Landstingslov nr. 5 af 23. april 1988 om opkrævning af midler til finansiering af praktikstøtte.

 

§ 1. Bidragspligt i henhold til denne lov påhviler enhver privat og offentlig arbejdsgiver, der udbetaler lønindkomst til personer, der er skattepligtige til Grønland. Bidragene anvendes til dækning af Hjemmestyrets udgifter til praktikstøtte til førsteårselever under Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq.
Stk. 2. Undtaget fra bidragspligt er:
a) Staten og dens institutioner, samt
b) arbejdsgivere i det omfang de er fritaget herfor ifølge tilladelse eller koncession udstedt i.h.t. lov om mineralske råstoffer i Grønland, samt
c) arbejdsgivere der udbetaler lønindkomst hidrørende fra landbrug, jagt, fangst eller fiskeri. Undtagelsen gælder dog kun den del af den udbetalte lønindkomst, der vedrører disse erhverv.
Stk. 3. Arbejdsgivere som er fritaget efter stk. 2. c har pligt til at oplyse den del af lønindkomsten som ikke er omfattet af fritagelsen.

§ 2. Bidraget fastsættes for perioden 1. august til 31. juli kaldet bidragsåret. Bidraget indbetales til Hjemmestyret halvårligt efter forudgående påkrav 1. oktober og 1. april i bidragsåret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden.
Stk. 2. Det fastsatte bidrags størrelse kan indenfor fire uger påklages til Landsstyret.
Stk. 3. Indbetales bidraget ikke rettidigt, pålægges morarenter med 2 procent pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Morarenter opkræves ved den næstkommende opkrævning af bidraget. Morarenter tilfalder Landskassen.

§ 3. Bidraget udskrives med den af Landstinget fastsatte procentdel af de bidragspligtiges samlede lønsummer i kalenderåret forud for bidragsåret.
Stk. 2. Landstinget fastsætter under en landstingssamling forud for bidragsåret udskrivningsprocenten for det pågældende bidragsår således, at det anslåede provenue dækker Hjemmestyrets budgetterede udgifter til praktikstøtteordningen i bidragsåret.
Stk. 3. Til en bidragsyders lønsum henregnes de A-indkomster, der omfattes af landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, dog bortset fra indhandling.
Stk. 4. Direktoratet for Erhvervsuddannelsen kan anmode de i stk. 3. nævnte A-indkomster oplyst hos skattemyndighederne. Såfremt oplysningerne ikke kan tilvejebringes, kan bidraget fastsættes skønsmæssigt.

§ 4. Landsstyret, eller den Landsstyret bemyndiger dertil, kan nedsætte bidraget, såfremt størrelsen af en arbejdsgivers aktuelle udbetalinger af A-indkomster har ændret sig væsentligt i forhold til de i forudgående kalenderår udbetalte.

§ 5. Den der forsættelig eller af grov uagtsomhed foretager urigtig anmeldelse efter § l, stk. 3 kan idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 3. For overtrædelser begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 6. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af denne lov.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. august 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. april 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth