Landstingslov nr. 1 af 21. april 1988 om fåreavl.

 

Lovens formål

§ 1. Landstingsloven har til formål at fremme fåreavlen til gavn for samfundet og i et økologisk velafbalanceret forhold til vegetationskapaciteten. Dette formål skal opnås ved,
1) At dyrene beskyttes
2) At naturen og vegetationen beskyttes
3) At der dyrkes arealer til foder
4) At nye fåreavlere skal opfylde visse kvalifikationskrav
5) At regulere antallet af får
6) At sikre kommunalbestyrelsernes indsigt.

 

Myndigheder

§ 2. Det påhviler Landsstyret at sikre, at fåreavlen udføres i overensstemmelse med lovens formål.

§ 3. I hver kommune med fåreavl skal kommunalbestyrelsen nedsætte et kommunalt tilsynsudvalg bestående af tre medlemmer. Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem er aktiv fåreavler, og kommunalbestyrelsen udpeger eet medlem, som samtidigt er formand for udvalget.
Stk. 2. De kommunale tilsynsudvalg fører tilsyn med, at fåreavlerne overholder bestemmelserne i medfør af denne lov.
Stk. 3. Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut's konsulenttjeneste er sekretariat for de kommunale tilsynsudvalg.

 

Betingelser for fåreavl

§ 4. Et fåreavlersted kan kun drives af personer, som er myndige og har gennemgået den 3-årige fåreavleruddannelse.
Stk. 2. Et fåreavlersted kan dog også drives af myndige personer, der har modtaget en praktisk oplæring, og som har deltaget i de af fåreavlerskolen og Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut tilrettelagte specielle kurser.
Stk. 3. Landsstyret kan efter samråd med fåreavlerskolen, kommunalbestyrelsen og Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut dispensere fra ovenstående regler.

§ 5. Efter indstilling fra Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut og udtalelse fra veterinærfaglig side, kan Landsstyret give tilladelse til indførsel af levende får og sæd fra får.

§ 6. Landsstyret fastsætter nærmere regler, der kan forhindre, at smitsomme husdyrsygdomme indføres.

§ 7. Landsstyret fastsætter nærmere regler for at undgå misrøgt af får og heste, for kvalifikationskravene til nye fåreavlere, for forholdet mellem får og vegetation, for dyrkning af arealer, for stalde, for læ- og foderpladser, for indførsel og anvendelse af foderstoffer og for indførsel, udlevering og anvendelse af veterinærmedicin.

§ 8. Landsstyret fastsætter nærmere regler for dyrkede arealers sprøjtning, afbrændning o.lign. efter indstilling fra landbrugsfaglig side, således at angreb fra skadedyr begrænses og miljøhensyn tilgodeses.

§ 9. Landsstyret fastsætter nærmere regler for karantæne, nedslagtning af besætning o.lign. efter indstilling fra veterinærfaglig side i tilfælde af smitsomme sygdomme eller risiko herfor.

 

Tilskud

§ 10. Grønlands Hjemmestyre og vedkommende kommune kan yde tilskud til nyetablering af fåreavlersteder, i forbindelse med ejer- og generationsskifte på eksisterende steder, til foder, til kunstgødning, til udviklingsplaner for fåreavl, til forsøgsstationen Upernaviarsuk, til Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut's konsulenttjeneste, til Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut's registreringsvirksomhed, til de kommunale tilsynsudvalg og til forskning til fordel for landbrug.

 

Sanktioner

§ 11. Hvis en fåreavler ikke overholder bestemmelserne i medfør af §§ 6-9, kan det kommunale tilsynsudvalg tildele den pågældende en irettesættelse.
Stk. 2. Såfremt forholdet ikke berigtiges efter en irettesættelse kan det kommunale tilsynsudvalg indbringe spørgsmålet for domstolene til idømmelse af advarsel eller bøde.

§ 12. Hvis en fåreavler efter sanktioner i medfør af § 11, stadig ikke overholder bestemmelserne i medfør af §§ 6-9 kan Landsstyret efter indtilling fra det kommunale tilsynsudvalg og efter indhentede udtalelser fra Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut, kommunalbestyrelsen og fåreavleren meddele denne påbud om at afhænde stedet inden en frist på mindst 6 måneder og højst 1 år.
Stk. 2. Har fåreavleren ikke afhændet stedet inden den fastsatte frist, kan Landsstyret fratage pågældende brugsretten til stedet, herunder drifts- og avlsbygninger.

§ 13. Ved fratagelse af brugsretten til et fåreavlersted, foretages vurdering af drifts- og avlsbygninger, inventar, indhegninger og besætning m.m. af et nævn, sammensat af een af Landsstyret og een af brugeren udpeget person samt een af disse udpeget opmand. I tilfælde af manglende enighed er opmandens afgørelse gældende.
Stk. 2. Forbedringer af de opdyrkede arealer, som er tilført af hidtidig bruger, indgår i vurderingen.

 

Ikrafttrædelse

§ 14. Denne landstingslov træder i kraft den 1. august 1988. Samtidigt ophæves Landstingsvedtægt af 24. august 1979 om fårehold.
Stk. 2. De i medfør af Landstingsvedtægt af 24. august 1979 om fårehold eller tidligere regler om fårehold udstedte forskrifter kan opretholdes, indtil de ophæves ved bestemmelser, udfærdiget i medfør af denne landstingslov.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. april 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Egede