Landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

I henhold til lov nr. 815 af 19. december 1989 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland fastsættes:

 

Kapitel l
Spredning og fordeling af lyd- og billedprogrammer

§ 1. Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) har ret til spredning af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg.
Stk. 2. Selskaber, foreninger og lign. samt kommuner, der har fået tilladelse efter kapitel 3, kan i overensstemmelse med tilladelsen sprede programmer til almenheden ved hjælp af radioanlæg.

§ 2. Fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse, må kun benyttes til fordeling af :
1) Grønlandske programmer og andre programmer, som spredes ved hjælp af radioanlæg i overensstemmelse med § 1.
2) Udenlandske lyd- og billedprogrammer, som kan modtages direkte på frekvenser, der er bestemt til radiospredning.
3) Udenlandske lyd- og billedprogrammer, der overføres via kommunikationssatellit, og som modtages af et fællesantenneanlæg efter tilladelse i henhold til lov om radiokommunikation.
Stk. 2. Fordelingen af de i stk. l nævnte programmer må kun finde sted uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller overføringen finder sted. Tidsforskudt fordeling kan dog finde sted, hvis det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende har givet samtykke.

§ 3. Fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til lokaler, som anvendes til privat beboelse, må benyttes til fordeling af lyd- og billedprogrammer i forbindelse med selvstændig programvirksomhed af følgende:
1) KNR har ret til at lade programmer fordele.
2) Selskaber, foreninger og lign. samt kommuner, der har fået tilladelse efter kapitel 3, kan i overensstemmelse med tilladelsen lade programmer fordele.
3) Kultur- og undervisningsdirektoratet kan i særlige tilfælde tillade, at programmer om enkeltstående begivenheder af lokal karakter fordeles i kortere perioder inden for et lokalt område.

§ 4. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til lokaler, der anvendes til beboelse, at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af KNR's programmer.
Stk. 2. Såfremt anlæggene indeholder mere end 2 kanaler, skal der tillige stilles en kanal til rådighed for lokale programmer, der spredes eller fordeles i det pågældende område i henhold til en tilladelse efter kapitel 3.

§ 5. Grønlands Televæsen opretter efter aftale med KNR de tekniske anlæg, som er nødvendige for KNR's spredning af lyd- og billedprogrammer, og varetager anlæggenes drift.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for betaling af Grønlands Televæsens udgifter i forbindelse med udførelsen af de i stk. l nævnte opgaver.

§ 6. Landsstyret fastsætter forskrifter om oprettelse og drift af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, der anvendes til privat beboelse. I forskrifterne kan der fastsættes bestemmelser om følgende forhold:
1) Tilladelse til oprettelse, udbygning, indretning og benyttelse af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg,  herunder om ejerforhold samt om brugerindflydelse på programvalg i anlæg, der ikke ejes af brugerne.
2) Anlæg og drift af forbindelser til og mellem fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg samt om ejerforhold til disse.
3) Fællesantenneanlæg og andre kabelanlægs tekniske udførelse og typegodkendelse af det anvendte materiel.

§ 7. Tilladelse til oprettelse og udbygning af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, der anvendes til privat beboelse, meddeles af Grønlands Televæsen efter indhentet udtalelse fra kommunen.
Stk. 2. I områder uden for den kommunale inddeling indhentes udtalelse fra Landsstyret.

 

Kapitel 2
Kalaallit Nunaata Radioa (KNR)

§ 8. KNR er en selvstændig offentlig institution, der er forpligtet til at udsende radiofoni- og fjernsynsprogrammer omfattende nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst. Der skal ved programlægningen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Der skal i programudbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.
Stk. 2. KNR kan udøve anden programvirksomhed, herunder ved udsendelse til udlandet og ved fremstilling af programmer til distribution på anden måde end gennem udsendelser.
Stk. 3. KNR kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens særlige sagkundskab m.v.
Stk. 4. Reklamer og sponsorering kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 4.
Stk. 5. Efter regler fastsat af landsstyret er KNR forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 9. KNR's virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen, ved reklame- og sponsorindtægter, indtægsgivende spil og konkurrencer, og ved salg af ydelser m.v.
Stk. 2. Landskassens tilskud til KNR fastsættes på de årlige finanslove.

§ 10. KNR ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsens formand udpeges af landsstyret. 4 medlemmer udpeges af landstinget, l medlem udpeges af de fast ansatte medarbejdere ved KNR.
Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en periode af 4 år, første gang for perioden 1. januar 1991 - 31. december 1994.
Stk. 4. For hvert af de af landstinget udpegede medlemmer udpeges en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, såfremt det valgte medlem udtræder.
Stk. 5. Medlemmer af landstinget kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 6. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.

§ 11. Bestyrelsen er KNR's øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at bestemmelserne for KNR's virksomhed overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinier for KNR's virksomhed.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør og de øvrige medlemmer af KNR's daglige ledelse.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter en vedtægt for KNR.

§ 12. Direktøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af KNR. Direktøren skal sikre, at virksomheden ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.
Stk. 2. Direktøren ansætter og afskediger KNR's medarbejdere, bortset fra medlemmerne af den daglige ledelse, jf. § 11, stk. 3.

§ 13. Med hensyn til vilkår mv. for ansættelser og afskedigelser mv. er KNR forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Hjemmestyre.

§ 14. KNR skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser på bånd i overensstemmelse med regler, der fastsættes af landsstyret. I forbindelse med behandlingen af en sag vedr. programvirksomheden kan det pålægges KNR at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af sager vedrørende programvirksomheden gør det nødvendigt, kan det pålægges KNR at opbevare bånd i mere end 3 måneder.

§ 15. Bestyrelsen afgiver hvert år, inden en af landsstyret fastsat frist, til landsstyret forslag til budget for det følgende finansår indeholdende overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.

§ 16. Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af landstinget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det følgende finansår.

§ 17. KNR's regnskabsår er finansåret. Den til enhver tid gældende budgetvejledning og de til enhver tid gældende retningslinier for regnskabsføring og regnskabsaflæggelse er gældende for KNR.
Stk. 2. Årsregnskabet revideres af Grønlands Hjemmestyres revision.
Stk. 3. Bestyrelsen forelægger, inden den af landsstyret fastsatte frist, det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for landsstyret til godkendelse. Efter godkendelse sendes årsregnskabet til landstinget til orientering.

 

Kapitel 3
Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed

§ 18. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan give selskaber, foreninger og lign. samt kommuner tilladelse til radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af radioanlæg inden for et lokalt område.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om betingelser for udstedelse af tilladelse.
Stk. 3. Reklamer og sponsorering kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kap. 4.
Stk. 4. Satellitprogrammer kan indgå i programvirksomheden efter regler fastsat af landsstyret.
Stk. 5. Tilladelse til programspredning ved hjælp af radioanlæg er betinget af, at der inden for en fastsat frist, der kan forlænges, foreligger tilladelse til radiospredning efter lov om radiokommunikation.
Stk. 6. Efter regler fastsat af landsstyret er tilladelsens indehaver forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 19. Tilladelse udstedes for en bestemt periode, der maksimalt kan være 3 år for radio og 5 år for fjernsyn. Fornyelse af tilladelse kan ske ved periodens udløb.
Stk. 2. I ansøgninger cm tilladelse skal der gives en beskrivelse af programvirksomheden. Ved behandlingen af ansøgninger skal Kultur- og undervisningsdirektoratet søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan betinge en tilladelse af bl. a., at programvirksomheden udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

§ 20. Tilladelsens indehaver skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser på bånd i overensstemmelse med regler, der fastsættes af landsstyret. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden kan det pålægges indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af sager vedrørende programvirksomheden gør det nødvendigt, kan det pålægges indehaveren at opbevare bånd i mere end 3 måneder.

§ 21. Tilladelsens indehaver skal sørge for, at der for hver udsendelse findes en programansvarlig. Den programansvarlige skal i videst muligt omfang have kendskab til, hvem der har deltaget i eller på anden måde medvirket til udsendelsen.
Stk. 2. Tilladelsens indehaver skal sørge for, at der ved afslutningen af hvert program gives oplysning om, hvem der er programansvarlig.
Stk. 3. Tilladelsens indehaver skal påse, at regler om reklamer efter kap. 4 overholdes.

§ 22. Inden en tilladelse udstedes, sendes ansøgningen til udtalelse i kommunalbestyrelsen og Grønlands Televæsen.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektoratets afgørelse om afslag på ansøgning om tilladelse i henhold til § 18 kan inden 4 uger fra meddelelsen indbringes for landsstyret.

§ 23. Kultur- og undervisningsdirektoratet fører tilsyn med programvirksomheden og påtaler overtrædelser af forordningen, bestemmelser fastsat efter forordningen og vilkår for tilladelser.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan afkræve en tilladelses indehaver oplysninger om virksomhedens drift.
Stk. 3. En tilladelse kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af virksomheden.
Stk. 4. En tilladelse kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren
1) ikke længere opfylder betingelserne, jf. § 18, stk. 2,
2) tilsidesætter § 20 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller
3) overtræder § 21.
Stk. 5. En tilladelse kan i øvrigt inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis en overtrædelse som nævnt i stk. l er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne.
Stk. 6. Kultur- og undervisningsdirektoratets afgørelse om inddragelse af en tilladelse kan inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen kræves indbragt for landsstyret. En klage har opsættende virkning, medmindre landsstyret bestemmer andet.

§ 24. Landsstyret kan fastsætte regler om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

Kapitel 4
Reklamer og sponsorering

§ 25. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra de ordinære udsendelser.
Stk. 2. I fjernsyn må reklamer kun sendes i blokke af maksimalt 5 minutters varighed. Blokkene skal placeres mellem udsendelserne.
Stk. 3. Inden for KNR's radiovirksomhed må reklamer kun sendes i blokke af maksimalt 5 minutters varighed og placeret mellem udsendelserne. Inden for lokal radiovirksomhed kan reklamer placeres overalt i sendefladen.
Stk. 4. Reklameudsendelser må ikke udgøre mere end:
1) Inden for KNR's fjernsynsvirksomhed 10 pct. af den daglige sendetid.
2) Inden for lokal fjernsynsvirksomhed 10 pct. af den daglige sendetid, der anvendes til udsendelse af egenproduktion eller udsendelser, som har tilknytning til det lokale område. Hver tilladelseshaver må maksimalt udsende én reklameblok pr. dag.
3) Inden for radiovirksomhed 10 pct. af den daglige sendetid.

§ 26. Der må ikke reklameres for lægemidler, øl, vin, spiritus og tobak.
Stk. 2. I fjernsyn må der endvidere ikke reklameres for økonomiske interessegrupper samt religiøse og politiske anskuelser.

§ 27. Landsstyret fastsætter nærmere regler om, hvorledes reklamer kan indgå i programvirksomheden.

§ 28. Sponsorering efter § 8, stk. 4, og § 18, stk. 3, omfatter enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.
Stk. 2. Et sponsoreret program skal klart kunne identificeres, ved at tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) er angivet ved programmets begyndelse eller slutning, eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet.
Stk. 3. Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af tilskudsgiveren på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsvirksomhedens ansvar cg redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.

§ 29. Landsstyret fastsætter nærmere regler om, hvorledes sponsorering kan indgå i programvirksomheden.

 

Kapitel 5
Klage

§ 30. Landsstyret nedsætter et Radio- og TV-klagenævn bestående af 3 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen.
Stk. 2. Landsstyret udnævner blandt medlemmerne nævnets formand.
Stk. 3. Landstyret fastsætter Radio- og TV-klagenævnets forretningsorden.
Stk. 4. Udgifterne ved nævnets virksomhed afholdes af landskassen.
Stk. 5. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

§ 31. Radio- og TV-klagenævnet behandler klager over bestemte programmer eller programserier, der er udsendt af KNR eller af indehaveren af en tilladelse efter § 19.
Stk. 2. Klager skal indgives inden 4 uger efter, at programmet eller programserien er udsendt.
Stk. 3. Radio- og TV-klagenævnet kan træffe afgørelse om berigtigelse af fejlagtige oplysninger om faktiske forhold, der er udsendt af af KNR eller tilladelseshaveren. Nævnet kan derudover kun fremsætte sin opfattelse af sagen. Denne opfattelse er ikke bindende for KNR eller tilladelseshaveren. Nævnet kan forlange afgørelser og udtalelser offentliggjort, jf. § 33, stk. 2.

§ 32. Radio- og TV-klagenævnet træffer afgørelse i sager om radio- og fjernsynsreklamers indhold. Nævnet kan påtale overtrædelser af reglerne og kan forlange afgørelsen offentliggjort, jf. § 33, stk. 2.
Stk. 2. Radio- og TV-klagenævnet kan endvidere forlange berigtigelse af fejlagtige oplysninger om faktiske forhold, der er udsendt i reklameindslag jf. § 33, stk. 2.
Stk. 3. Klager over indholdet af reklameindslag, jf. stk. l og 2, skal indgives inden 4 uger efter, at indslaget er udsendt.

§ 33. Radio- og TV-klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Radio- og TV-klagenævnets udtalelser offentliggøres, og nævnet kan i det enkelte tilfælde pålægge KNR eller indehaveren af en tilladelse at give meddelelse om nævnets afgørelse eller udtalelse i sine udsendelser og kan bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.

 

Kapitel 6
Sanktionsbestemmelser, ikrafttræden

§ 34. Bøde kan pålægges den, der
1) spreder lyd- eller billedprogrammer, der er bestemt til modtagelse af almenheden, ved hjælp af radioanlæg i strid med § l,
2) fordeler lyd- eller billedprogrammer til lokaler som anvendes til privat beboelse, ved hjælp af fællesantenneanlæg eller andre kabelanlæg i strid med § 2 eller § 3,
3) tilsidesætter en afgørelse efter § 32, stk. l,
4) tilsidesætter en afgørelse om berigtigelse, jf. § 31, stk. 3, eller § 32, stk. 2, eller
5) overtræder §§ 4, 20, 21, 25, 26 eller 28.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter §§ 6, 24, 27 og 29, kan der fastsættes bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
Stk. 3. For overtrædelser begået af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, foreninger eller lignende kan der pålægges selskabet m.v. som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 57 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v., kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 35. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 17 af 25. oktober 1979 om Grønlands Radio's styrelse.

§ 36. Regler, der er fastsat med hjemmel i den landstingsforordning, der er nævnt i § 35, stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.

§ 37. De koncessioner, der er givet i medfør af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. januar 1981 om koncessioner til private eller offentlige sendeanlæg i lokale områder i Grønland, vedbliver i en overgangsperiode at eksistere på de samme vilkår som hidtil, indtil disse ophæves eller ændres i medfør af stk. 2 eller stk. 3.
Stk. 2. Grønlands Televæsen forhandler entreprisekontrakter vedrørende rundspredning af KNR's programmer med de enkelte TV-foreninger.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektoratet giver tilladelse til lokal radio- og fjernsynsvirksomhed jf. forordningens kapitel 3.
Stk. 4. De eksisterende forsøgsordninger løber videre på uændrede betingelser i forsøgsperioden.
Grønlands Hjemmestyre, den 17.maj 1990
Moses Olsen

/

Jens Lyberth