Landstingsforordning nr. 1 af 11. januar 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner.

 

§ 1.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet, jvf. bekendtgørelse nr. 417 af 27. november 1979 fastsættes følgende: I landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner foretages følgende ændringer:

 

a) § 1, stk. 4 udformes således:
Landsstyret fastsætter nærmere retningslinier for betingelserne for tildeling af førtidig aldersrente, herunder om indberetningspligt til Socialdirektoratet.


b) § 2, stk. 1 udformes således:
Aldersrenten udbetales med følgende årlige grundbeløb, jfr. dog § 16 om regulering:

Til ægtepar, når kun den ene af ægtefællerne opfylder betingelserne for at få aldersrente, samt til enlige: 52.320 kr.

Til ægtepar, når begge ægtefæller opfylder betingelserne for at få aldersrente:78.480 kr.

§ 2, stk. 2 udformes således:
For personer med skattepligtige indkomster op til kr. 50.000 for indkomståret 1986 og op til kr. 86.000 for 1987 og efterfølgende år, udbetales 1/1 grundbeløb. For personer med skattepligtige indkomster mellem kr. 50.000 og kr. 69.999 for indkomståret 1986 og mellem kr. 86.000 og kr. 105.999 for 1987 og efterfølgende ar, udbetales 3/4 grundbeløb. For personer med skattepligtige indkomster på 70.000 og derover for indkomståret 1986 og kr. 106.000 og derover for 1987 og efterfølgende år, udbetales 1/2 grundbeløb. Nedsættelsen af grundbeløb skal ske pr. 1. april og har virkning for et år ad gangen. Indkomstgrænserne reguleres, jfr. § 16. Hidtidige stk. 2 bliver til stk. 3.

§ 2, stk. 4 udformes således:
Såfremt der sker væsentlige ændringer i indkomstforholdene kan det sociale udvalg opgøre indkomsten på grundlag af de fremtidige forhold. Landsstyret fastsætter nærmere retningslinier herfor.

c) § 4, stk. 2 udformes således:
Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser for, hvornår der kan ydes personlige tillæg.

d) § 10, stk. 2 udformes således:
Når personer, der opfylder betingelserne for at modtage aldersrente, er optaget i alderdomshjem og efter reglen i stk. 1 ikke længere oppebærer aldersrente, udbetales et lommepengebeløb månedsvis forud til hver person. Beløbet andrager, jfr. dog § 16 om regulering, 13.200 kr. årligt.

e) Nyt kapitel 8 a indsættes:
Eksekution
§ 12 a) udformes således:
Krav på aldersrente kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

f) § 13 udformes således:
Begæring om aldersrente indgives til det sociale udvalg i hjemkommunen, for personer bosat uden for den kommunale inddeling til Socialdirektoratet. Aldersrente kan tidligst udbetales fra d. 1. i måneden efter begæringens indgivelse.

g) § 15 udformes således:
Det sociale udvalgs og Socialdirektoratets afgørelser kan ankes efter reglerne herom i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

h) § 16 udformes således:
De i § 2 og § 10, stk. 2 nævnte beløb reguleres procentuelt i overensstemmelse med lønudviklingen for en ufaglært efter gældende overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn. Reguleringen får virkning fra den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

i) § 17, stk. 1 udgår.

§ 17, stk. 2 bliver § 17 og udformes således:
Personer, der ved nærværende landstingsforordnings i krafttræden oppebærer tillægsydelse, fordi de har opsat begæringen om aldersrente til det fyldte 65. år, bevarer retten til sådan tillægsydelse. Tillægsydelsen, der udbetales sammen med aldersrentens grundbeløb, andrager følgende årlige beløb:
Til enlige samt til ægtepar, når kun den ene af ægtefællerne opfylder betingelsen: 8.760 kr.
Til ægtepar, når begge opfylder betingelsen: 13.128 kr.

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. april 1988.




Grønlands Hjemmestyre, den 11. januar 1988

 

Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge


Bemærkninger til forslag