Landstingslov nr. 4 af 23. april 1988 om retsforholdet mellem elever under erhvervsmæssige uddannelser og praktikvirksomheder i Grønland.

 

§ 1. Denne lov omfatter samtlige praktikophold under erhvervsmæssige uddannelser, oprettet efter landstingsforordning nr. 2 af 16. november 1984.

§ 2. Aftale om praktikophold, som indgås mellem en elev og en praktikvirksomhed, skal være skriftlig, og der benyttes en af Landsstyret godkendt aftaleformular. Aftalen angiver blandt andet den løn, som eleven er berettiget til i praktikperioden.
Stk. 2. Lønnens størrelse fastsættes gennem kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. Findes der ikke sådanne kollektive overenskomster, fastsætter Landsstyret de nærmere retningslinier for, hvorledes beregningen skal ske.
Stk. 3. Det første år under STI, de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser, ydes i stedet for praktikløn en praktikstøtte svarende til den almene uddannelsesstøtte efter reglerne herom.
Stk. 4. Regler om aftalens øvrige indhold og bestemmelser om elevens retslige forhold under praktikopholdet, fastsættes af Landsstyret efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet.

§ 3. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem praktikstedet og eleven om uddannelsesaftalens opfyldelse, skal det lokale erhvervsuddannelsesudvalg eller brancheudvalg underrettes og tage initiativ til at forlige uoverensstemmelserne. Landsstyremedlemmet fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 2. Såfremt de i stk. l nævnte uoverensstemmelser ikke forliges ved det lokale erhvervsuddannelsesudvalg eller brancheudvalgets medvirken, kan eleven eller praktikvirksomheden indbringe tvistigheden til afgørelse ved voldgift efter reglerne i overenskomsten mellem SIK, Suliniermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat og Det offentlige Aftalenævn om behandling af faglig strid. Ved voldgiftens afgørelse kan uddannelsesaftalen ophæves ligesom der kan tilkendes den skadelidte part erstatning. Er eleven under 18 år, skal værgens samtykke foreligge.
Stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til stk. 2 kan ikke indbringes for domstolene.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. juni 1988 med virkning for praktikophold efter 1. august 1988.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. l af 25. februar 1985 om retsforholdet mellem elever under erhvervsfaglige grunduddannelser og praktikvirksomheder. Lovens regler gælder dog fortsat for aftaler indgået efter reglerne i denne lov og bekendtgørelserne nr. 7, 8 og 9 om erhvervsfaglige grunduddannelser indenfor Jern og metal-, Bygge og anlæg- og Handel- og kontorområdet.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. april 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth