Landstingsforordning nr. 3 af 28. april 1988 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

I medfør af § 5 i lov nr. 579 af 29. november 1978 om folkeskolen i Grønland fastsættes:

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen foretages følgende ændringer:

1) § 6 affattes således:
§ 6. Grundskolen.
Undervisning i grundskolen (4. - 9. klasse) omfatter for alle elever grønlandsk, dansk, regning/matematik, kristendomskundskab, historie, biologi, geografi og legemsøvelser på alle klassetrin.
Stk. 2 og 3. Som hidtil.
Stk. 4. I 4. - 7. klasse omfatter undervisningen for alle elever sang/musik og formning.
Stk. 5. I 5. og 6. klasse omfatter undervisningen for alle elever sløjd og håndarbejde.
Stk. 6. I 7. - 9. klasse omfatter undervisningen for alle elever engelsk.
Stk. 7. I 8. og 9. klasse omfatter undervisningen for alle elever husgerning og fysik/kemi.
Stk. 8. På 7. - 9. klassetrin skal tilbydes undervisning i sløjd og håndarbejde.
Stk. 9. På 8. og 9. klassetrin skal tilbydes undervisning i sang/musik og formning.
Stk. 10. I undervisningen i grundskolen skal indgå seksualoplysning, sundhedslære, familiekundskab, oplysning om nydelses- og rusmidler, færdselslære, jagtvåbenlære samt uddannelses- og erhvervsorientering.
Stk. 11. Landsstyret kan godkende sådanne afvigelser fra bestemmelserne i stk. 1 - 10, som tager sigte på en tværfaglig tilrettelæggelse af undervisningen i de nævnte fag og emner, samt godkende at undervisningen omfatter andre fag og emner.
Stk. 12. Afgørelse om valg af de fag, som er omtalt i stk. 8 og 9 træffes af forældrene, jf. § 41, efter samråd med eleven og skolen.

2) § 7, stk. 1 affattes således:
Undervisningen i fortsættelsesskolen (10. og 11. klasse) omfatter for alle elever grønlandsk, dansk, regning/matematik, kristendomskundskab og samtidsorientering, herunder uddannelses- og erhvervsorientering med arbejdskendskab.

3) § 7, stk. 3 affattes således:
Der skal tilbydes undervisning i legemsøvelser, sløjd/metalsløjd, motorlære, fangst/fiskeri, håndarbejde, husgerning, sang/musik og formning.

4) § 18, stk. 3, 4 og 6 affattes således:
Stk. 3. Undervisningen skal årligt udgøre mindst 800 lektioner i henholdsvis 1., 2. og 3. klasse, 1040 lektioner i 4. klasse, 1200 lektioner i 5. og 6. klasse, 1120 lektioner i 7. klasse, 1160 lektioner i 8. og 9. klasse, 1000 lektioner i 10. og 11. klasse og 960 lektioner i 12. og 13. klasse.
Stk. 4. Elevernes maksimale ugentlige undervisningstid er 24 lektioner i 1., 2. og 3. klasse, 28 lektioner i 4. klasse, 32 lektioner i 5., 6. og 7. klasse, 33 lektioner i 8. og 9. klasse, 32 lektioner i 10. og 11. klasse og 36 lektioner i 12. og 13. klasse.
Stk. 6. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om fravigelse af de i stk. 3 anførte lektionstal for 1. - 9. klasser i ikke-årgangsdelte skoler og i årgangsdelte skoler, hvor elevgrundlaget nødvendiggør klasseelevtal under 18.

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. august 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. april 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth