Landstingslov nr. 2 af 17. maj 1990 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

§ l

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 10 af 17. oktober 1988, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 17 indsættes efter stk. l som nyt stykke:
"Stk. 2. Fradrag for betalte bidrag og præmier til pensionsordninger, som nævnt i stk. l, nr. 4, 1. og 2. pkt. skal henføres til den præmieperiode, de dækker, ligesom fradraget ikke kan overstige 15 pct. af den samlede lønindtægt i den del af indkomståret, bidraget eller præmien vedrører."

2. I § 21 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
"Stk. 3. Den ved akkord, gældseftergivelse, gældssanering eller lignende, eftergivne gæld, skal modregnes fuldt ud i det efter stk. l fremførselsberettigede underskud, medmindre det eftergivne beløb er skattepligtigt.
Stk. 4. Underskud i selskaber omfattet af § l, stk. l, nr. 3 kan ikke fremføres efter stk. l, såfremt der sker væsentlig ændring i ejerkredsen, væsentlig ændring af fordeling af aktier eller stemmeværdi mellem de enkelte aktionærer, eller væsentlig ændring af selskabets aktiviteter, i forhold til den periode, underskuddet vedrører.
Stk. 5. Landsstyret eller den, landsstyret bemyndiger dertil, kan helt eller delvist dispensere fra bestemmelsen i stk. 4, når særlige grunde taler derfor.
Stk. 6. Kan et for et indkomstår opgjort underskud ikke udnyttes inden for de i stk. l nævnte efterfølgende 5 indkomstår, kan skatterådet tillade, herunder fastsætte særlige betingelser for, at sådant ikke udnyttet underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de nærmest forudgående 5 indkomstår. Inden for denne periode kan fradraget dog kun tilbageføres til et tidligere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i et senere års skattepligtige indkomst. Det i 1. og 2. pkt. anførte omfatter tillige tilfælde, hvor den skattepligtige kan sandsynliggøre, at underskud ikke vil kunne udnyttes efter reglerne i stk. 1. Betingelserne i stk. 2-5 gælder også ved tilbageførsel af underskud. Tilbagebetaling af for meget erlagte skatter sker uden godtgørelse og forrentning, jfr. §§ 63 og 65.
Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 3-6 finder tilsvarende anvendelse for de i § l, stk. l, nr. 4-11 nævnte former for selskaber m.v."

3. I § 82 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
"Stk. 6. Indkomstskat, herunder udbytteskat, af landskasseejede virksomheder, der er omdannet til aktie- eller anpartsselskaber, tilfalder landskassen. Renter og tillæg efter §§ 65 og 68 til sådan indkomstog udbytteskat tilfalder henholdsvis udredes i samme omfang af landskassen."

4. I § 97, stk. l, nr. 2 og 4 samt i stk. 2 ændres "§ 17, nr. 4" til : "§ 17, stk. l, nr. 4".

5. I § 114 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:
"Stk. 6. Udover de i stk. 2 nævnte valgbarhedsbetingelser afgør ligningskommissionen, hvorvidt et med- lem eller en stedfortræder har mistet sin valgbarhed i valgperioden på grund af følgende formalitetsregler:
1) ikke rettidig indsendelse af selvangivelse, herunder driftsregnskab, jfr. § 54,
2) ikke rettidig indbetaling af B-skatter samt eventuelle restskatter, jfr. § 44, stk. 3 og § 62, stk. 3,
3) ikke opfylder sin pligt til at indeholde A-skat, ikke rettidigt indsender redegørelser eller ikke rettidigt indbetaler indeholdte A-skatter.
Stk. 7. Ligningskommissionens afgørelse efter stk. 6 kan inden 4 uger indbringes for skatterådet, ligesom skatterådet af egen drift kan tage sager om valgbarhed efter stk. 6 op til afgørelse."

6. I § 115 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:
"Stk. 8. Udover de i stk. 2 nævnte valgbarhedsbetingelser afgør skatterådet, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed i valgperioden på grund af overtrædelse af følgende formalitetsregler:
1) ikke rettidig indsendelse af selvangivelse, herunder driftsregnskab, jfr. § 54,
2) ikke rettidig indbetaling af B-skatter samt eventuelle restskatter, jfr. § 44, stk. 3 og § 62, stk. 3,
3) ikke opfylder sin pligt til at indeholde A-skat, ikke rettidigt indsender redegørelser eller ikke rettidigt indbetaler indeholdte A-skatter."

 

§ 2

Stk. 1. Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1990.
Stk. 2. Bestemmelserne i § l, nr. l, 2 og 3 har virkning fra og med indkomståret 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. maj 1990
Moses Olsen

/

Emil Abelsen