Landstingslov nr. 12 af 20. oktober 1988 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.

 

§ 1.

I landstingslov nr. l af 27. februar 1986 om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v. foretages følgende ændringer:


1. I § l, stk. 6 indsættes før punktum:
"dog kan landsstyret, såfremt finansudvalget godkender det, yde landstingsmedlemmer vederlag for særligt byrdefulde formandshverv i udvalg og repræsentationer nedsat af landstinget eller landsstyret. Vederlaget fastsættes for l år ad gangen i forbindelse med finanslovens vedtagelse. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor formandshvervet ophører, eller hvis landsstyret beslutter, at det skal bortfalde."

2. § 5 affattes således:
"Til landstingsformanden, landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne ydes vederlag, svarende til lønnen for en hjemmehørende tjenestemand i lønramme 39, skalatrin 52, eksklusive generelt tillæg.
Stk. 2. Til landsstyremedlemmer, som ikke er landstingstingsmedlemmer, ydes et tillæg svarende til det i § l, stk. l omhandlede vederlag for landstingsmedlemmer .
Stk. 3. Landstingsformanden, landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt, og indtil udgangen af den måned hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvist forud.
Stk. 4. Der ydes ikke omkostnings- og stedtillæg til landstingsformanden og landsstyremedlemmer.
Stk. 5. Landsstyreformanden har fri bolig. For de øvrige landsstyremedlemmer og landstingsformanden stilles bolig til rådighed, der betales husleje efter de almindelige regler."

3. § 7, stk. l, affattes således:
Landstingsformanden og landsstyremedlemmernes rejser i egenskab af henholdsvis landstingsformand og landsstyremedlemmer betales af Landskassen."

4. Efter § 8 indsættes:
" § 8a. Besidder en formand for landstinget ved sin tiltræden hverv i offentlige eller private virksomheders, foretagenders eller institutioners tjeneste, vil disse være af fratræde. Såfremt varetagelsen af sådanne hverv efter landstingsformandens skøn ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af pligterne som landstingsformand, og ønsker landstingsformanden at bevare nogle af disse, skal landstingsformanden straks give det af landstinget nedsatte udvalg til valgs prøvelse meddelelse herom. Udvalget kan inden forløbet af 3 uger efter meddelelsens modtagelse nægte landstingsformanden tilladelse til at bevare sådanne hverv. Efter forløbet af dette tidsrum meddeler landstingsformanden tinget, hvilke hverv landstingsformanden har tilladelse til at varetage.
Stk. 2. Besidder et landsstyremedlem ved sin tiltræden hverv af den i stk. l omhandlende art, vil disse være at fratræde. Dog kan landsstyremedlemmet med foreløbig tilladelse af landsstyreformanden bevare sådanne hverv, hvis varetagelse efter landssty
reformandens skøn ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af landsstyremedlemmets embedspligt som landsstyremedlem eller i landsstyremedlemmets forhold til de forskellige hjemmestyreforvaltninger og -virksomheder. Landsstyreformanden skal i så fald straks sende meddelelse herom til udvalget til valgs prøvelse. Udvalget kan inden forløbet af 3 uger efter meddelelsens modtagelse nægte vedkommende landsstyremedlem tilladelse til at bevare sådanne hverv. Efter udløbet af dette tidsrum meddeler landsstyreformanden til landstingsformanden hvilke hverv pågældende landsstyremedlem har tilladelse til at varetage.
Stk. 3. Besidder landsstyreformanden ved sin tiltræden hverv af den i stk. l omhandlende art, skal meddelelse til udvalget til valgs prøvelse finde sted derom, hvis landsstyreformanden ønsker, at bevare noget af disse, hvorefter der forholdes i overensstemmelse med stk. 2.
Stk. 4. Landstingsformanden, landsstyreformanden og landsstyremedlemmer må ikke medens de varetager disse hverv påtage sig noget nyt hverv af den i stk. l nævnte art."

5. I § 9 indsættes som stk. 7:
Landstingsformanden oppebærer eftervederlag efter samme regler som landsstyremedlemmer. Der kan ikke samtidig udbetales eftervederlag og vederlag for hvervene som landstingsformand og landsstyremedlem, og der kan kun udbetales et eftervederlag for de 2 hverv. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene.

6. § 12, stk. 2 affattes således:
"Til ikke-landstingsmedlemmer, som efter 1. januar 1986 udpeges til at udøve hverv på Hjemmestyrets vegne, ydes for hver mødedag vederlag svarende til 1/365 af de i § l, stk. l nævnte vederlag. Landsstyret kan, såfremt finansudvalget godkender det, yde vederlag til ikke-landstingsmedlemmer, som udpeges  til særligt byrdefulde formandshverv i udvalg og repræsentationer nedsat af landstinget eller landsstyret. Vederlaget fastsættes for l år ad gangen i forbindelse med finanslovens vedtagelse. Vederlaget udbetales månedsvis forud. Udbetalingen af vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor formandshvervet ophører eller i øvrigt hvis landsstyret beslutter, at det skal bortfalde."

7. I § 12, stk. 3 indsættes før punktum:
"Såfremt finansudvalget godkender det, kan landsstyret dog i helt særlige tilfælde beslutte at der ydes vederlag."

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 1. november 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. oktober 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Vesterbirk