Landstingslov nr. 4 af 16 maj 1990 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt foretages følgende ændringer:

 

1) I § 4 tilføjes som stk. 3:
"Stk. 3. Fangst og jagt med hel- og halvautomatiske våben er forbudt."

2) § 6 affattes således:
"Landsstyret kan udstede regler, hvorefter indehavere af grønlandske fangst- og jagtbeviser skal afgive oplysninger om udbyttet ved fangst og jagt til brug for biologisk vurdering samt forvaltning af fangst- og jagterhvervet."

3) § 13, stk. 2 og 3, ophæves og i stedet indsættes:
"Stk. 2. Afgøres sagen ikke efter stk. l, indbringes den for kredsretten.
Stk. 3. Uanset om en sag er afgjort efter stk. l, kan landsdommeren efter begæring tillade, at sagen indbringes for kredsretten. Dette gælder dog kun, såfremt særlige omstændigheder taler derfor, og begæringen er fremsat snarest muligt efter vedtagelsen eller efter, at ansøgeren er blevet bekendt med de omstændigheder, hvorpå begæringen støttes."

4) Overalt i loven ændres "landsstyremedlemmet" til "landsstyret".

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1990
Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Egede