Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

I medfør af lov nr. 580 af 20. november 1978 for Grønland om Arbejds- og Socialvæsenet, jf. bekg. nr. 417 af 27. september 1979 om ikraftsættelse af visse love om sagsområders overgang til Grønlands Hjemmestyre fastsættes :

 

Kapitel 1.
Almindelige betingelser

§ 1. Personer, der har fast bopæl i og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland, er berettiget til orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, såfremt de opfylder betingelserne, der er fastsat i denne forordning.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, at der ses bort fra betingelserne i stk. l om fast bopæl og folkeregistrering, når det sker for at opfylde aftaler med rigsmyndighederne eller andre stater.

 

Kapitel 2.
Orlov

§ 2. En kvindelig lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 2 uger til fødslen og indtil 18 uger efter fødslen.
Stk. 2. Barnets fader har ret til fravær fra arbejdet i l uge indenfor de første 14 uger efter fødslen.
Stk. 3. Efter den 14. uge efter fødslen kan fraværsretten i de sidste 4 uger deles mellem forældrene. Fraværsretten kan dog kun udnyttes af én af forældrene ad gangen.
Stk. 4. En lønmodtager har iøvrigt ret til fravær fra arbejdet i de perioder, som i henhold til kapitel 4 berettiger til dagpenge.
Stk. 5. Landsstyret fastsætter regler for adoptivforældres ret til orlov.

§ 3. Den tid, en lønmodtager har været fraværende i henhold til § 2, skal medregnes ved beregningen af anciennitet i arbejdsforholdet. Bestemmelsen vedrører ikke pensionsforhold.

§ 4. Forordningens bestemmelser kan ikke ved aftaler fraviges til ugunst for lønmodtageren.

§ 5. Det er ikke tilladt at afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter § 2 eller iøvrigt på grund af graviditet eller barsel.

§ 6. Såfremt en lønmodtager afskediges i strid med § 5, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse, svarende til 20 ugers løn.

 

Kapitel 3.
Underretningspligt

§ 7. En kvindelig lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær i henhold til § 2, stk. l, skal inden 8 uger før forventet fødsel underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun vil påbegynde orloven samt inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun vil genoptage arbejdet.

§ 8. En mandlig lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær i henhold til § 2, stk. 2 skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår han forventer at påbegynde fraværet og om længden af fraværet.
Stk. 2. En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær i henhold til § 2, stk. 3, skal senest 8 uger efter barnets fødsel underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for fraværets påbegyndelse og længden heraf.

§ 9. En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær i henhold til § 2, stk. 4, fordi barnet på grund af sygdom, for tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt er indlagt på sygehus i forlængelse af fødslen, skal inden 2 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver herom.
Stk. 2. Fristerne i § § 7 og 8, stk. 2 forlænges da med den tid, i hvilken barnet har været indlagt og et afgivet varsel efter § 8, stk. l bortfalder og erstattes af en 2 ugers frist. Endvidere skal forældrene inden l uge efter, at barnet er modtaget i hjemmet, underrette deres arbejdsgivere om tidspunktet for hjemtagelsen.

§ 10. En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær efter § 2, stk. 4, fordi vedkommende indtræder i den anden af forældrenes ret til dagpenge, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver herom og om længden af fraværet.

 

Kapitel 4.
Ret til barselsdagpenge

§ 11. Barselsdagpenge ydes som erstatning for lønindtægt eller anden lignende indtægt, der svarer til lønindtægt.
Stk. 2. Retten til dagpenge nedsættes eller bortfalder i det omfang pågældende modtager løn eller anden erstatning eller lignende under fravær fra arbejdet.

§ 12. En kvinde er berettiget til dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 2 uger til fødslen.
Stk. 2. Kvinden er berettiget til dagpenge forud for 2-ugers-perioden før fødslen, hvis
1) det efter lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller for fosteret, eller
2) arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden passende beskæftigelse.

§ 13. Der kan ydes barselsdagpenge i 18 uger efter fødslen.
Stk. 2. Moderen har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Faderen har i samme periode ret til dagpenge i l samlet uge.
Stk. 3. Herudover har forældrene tilsammen ret til dagpenge i yderligere 4 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen. Dagpenge kan dog kun ydes til én af forældrene ad gangen.

§ 14. Landsstyret fastsætter regler for adoptivforældres ret til dagpenge.

§ 15. Hvis barnet indlægges på sygehus, inden for den normale dagpengeperiode på 18 uger efter fødslen eller modtagelsen, og hvis den dagpengeberettigede ikke genoptager arbejdet forlænges den periode, hvor der er ret til dagpenge med indlæggelsesperioden. Dagpengeperioden kan dog højst forlænges i 3 måneder. Retten til at forlænge dagpengeperioden gælder ikke for faderens ret til dagpenge i l uge efter § 13.
Stk. 2. Hvis dagpengemodtageren fortsætter eller genoptager arbejdet ved indlæggelsen, udsættes retten  til dagpenge for den resterende periode. Det er en betingelse, at den pågældende ophører med arbejdet, når barnet udskrives og at udskrivelsen finder sted inden 7 måneder fra fødslen eller modtagelsen.

§ 16. Når særlige omstændigheder taler for det, kan den ene af barnets forældre indtræde i den andens ret til dagpenge.

§ 17. Der kan ydes nedsatte dagpenge ved delvis fravær fra arbejdet
1) i henhold til § 12,
2) ved deltagelse i kortvarig undervisning eller lignende med erhvervsmæssigt formål og
3) under varetagelse af borgerligt ombud af begrænset omfang.
Stk. 2. Dagpengemodtageren bevarer retten til dagpenge under deltagelse i fritidsundervisning i begrænset omfang, medmindre hensynet til barnet taler imod deltagelsen.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om tildeling af nedsatte dagpenge.

 

Kapitel 5.
Dagpengenes størrelse og udbetaling

§ 18. Dagpengene beregnes på grundlag af beskæftigelsen i de sidste 13 uger før begæringen. Det højeste ugentlige timetal er 40 timer og det højeste daglige timetal er 8 timer.
Stk. 2. Dagpengene vil som minimum altid udgøre et beløb, der er beregnet på grundlag af en beskæftigelse på 180 timer i de sidste 13 uger før begæringen.
Stk. 3. Dagpengene udbetales med en fast takst pr. time, der svarer til bruttolønnen pr.time for en myndig ikke-faglært arbejder efter gældende overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn. Beløbet reguleres én gang årligt den 1. april. Reguleringen sker med virkning fra den mandag, der ligger nærmest reguleringstidspunktet. Landsstyremedlemmet for sociale Anliggender offentliggør de regulerede takster for timebetaling.

§ 19. Dagpenge beregnes efter § 18, stk. 2 til
1) fangerhustruer,
2) medhjælpende hustruer,
3) selvstændig erhvervsdrivende,
4) arbejdsløse, som i de sidste 13 uger har været tilmeldt arbejdsmarkedskontoret, men som har været beskæftiget i mindre end 180 timer.
Stk. 2. Undtagelsesvist kan dagpenge beregnes efter § 18, stk. l, hvis der foreligger dokumentation for et indtægtstab, der er større end dagpengebeløbet efter § 18, stk. 2.

§ 20. Personer, der modtager social pension eller uddannelsesstøtte, herunder praktikstøtte efter reglerne herom eller som er optaget på en institution under kriminalforsorgen eller socialvæsenet, er ikke berettiget til barselsdagpenge.

 

Kapitel 6.
Kontrolundersøgelser, tilbagebetaling m.v.

§ 21. Den myndighed, der behandler en sag efter denne forordning, kan pålægge den sikrede at medvirke til sagens oplysning, herunder ved at lade sig undersøge af en læge eller indlægge til observation og behandling. Vedkommende myndighed kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, som må anses for nødvendige for sagen.

§ 22. Den, der er sikret efter denne forordning, har pligt til at underrette det sociale udvalg om forandringer i sine forhold, der kan medføre, at hjælpen indskrænkes eller ophører.

§ 23. Det sociale udvalg træffer beslutning om tilbagebetaling, når en dagpengemodtager senere får udbetalt en erstatning eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

§ 24. Det sociale udvalg træffer beslutning om tilbagebetaling, når en sikret har undladt at give oplysninger som krævet i § 22 eller iøvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp efter denne forordning.

 

Kapitel 7.
Administration

§ 25. Anmodning om dagpenge efter denne forordning indgives til det sociale udvalg i den kommune, hvor lønmodtageren har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret.
Stk. 2. Socialdirektoratet indtræder som socialkontor for personer, der er bosiddende uden for den kommunale inddeling.

 

Kapitel 8.
Finansiering

§ 26. Udgifter efter denne landstingsforordning til personer, der er bosiddende uden for den kommunale inddeling, afholdes af Landskassen. Øvrige udgifter afholdes af kommunen.

 

Kapitel 9.
Klageadgang

§ 27. De sociale udvalgs og Socialdirektoratets afgørelser kan påklages efter bestemmelserne herom i Landstingsforordningen om Socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 10.
Sanktionsbestemmelser

§ 28. Enhver, der deltager i administrationen af denne landstingsforordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selv om hvervet hviler på offentlige valg.

 

Kapitel 11.
Ikrafttrædelse

§ 29. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2. Samtidigt ophæves kapitel 5 i Landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige med senere ændringer.

 

Kapitel 12.
Overgangsbestemmelser

§ 30. Landstingsforordningen har virkning for tilfælde, hvor fødslen finder sted den 1. januar 1991 eller senere.
Stk. 2. Personer, der ved landstingsforordningens ikrafttræden modtager hjælp efter de hidtidige offentlige regler under en løbende fraværsperiode på grund af graviditet eller barsel, overgår til at modtage dagpenge efter bestemmelserne i denne landstingsforordning.
Stk. 3. Afgørelser vedrørende fravær, hvor første hele fraværsdag falder før landstingsforordningens ikrafttræden, træffes efter de hidtil gældende bestemmelser.
Grønlands Hjemmestyre, den 22.oktober 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen