands fiskeriterritorium må alene ske i perioden fra og med den 1. april til og med den 31. december.
Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fangst må kun drives af personer, der har bopæl i Grønland og har fast tilknytning til det grønlandske samfund samt er i besiddelse af et bevis, udstedt af kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, for at de driver fangst og jagt som hovederhverv.
Stk. 3. Enkelte indefrosne sildepiskere og enkelte sildepiskere, der optræder i sassat, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nedlægges i januar, februar og marts måned.

§ 2. Fangst af sildepiskere må kun ske med anvendelse af harpunkanon med en kaliber på 50 mm eller derover. For at fremskynde aflivningen, kan der efter harpuneringen desuden anvendes rifler af kaliber 7,62 mm eller derover.

§ 3. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan meddele dispensation fra reglerne i § 2 og give tilladelse til nedlæggelse af et nærmere angivet, mindre antal sildepiskere, såfremt
a) ansøgning herom er anbefalet af kommunalbestyrelsen og den lokale fisker- og fangerforening,
b) det dokumenteres, at hvalfangsten har stor økonomisk betydning for det lokalsamfund, hvortil deltagerne hører,
c) tilførsel af frisk kød er af så væsentlig betydning, at denne ikke kan opfyldes af lokale kuttere, som er påmonteret harpunkanon.
Stk. 2. Dispensationen er betinget af, at
a) fangsten organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 både ved hver fangst,
b) fangsten foregår med riffel af kaliber 7,62 mm eller derover (anvendelse af salonrifler, haglgeværer samt hel- eller halvautomatiske rifler er forbudt),
c) hver båd udstyres med håndharpuner, liner (mindst 12 mm) og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre at sildepiskere synker,
d) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten er varskoet om fangstens påbegyndelse,
e) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren.

§ 4. Der må højst fanges 60 sildepiskere ved Vestgrønland i 1989.
Stk. 2. Kvoten for 1989 fordeles blandt kommunerne således:

Nanortalik 8
Qaqortoq 8
Narsaq 3
Paamiut 0
Nuuk 4
Maniitsoq 2
Sisimiut 3
Kangaatsiaq 4
Aasiaat 6
Qasigiannguit 2
Ilulissat 4
Qeqertarsuaq 2
Uummannaq 2
Upernavik 2

Stk. 3. Der afsættes af den samlede kvote en reservekvote på 10 sildepiskere. Fordelingen af reservekvoten vil ske tidligst den 1. oktober 1989, af Erhvervsdirektoratet i samråd med KNAPK og KANUKOKA.
Stk. 4. Hvis de kvoter der er nævnt i stk. 1, 2 og 3 overskrides i et kalenderår, nedsættes de tilsvarende det næste kalenderår.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i hver af ovennævnte kommuner fordeler kommunens kvote blandt fartøjer med harpunkanon. Ud af den samlede kvote, kan et begrænset antal sildepiskere fordeles blandt fangere som søger om dispensation efter § 3.
Stk. 6. Når kommunalbestyrelsen har fordelt kvoten, indsendes oplysninger om fordelingen til Erhvervsdirektoratet.
Stk. 7. Det er ikke tilladt andre at fange sildepiskere ved Vestgrønland i 1989.

§ 5. Der må højst fanges 12 sildepiskere ved Øst-grønland i 1989.

§ 6. Meddelelse om at kvoten for sildepiskere ved Vestgrønland og Østgrønland er nået kan gives af landsstyremedlemmet i radio og presse.
Stk. 2. Når en sådan meddelelse er givet må der ikke fanges flere sildepiskere ved vestgrønland og Øst-grønland.

§ 7. Rapportering om fangst af sildepiskere skal straks af fangeren (ved fællesfangst den stedligere fisker og fangerforening) indsendes til kommunen.
Stk. 2. Kommunen fører en liste på et skema udarbejdet af Erhvervsdirektoratet. Listen sendes til Erhvervsdirektoratet, Box 269, 3900 Nuuk, den 1. i hver måned med oplysning om fangst af sildepiskere, jfr. bekendtgørelse om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

§ 8. Overstrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1989.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 4 af 30. marts 1988 om fangst af sildepiskere i 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. december 1988
Kaj Egede

/

Jørn Graversen