Landstingslov nr. 11 af 29. maj 1990 om ikke-erhvervsmæssig jagt og fiskeri.

§ 1. Danske statsborgere med fast bopæl i Grønland har ret til at drive jagt og fiskeri af ikke-erhvervsmæssig karakter på det grønlandske land- og søterritorium.
Stk. 2. Andre landes statsborgere, der har fast bopæl i Grønland og har haft dette i 2 sammenhængende år, har samme ret som danske statsborgere.
Stk. 3. Andre end de i stk. l og 2 omhandlede personer skal have tilladelse til enhver form for jagt og til fiskeri efter laks og fjeldørred.
Stk. 4. Landsstyret kan begrænse eller kvotere den i stk. l og 2 omhandlede ret.

§ 2. Tilladelse til jagt og fiskeri af ikke-erhvervsmæssig karakter gives i form af jagt- og fiskeritegn.
Stk. 2. Tegnene udstedes af landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål dispensere fra § l, stk. 2 og 3.

§ 3. Landsstyret udsteder nærmere regler om jagt- og fiskeritegn, som der kan opkræves afgift for.

§ 4. For overtrædelse af § l, stk 2 og 3, eller af regler udstedt i medfør af § 3 kan idømmes bøde.
Stk. 2. Ulovligt benyttede jagt- og fiskeriredskaber samt vildtet eller fangsten eller værdien heraf kan konfiskeres til fordel for landskassen.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. juni 1990, og samtidig hermed ophæves Lov nr. 72 af 29. marts 1957 om jagt- og ferskvandsfiskeri i Grønland.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 22 af 18. maj 1989 om jagt- og fiskeritegn forbliver i kraft, indtil den erstattes af ny bekendtgørelse i medfør af denne lov.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. maj 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller