Landstingslov nr. 17 af 13. december 1988 om ændring af landstingslov om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd.

 

§ l

I landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd foretages følgende ændring:


1. I § l indsættes efter stk. l som nyt stk. 2:
"Stk. 2. Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem, som led i deres kommunalbestyrelseshverv, bliver udpeget til formand på fuldtid i en landsdækkende interesseorganisation, som har hjemsted i en anden kommune, har valgret i fraflytterkommunen."

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 2 udgår "og" efter § l stk. l, og i stedet indsættes: " 2 og 3".

 

§ 2

Loven træder i kraft 1. januar 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. december 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Vesterbirk