Landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed.

I medfør af:
1) lov nr. 579 af 29. november 1978 om folkeskolen i Grønland,
2) lov nr. 584 af 29. november 1978 for Grønland om fritidsvirksomhed, og
3) lov nr. 589 af 29. november 1978 om biblioteksvæsenet i Grønland,
fastsættes herved følgende:

 

Kapitel I
Hjemmestyrets funktioner

§ 1. Landsstyret har den overordnede styrelse af folkeskole, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed og kan fastsætte nærmere regler herom.
Stk. 2. Landsstyret kan nedsætte særlig sagkyndige råd, når der skønnes behov herfor.

§ 2. Alle sager vedrørende de i § 1 nævnte områder skal forelægges landstinget til afgørelse, såfremt de medfører udgifter for landskassen, som ikke kan dækkes inden for de på landstingets finanslov godkendte bevillinger til disse formål.

§ 3. Landsstyret udarbejder en samlet plan for udbygningen af folkeskole, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed og for anden tilsvarende offentlig virksomhed. Planen ud arbejdes bl. a. på grundlag af forslag fra de enkelte kommuner.

§ 4. Landsstyret godkender kommunernes undervisningsplaner og ændringer i disse.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om, hvorledes elever og forældre skal underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen.

§ 5. Landsstyret varetager driften af den i § 1 stk. 1 nævnte virksomhed, som er placeret i områder uden for den kommunale inddeling.

§ 6. Landsstyret fastsætter regler for etablering, driftsform og finansiering af:
1) kollegier,
2) en pædagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste,
3) en forlagsvirksomhed med henblik på udgivelse af undervisningsmidler og
4) en undervisningsmiddelcentral.

§ 7. Landsstyret fastsætter regler for kommunernes biblioteksvæsen og skolebibliotekerne med hensyn til indretning og virksomhed.

§ 8. Landsstyret ansætter og afskediger lærere og ledere ved folkeskolen i de enkelte kommuner og i områder uden for den kommunale inddeling.
Stk. 2. Ved besættelse af kommunale lederstillinger i folkeskolen skal en kommunalbestyrelses indstilling altid følges, såfremt pågældende ansøger i øvrigt opfylder de krav, der gælder for besættelse af stillingen.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for kommunernes beskikkelse af skoleledere, ansættelse af timelærere og vikarer i folkeskolen og af ledere, lærere og andet personale til fritidsvirksomhed samt bibliotekarer til biblioteksvæsenet.

§ 9. Landsstyret ansætter en direktør til at varetage opgaverne i henhold til § 1.
Stk. 2. Direktøren er leder af Kultur- og undervisningsdirektoratet, som efter landsstyrets bestemmelser varetager de centrale administrative og faglige funktioner.
Stk. 3. Landsstyret ansætter det nødvendige administrative, pædagogiske, skolepsykologiske og på anden måde sagkyndige personale i Kultur- og undervisningsdirektoratet.

§ 10. Landsstyret ansætter en landsbibliotekar, som forestår den daglige ledelse af hjemmestyrets biblioteksvæsen.
Stk. 2. Landsstyret ansætter desuden det til landsbibliotekets drift nødvendige personale.

§ 11. Landsstyret kan i ekstraordinære tilfælde fastsætte regler, der muliggør en anden styrelsesordning end den, som foreskrives i denne forordning.

 

Kapitel II
De kommunale myndigheder

§ 12. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om alle forhold vedrørende kommunens folkeskole, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, som ikke er henlagt til andre myndigheders afgørelse.
Stk. 2. Alle sager vedrørende de i stk. 1 nævnte områder skal forelægges for kommunalbestyrelsen, såfremt de ikke kan afholdes inden for de godkendte bevillinger.

§ 13. Kommunalbestyrelsen udarbejder for kommunen:
1) skoleplan,
2) plan for fritidsvirksomhed,
3) biblioteksplan,
4) plan for kultur- og folkeoplysningsvirksomhed og
5) forslag til undervisningsplan.
Stk. 2. Ændringer til planerne udarbejdes ligeledes af kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Planerne og ændringer til planerne udarbejdes på grundlag af udkast fra kultur- og undervisningsudvalget.
Stk. 4. Planerne indsendes til Kultur- og undervisning sdirektoratet.

§ 14. Kommunalbestyrelsen udarbejder i fornødent omfang en udbygningsplan for kommunens:
1) folkeskole,
2) fritidsvirksomhed,
3) biblioteksvæsen og
4) kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.
Stk. 2. Udbygningsplanen udarbejdes på grundlag af udkast, der er affattet af kultur- og undervisningsudvalget.
Stk. 3. Planen indsendes til Kultur- og undervisningsdirektoratet.

§ 15. Kommunalbestyrelsen foretager indstilling om ansættelse og afskedigelse af lederpersonale ved den kommunale folkeskole.

§ 16. Kommunalbestyrelsen beskikker skoleledere, ansætter timelærere, vikarer og det fornødne medhjælpspersonale til folkeskolen, samt ledere, lærere og andet personale til fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.

§ 17. Til at varetage kommunalbestyrelsens opgaver vedrørende folkeskole, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed nedsætter kommunalbestyrelsen et kultur- og undervisningsudvalg i overensstemmelse med bestemmelserne om stående udvalg i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v.

§ 18. Til at varetage kommunens administration af folkeskole, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed ansættes en skoledirektør eller en ledende skoleinspektør.

§ 19. Skoledirektøren eller den ledende skoleinspektør og formanden for fælleslærerrådet deltager i kultur- og undervisningsudvalgets møder uden stemmeret.

§ 20. Der nedsættes ved hver folkeskole et skolenævn til at bistå kultur- og undervisningsudvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at nedsættelse af skolenævn ved en mindre skole i en bygd kan undlades. Det lokale bygderåd varetager i så tilfælde skolenævnets funktion.
Stk. 2. Skolenævnet består af 3 eller 5 medlemmer efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til hvert skolenævn. Pågældende skal bo i den by eller bygd, hvor skolen er beliggende. De øvrige medlemmer af skolenævnene vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om valg til skolenævnene af forældrevalgte medlemmer og stedfortrædere for disse.

§ 21. Vedkommende skoles leder samt lærerrådets formand deltager i skolenævnets møder uden stemmeret.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om, i hvilket omfang repræsentanter for elevråd ved skoler, hvor et sådant råd findes, skal have adgang til at deltage i møder i de stedlige skolenævn.
Stk. 3. Elevrådsrepræsentanter må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelte elever og lærere.

§ 22. Der nedsættes i hver af kommunens byer eller bygder et fritidsnævn til at bistå kultur- og undervisningsudvalget. For så vidt angår mindre bygder kan kommunalbestyrelsen dog bestemme, at nedsættelse af et fritidsnævn undlades. Det lokale bygderåd varetager i så tilfælde fritidsnævnets funktion.
Stk. 2. Fritidsnævnet består af 3 eller 5 medlemmer efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Landsstyret kan i særlige tilfælde godkende, at et fritidsnævn består af 7 medlemmer.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til hvert fritidsnævn. Pågældende skal bo i vedkommende by eller bygd. 2 eller 4 medlemmer (i særlige tilfælde 6 medlemmer, jf. stk. 2) vælges af de lokale organisationer og foreninger, der kan nyde støtte efter bestemmelserne i landstingsforordning om fritidsvirksomhed eller landstingsforordning om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om valg til fritidsnævn af organisations- og foreningsvalgte medlemmer og stedfortrædere for disse medlemmer.

§ 23. Lederen af voksenundervisningen og lederen af folkebiblioteket, samt i byer fritidsinspektøren eller den ledende fritidsleder, deltager i fritidsnævnets møder uden stemmeret.

§ 24. Kultur- og undervisningsudvalg, skolenævn og fritidsnævn skal nedsættes snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Udvalgene og nævnene fungerer, indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.
Stk. 2. Såfremt der oprettes nye skoler i en valgperiode, vælges der skolenævn ved disse efter reglerne i § 20.
Stk. 3. Såfremt en repræsentant i løbet af den tid, for hvilken vedkommende er valgt, begærer at nedlægge sit erhverv som følge af sin helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlige årsager, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge. En forældrerepræsentant kan endvidere kræve at udtræde, når vedkommende ikke mere har skolesøgende børn i skolen.
Stk. 4. Er der ved en repræsentants udtræden ingen stedfortræder til den ledige post, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 25. Nævnene vælger selv deres formand og fastsætter selv deres forretningsorden. Møder afholdes, så ofte nævnets formand eller 2 af de øvrige medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 2. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med rimeligt varsel medlemmerne og de tilforordnede samt eventuelle elevrepræsentanter. Han giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der skal behandles på mødet.
Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat. Referatet godkendes på det efterfølgende møde. Enhver deltager er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet og medtaget ved beslutningers meddelelse til andre myndigheder.
Stk. 4. Skolens leder, henholdsvis voksenundervisningenslederen, drager med ansvar over for formanden omsorg for at udføre de trufne beslutninger.

§ 26. Nævnene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 27. Udgifterne til nævnenes virksomhed afholdes af kommunen.

 

Kapitel III
Kultur- og undervisningsudvalgenes funktioner

§ 28. Kultur- og undervisningsudvalget udarbejder udkast til:
1) skoleplan,
2) plan for fritidsundervisning,
3) biblioteksplan,
4) plan for kultur- og folkeoplysningsvirksomhed samt
5) udbygningsplan for folkeskole, fritidsvirksomhed,biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.
Stk. 2. Udkast til ændringer i planerne udarbejdes ligeledes af kultur- og undervisningsudvalget.

§ 29. Kultur- og undervisningsudvalget udarbejder udkast til undervisningsplaner for kommunens skoler. Udkastene skal forelægges vedkommende skolenævn til udtalelse.

§ 30. Kultur- og undervisningsudvalget påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Stk. 2. Udvalget træffer foranstaltninger til at få etableret specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for de i kommunens skoler indskrevne elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Det træffer endvidere de fornødne særlige foranstaltninger til undervisning af syge eller invaliderede elever.

§ 31. Kultur- og undervisningsudvalget fører tilsyn med, at privat underviste undervisningspligtige børn, herunder hjemmeunderviste børn, modtager fyldestgørende undervisning efter de herom gældende bestemmelser.

§ 32. Kultur- og undervisningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen vedrørende forslag om skolelægeordning, børnetandplejeordning og skolebespisning ved kommunens skoler og foranlediger om fornødent selv, at sådanne forslag bliver udarbejdet.

§ 33. Kultur- og undervisningsudvalget drager omsorg for og godkender etablering af fritidsvirksomhed efter regler i landstingsforordning om fritidsvirksomhed.
Stk. 2. Godkendelse af etablering af voksenundervisning og interessegruppevirksomhed sker efter indstilling fra fritidsnævnene.

§ 34. Kultur- og undervisningsudvalget drager omsorg for at yde den fornødne støtte til gennemførelse af kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, herunder at de fornødne lokaler stilles til rådighed.

§ 35. Kultur- og undervisningsudvalget udarbejder forslag til det årlige budget vedrørende kommunens skoler, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

§ 36. Kultur- og undervisningsudvalget kan afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om ethvert spørgsmål, som vedrører kommunens folkeskole, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folke oplysningsvirksomhed. Udvalget skal afgive erklæring i alle sager om sådanne spørgsmål, som forelægges det af kommunalbestyrelsen til udtalelse.

§ 37. Kultur- og undervisningsudvalget varetager sammen med de stedlige skolenævn tilsynet med kommunens skoler og med, at de for folkeskolen gældende bestemmelser overholdes.

§ 38. Kultur- og undervisningsudvalget varetager sammen med de stedlige fritidsnævn tilsynet med:
1) kommunens fritidsvirksomhed og med den fritidsvirksomhed, hvortil kommunen yder tilskud og med, at de for fritidsvirksomheden gældende bestemmelser overholdes,
2) kommunens biblioteker og med, at de for biblioteksvæsenet gældende bestemmelser overholdes og
3) kommunens kultur- og folkeoplysningsvirksomhed og med, at de for kultur- og folkeoplysningsvirksomhed gældende bestemmelser overholdes.

 

Kapitel IV
Skolenævnenes funktioner

§ 39. Skolenævnet har til opgave:
1) at føre tilsyn med skolen,
2) at påse, at skolens elever følger undervisningen på tilfredsstillende måde og
3) at sørge for, at de gældende bestemmelser for at modvirke skoleforsømmelser bliver overholdt.

§ 40. Skolenævnet medvirker ved løsningen af sociale opgaver, der er knyttet til skolen. Det kan endvidere udtale sig om sager vedrørende hjælpeforanstaltninger over for børn og unge under 20 år.

§ 41. Skolenævnet formidler i samarbejde med skolens lærerråd et samarbejde mellem skole og hjem og sørger for et oplysningsarbejde, der tager sigte på en forståelse af elevernes situation i skolen.

§ 42. Skolenævnet godkender efter indstilling fra lærerrådet principperne for arbejdets fordeling mellem lærerne samt den ugentlige arbejdsplan.

§ 43. Skolenævnet godkender efter indstilling fra lærerrådet, hvilke undervisningsmidler skolen må benytte.

§ 44. Skolenævnet kan stille forslag til kultur og undervisningsudvalget om tilvejebringelse og forbedring af skolelokaler samt om disses forsyning med inventar og materiel.

§ 45. Skolenævnet er den endelige administrative ankeinstans i spørgsmål om, hvorvidt en elev skal henvises til specialundervisning ved skolen.

§ 46. Skolenævnet kan fremsætte forslag vedrørende udgifter, som angår den pågældende skole.

§ 47. Skolenævnet udarbejder ordensregler for skolen.

§ 48. Skolenævnet udtaler sig om det udkast til undervisningsplan for skolen, som kultur- og undervisningsudvalget udarbejder.

§ 49. Skolenævnet godkender efter indstilling fra lærerrådet tilrettelæggelse og indhold af fælles arrangementer for skolens elever i skoletiden. Det kan tillige stille forslag til skolens leder om arrangementer for skolens elever uden for skoletiden.

§ 50. Skolenævnet kan afgive udtalelser og stille forslag til kultur- og undervisningsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører skolen. Det skal afgive erklæring i alle sager, der forelægges det af kultur- og undervisningsudvalget eller kommunalbestyrelsen til udtalelse.

 

Kapitel V
Fritidsnævnenes funktioner

§ 51. Fritidsnævnet har til opgave:
1) at skabe muligheder for fritidsundervisning for voksne,
2) at støtte og fremme bestræbelser på at tilrettelægge og gennemføre anden fritidsvirksomhed,
3) at samordne de forskellige former for fritidsvirksomhed, herunder den fritidsvirksomhed der finder sted i henhold til landstingsforordning om folkeskolen,
4) at føre tilsyn med det lokale biblioteksvæsen,
5) at støtte og fremkalde kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, herunder tage initiativer til offentlige møder og arrangementer og
6) at medvirke til at koordinere møder for offentligheden.

§ 52. Fritidsnævnet kan i fornødent omfang yde administrativ bistand til lokale foreninger og organisationer.

§ 53. Fritidsnævnet skal i samarbejde med det lokale bibliotek koordinere og eventuelt distribuere oplysningsmaterialer, der udsendes fra centrale eller lokale myndigheder med henblik på landsdækkende eller kommunale oplysningskampagner.

§ 54. Fritidsnævnet afgiver indstilling til kultur- og undervisningsudvalget om godkendelse af voksenundervisning og interessegruppevirksomhed, der afholdes i henhold til landstingsforordning om fritidsvirksomhed.
Stk. 2. Fritidsnævnet fører tilsyn med den virksomhed, som godkendes og etableres i henhold til stk. 1.

§ 55. Fritidsnævnet kan efter samråd med fritidsundervisningens ledere og lærere stille forslag til kultur- og undervisningsudvalget om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anvendes til fritidsundervisning, og om lokalernes forsyning med materiel og materialer.

§ 56. Fritidsnævnet afgiver indstilling til kultur- og undervisningsudvalget om behov for lokaler og udendørsanlæg til fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.

 

Kapitel VI
Skolens ledere og kollegiale råd

§ 57. Enhver folkeskole skal have en leder, der betegnes skoleleder eller skoleinspektør.
Stk. 2. Ved skoler, der ikke ledes af en skoleinspektør, beskikkes en af skolens lærere som skoleleder.
Stk. 3. Lederen har såvel den administrative som den pædagogiske ledelse af vedkommende skoles virksomhed.

§ 58. Såfremt der ikke er ansat en skoledirektør i kommunen, ansættes lederen af centralskolen som ledende skoleinspektør. Skoledirektøren eller den ledende skoleinspektør bistår kultur- og undervisningsudvalget med at føre tilsyn.

§ 59. Ved hver folkeskole med mere end to fast ansatte lærere dannes et lærerråd. Det består af lederen, viceskoleinspektører, fritidsinspektører, tjenestemandsansatte lærere, timelærere, årsvikarer samt socialpædagoger. Skolepsykologer og konsulenter, der har faste undervisningstimer ved skolen, indgår i lærerrådet. Lærere, der har faste undervisningstimer ved mere end én skole, kan kun være medlem af ét lærerråd.
Stk. 2. Ved skoler, med kun en eller to fast ansatte lærere træder disse i lærerrådets sted.
Stk. 3. I kommuner med mere end én folkeskole vælges et fælleslærerråd. Det består af 1 skoleleder, 1 viceskoleinspektør eller fritidsinspektør, hvis en sådan er ansat ved en skole i kommunen, samt 1 lærerrepræsentant for hver af kommunens skoler.
Stk. 4. Valget af fælleslærerråd gælder for ét skoleår og foretages inden for hver gruppe for sig efter regler, der fastsættes af landsstyret. Fælleslærerrådet tiltrædes af 1 skolepsykolog, såfremt der i kommunen er skolepsykologer med faste undervisningstimer i folkeskolen.
Stk. 5. Lærerrådet og fælleslærerrådet vælger selv deres formand og fastsætter selv deres forretningsorden. Rådene kan nedsætte forretningsudvalg, der kan afgive erklæringer på det pågældende råds vegne efter regler fastsat i rådets forretningsorden.

§ 60. Kultur- og undervisningsudvalget skal indhente erklæring fra fælleslærerrådet om følgende forhold vedrørende kommunens folkeskole:
1) udkast til kommunens skoleplan og ændringer i denne samt udkast til udbygningsplan for den kommunale folkeskole,
2) udkast til undervisningsplaner for kommunens skoler samt til ændringer i disse planer og
3) forslag til skolelægeordning, børnetandplejeordning og skolebespisning ved kommunens skoler.
Stk. 2. I en kommune, hvor der kun er én folkeskole, afgives de i stk. 1 nævnte erklæringer af skolens lærerråd.

§ 61. Lærerrådet træffer bestemmelser om, hvorvidt en elev skal henvises til specialundervisning på skolen. Lærerrådets afgørelse kan indbringes for skolenævnet.
Stk. 2. Skolenævnet skal indhente erklæring fra lærerråd om følgende forhold:
1) udkast til undervisningsplan for skolen og til ændringer i undervisningsplanen,
2) principperne for arbejdets fordeling mellem lærerne samt den ugentlige arbejdsplan,
3) anvendelse af nye undervisningsmidler i skolen,
4) forslag om skolelokalernes forsyning med materiel og inventar,
5) forslag fra skolenævnet vedrørende udgifter, som angår skolen,
6) forslag til arrangementer for skolens elever i og uden for skoletiden og
7) forslag til ordensregler for skolen.
Stk. 3. Lærerrådet medvirker ved behandlingen af byggesager for den pågældende skole efter regler, der fastsættes af landsstyret.

§ 62. Lærerrådet og fælleslærerrådet kan afgive udtalelser og stille forslag til skolenævnet eller kultur- og undervisningsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører henholdsvis den pågældende skole og kommunens skolevæsen. Rådene skal afgive erklæring i alle sager, der forelægges dem af kultur- og undervisningsudvalget eller kommunalbestyrelsen. Rådenes erklæringer og forslag fremsendes gennem skolens leder, henholdsvis skoledirektøren eller den ledende skoleinspektør, med en
udtalelse fra den pågældende.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for lærerrådenes og fælleslærerrådenes virksomhed.

§ 63. Udgifterne ved lærerråds og fælleslærerråds virksomhed afholdes af kommunen efter regler, der fastsættes af landsstyret.

 

Kapitel VII
Klageadgang

§ 64. Klager over afgørelser truffet af de kommunale myndigheder kan indbringes for landsstyret. Det gælder dog alene i det omfang, klagerne vedrører landsdækkende virksomhed eller påbudt virksomhed eller beror på fortolkning af forordninger vedrørende folkeskole, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed og andre bestemmelser fastsat af landstinget eller landsstyret. Klage kan ske fra de myndigheder, organisationer eller personer, som afgørelsen angår.
Stk. 2. Andre klager over afgørelser truffet af kommunale myndigheder afgøres endeligt af kommunalbestyrelsen, medmindre andet er fastsat ved lov eller landstingsforordning.

 

Kapitel VIII
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 65. Landsstyret kan fastsætte regler til gennemførelse af de i forordningen nævnte foranstaltninger, herunder eventuelle overgangsbestemmelser.

§ 66. Forordningen træder i kraft den 1. august 1988. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 5 af 16. oktober 1979 om styrelsen af kultur og undervisningsvirksomhed.
Stk. 2. Bestemmelser udstedt i henhold til den tidligere landstingsforordning forbliver i kraft indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. maj 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth