Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 1990 om ændring af landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 om andelsboliger.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 affattes § 22 således:

"§ 22. Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening må prisen ikke overstige andelshaverens indskud forrentet med Nationalbankens diskonto plus 3 % p.a. med tillæg af:
1) værdien af forbedringer af boligen forrentet med Nationalbankens diskonto plus 3 % p.a.,
2) fradrag for forringelser og manglende vedligeholdelse,
3) andelshaverens andel l betalte afdrag på realkreditlån eller pengeinstitutlån optaget af foreningen til boligernes opførelse forrentet med Nationalbankens diskonto plus 3 % p.a., og
4) en andel i ejendommens værdistigning beregnet efter det grønlandske byggeomkostningsindeks på grundlag af summen af andelshaverens indskud, betalte afdrag samt det beløb, der fremkommer efter 1) og 2).
Stk. 2. Landsstyret fastsætter de nærmere regler for beregning af den maksimale overdragelsespris i stk. 1."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. maj 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen