Landstingslov nr. 7 af 17. maj 1990 om ændring af landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri

 

§ 1.

I landstingslov nr. 11. af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri foretages følgende ændringer:

 

1. § 3 affattes således:
"§ 3. Erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium må kun udøves med fartøjer, der i kraft af ejerforhold er hjemmehørende i Grønland. Et fartøj med fast indenbords motor må kun udøve sådant fiskeri, hvis det ejes af
1) enten en enkeltperson, eller enkeltpersoner i fællesskab, som hæfter personligt, solidarisk og direkte, og som opfylder betingelserne i stk. 2,
2) eller et selskab, som opfylder betingelsene i stk. 3,
3) eller en offentlig myndighed i Grønland, et offentligt ejet selskab i Grønland, eller et selskab med deltagelse af hjemmestyret.
Stk. 2. Hvis fartøjet, jfr. stk. l, 1), ejes af enkeltpersoner skal følgende betingelser være opfyldt:
1) Alle nævnte personer skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund;
2) alle nævnte personer skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående to år;
3) alle nævnte personer skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de forudgående to kalenderår og 4) alle nævnte personer skal i de forudgående to kalenderår have været beskæftiget med erhvervsfiskeri, og mindst 2/3 af deres bruttoindkomst ved personlig virksomhed skal i de forudgående to kalenderår stamme fra erhvervsfiskeri. Med virksomhed som erhvervsfisker sidestilles virksomhed son. fanger, fåreholder, renavler og lignende.
Stk. 3. Hvis fartøjet, jfr. stk. l, 2), ejes af et selskab, skal følgende betingelser være opfyldt:
1) Selskabet skal være enten et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi;
2) mindst 2/3 af selskabets kapital (ved rejefiskeri hele selskabets kapital) skal ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som opfylder betingelserne i stk. 2, l)-3) og
3) mere end halvdelen af selskabets kapital skal ejes direkte eller indirekte af erhvervsfiskere, som opfylder betingelserne i stk. 2, l)-4).
Stk. 4. Landsstyret kan meddele dispensation
1) fra betingelserne i stk. 2, 2) og 3), når vedkommende midlertidigt inden for de nævnte perioder har opholdt sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lignende;
2) fra betingelserne i stk. 2, 4), når vedkommende inden for den nævnte periode har uddannet sig som fisker på et uddannelsessted eller i praksis og
3) fra betingelserne i stk. 2, 4), når det kan godtgøres, at der har foreligget særlige omstændigheder, som har bevirket, at kravet on indtægtsandel ikke har kunnet opfyldes.
Stk. 5. Landsstyret kan under ganske særlige omstændigheder midlertidigt dispensere fra betingelserne i stk. 1-3, når dette skønnes af betydning for det grønlandske fiskerierhverv eller forarbejdningsindustrien i Grønland.
Stk. 6. Landsstyret kan kræve dokumentation for, at betingelserne i stk. 1-3 er opfyldt."

2. § 5 stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Fiskeri i medfør af stk. 1. må ikke finde sted indenfor 12 sømil fra basislinien. Landsstyret kan dog give tilladelse, hvis særlige forhold, herunder især hensynet til råvareforsyningen af landanlæggene i Grønland, taler herfor."

3. § 9 affattes således:
"§ 9. For grønlandske fartøjer kan der udstedes 4 typer licenser:
1) Tidsbegrænsede licenser hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde.
2) Tidsubegrænsede licenser hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde.
3) Tidsbegrænsede licenser hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde.
4) Tidsubegrænsede licenser hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde.
Landstinget kan med behørigt varsel ved lov gøre tidsubegrænsede licenser, jf. nummer 2) og nummer 4), tidsbegrænsede.
Stk. 2. Licensen kan for hver enkelt ejer angive, hvilke arter den pågældende ejer må fiske, med hvilke fartøjer fiskeriet kan firde sted samt de nærmere betingelser for fiskeriet. Kængderne kan for licenser af type 2), jfr. stk 1. angives som en andel af de efter § 7 fastsatte fangstmængder og kvoter efter regler, der fastsættes af landsstyret. Rejelicenser udstedes som licenser af type 2) eller type 4), jfr. stk 1., efter regler fastsat af landsstyret.
Stk. 3. For såvidt angår licenserne af type 1) og 2), jfr. stk. l, giver landsstyret hvert år meddelelse om størrelsen af den maksimalt tilladte fangstmængde (årskvote).
Stk. 4. Licenser og årskvoter udstedt til rejefiskeri, jfr. stk. l, kan overdrages efter regler, der fastsættes af landsstyret.
Stk. 5. Når den enkelte ejers årskvote er opfisket, skal fiskeriet straks standses. Det samme gælder, når den grønlandske kvote er opfisket.
Stk. 6. Licenserne bortfalder automatisk for de ikke grønlandske fartøjer (jvf, §5), når fiskeriet som følge af kvoteudnyttelsen skal ophøre. Når licensen bortfalder skal fiskeriet straks standses.
Stk 7. Overtrædelse af fiskerireglerne ved Grønland, eller betingelser i licensen, kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde indragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret."

4. § 11 ophæves.

5. § 15 affattes således:
"§ 15. Fiskeribiologiske undersøgelser samt forsøgsfiskeri kan, uanset gældende begrænsninger for erhvervsmæssigt fiskeri, udføres af Grønlands Fiskeriundersøgelser og Grønlands Miljøundersøgelser eller af andre med tilladelse fra landsstyret. Landsstyret kan fastsætte betingelser for forsøgsfiskeri efter indhentet udtalelse fra Grønlands Fiskeriundersøgelser.
Stk. 2. Fiskeri i uddarnelsesøjemed kan, uanset gældende begrænsninger for erhvervsmæssigt fiskeri, udføres med tilladelse fra landsstyret. Landsstyret kan fastsætte betingelser for sådant fiskeri."

6. § 23, stk. l a) affattes således:
"a) overtræder lovens § 3, stk. l eller 2, §§ 4, 5 eller 8, § 9, stk. 5 eller 6, § 15 eller § 22;"

7. Overalt i loven ændres "landsstyremedlemmet" til "landsstyret".

 

§ 2.

1) Loven træder i kraft den 1. juni 1990.
2) § l punkt 1. træder dog først i kraft 1. juli 1991.
3) For selskaber, der i 1988 havde licens med bådkvote til fiskeri efter rejer gælder den særlige bestemmelse for rejefiskeri i § l punkt 1., om § 3 stk. 3, litra 2 først fra den 1. januar 1993.
4) Landstingslov nr. 16 af 24. november 1988 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri ophæves 1. juni 1990.
5) Den 1. juli 1991 ophæves, for så vidt angår fiskeri, hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 19. januar  1981 om udstedelse af fiskeri- og fangstbeviser.
Grønlands Hjemmestyre, den 17 maj 1990
Moses Olsen

/

Kaj Egede