Landstingsforordning nr. 9 af 21. september 1988 om ændring af Landstingsforordning om fritidsvirksomhed

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 om fritidsvirksomhed foretages følgende ændringer:

1. § 11 affattes således:
§ 11. Enkeltfagskurser.
Ved et enkeltfagskursus for voksne forstås i denne forordning en undervisning tilrettelagt over et eller to år, der sigter mod aflæggelse af folkeskolernes afgangsprøve eller folkeskolens udvidede afgangsprøve.

2. § 14, stk. 2 slettes.

3. § 29, stk. 1 affattes således:
Kommunen skal stille skoler og andre kommunale lokaler til rådighed for børne- og ungdomsorganisationer efter regler fastsat af Kultur- og undervisningsdirektionen.

4. § 30 affattes således:
§ 30. Højskoleophold.
Hjemmestyret kan yde støtte til personer hjemmehørende i grønland til ophold på højskoler.
Stk. 2. De nærmere regler om det i stk. 1 nævnte højskoleophold fastsættes af Kultur- og undervisningsdirektionen.

5. § 36 affattes således:
§ 36. Udgifternes afholdelse.
Udgifter til fritidsundervisning efter kapitlerne II til V afholdes af kommunen.
Stk. 2. Udgifter til fritidsvirksomhed efter kapitlerne II til V i områder udenfor den kommunale inddeling afholdes af Hjemmestyret.
Stk. 3. Udgifter til fritidsvirksomhed efter kapitlerne VI til VII afholdes af Hjemmestyret.
Stk. 4. Hjemmstyret kan yde tilskud til etablering af lokaler og idrætsanlæg efter kapitel IX.

6. § 40 slettes.

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft 1. januar 1988.
Grønlands Hjemmstyre, den 21. september 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth