Landstingslov nr. 16 af 18. oktober 1990 om afgift af passagerflyvning internt i Grønland.

 

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov svares der afgift til landskassen af flyvning med passagerer internt i Grønland.
Stk. 2. Ved flyvning ned fastvingede fly betales der afgift, hver gang flyet letter fra en lufthavn. For fastvingede fly, der kan lande på vand eller is, dog kun såfremt der på destinationen forefindes en lufthavn.
Stk. 3. Fritaget for afgift efter stk. 2 er alle former for ambulance-, eftersøgnings-, militær-, politimæssige-, rednings-, skole- og øvelsesflyvninger samt turistmæssige rundflyvninger.

§ 2. Afgiften efter § l, stk. 2 udgør 230 kr. pr. passager.
Stk. 2. Afgiften efter stk. l reduceres med en eventuel betalt passagerafgift for samme afgang efter § 3 i Lufthavnsvæsenets takstregulativ eller § 71 i Lov om luftfart.

§ 3. Afgiften svares af det luftfartsforetagende, der udfører de i § l, stk. 2 nævnte flyvninger.
Stk. 2. Afgiften må ikke opkræves særskilt hos de enkelte passagerer.

§ 4. Den, der efter § 3 skal svare afgift, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos skattedirektoratet.

§ 5. De registrerede virksomheder skal føre et regnskab over udførelsen af afgiftspligtige flyvninger, der kan danne grundlag for opgørelse af afgiften og for kontrollen med afgiftens rigtige betaling.
Stk. 2. De nærmere bestemmelser om regnskabsførelsen fastsættes af skattedirektoratet.

§ 6. De registrerede virksomheder skal, efter udgangen af hver måned og senest den sidste hverdag i den følgende måned, til skattedirektoratet opgive antallet af passagerer, samt afgiften heraf. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens daglige ledelse.
Stk. 2. Afgiftsperioden er måneden.
Stk. 3. Indsendes angivelsen ikke rettidigt, skal der betales et gebyr på 2 pct. af den afgift, der skulle indbetales for perioden, dog mindst 500 kr. og højst 2.000 kr.

§ 7. Afgiften af det afgiftspligtige antal passagerer i en måned skal indbetales til skattedirektoratet inden udgangen af den følgende måned.
Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 2 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 500 kr.

§ 8. Skattedirektoratet kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, at afgive angivelsen for en kortere periode end en måned.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 6 angivne, og kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 9. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse af afgiftstilsvaret, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb, incl. eventuelle morarenter efter § 7, stk. 2, til betaling senest 14 dage efter påkrav.
Stk. 2. Konstateres det, at en virksomhed har betalt for meget i afgift, forrentes beløbet med l pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra indbetalingsdagen.
Stk. 3. Indsendes angivelse ikke rettidigt eller kan størrelsen af det afgiftskrav, som påhviler virksomheden ikke opgøres på baggrund af virksomhedens regnskab, kan skattedirektoratet foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.
Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 2 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 500 kr.

§ 10. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan skattedirektoratet inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.
Stk. 2. Er der i henhold til § 8 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 11. Skattedirektoratets afgørelser efter denne lov kan inden fire uger påklages til landsstyret.
Stk. 2. Nedsættes afgiftstilsvaret efter stk. l, forrentes beløbet med 2 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra indbetalingsdagen.
Stk. 3. Landsstyrets afgørelser kan inden fire uger indbringes for domstolene.

§ 12. Skattedirektoratet er berettiget til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedens forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance.
Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde skattedirektoratet fornøden vejledning cg hjælp ved foretagelsen af de i stk. l omhandlede eftersyn.
Stk. 3. Det i stk. l nævnte materiale skal på skattedirektoratets begæring udleveres eller indsendes til skattedirektoratet.
Stk. 4. Findes regnskabsmaterialet m.v. hos tredjemand, skal denne, selv oir han har tilbageholdelsesret over det, udlevere materialet til skattedirektoratet, som i så fald skal drage omsorg for, at materialet efter anvendelsen tilbagesendes den pågældende tredjemand.

§ 13. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele skattedirektoratet enhver oplysning til brug for skattedirektoratets registrering af virksomhederne og kontrol med afgiftens betaling.

§ 14. For betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 15. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af denne lov samt fritage for eller lempe afgiften, når særlige omstændigheder taler derfor.

§ 16. Bøde idømmes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.
2) Undlader at underrette skattedirektoratet om, at ansættelsen er for lav, senest fire uger efter at den skønsmæssige ansættelse af afgiftsgrundlaget er meddelt ham.
3) Overtræder § 4, § 5, stk. l, § 6, stk. l og § 12, stk. 2, 3 og 4.
4) Undlader at efterkomne et i medfør af § 8, stk. l meddelt påbud.
5) Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering skattedirektoratet har inddraget efter § 10.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 17. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne lov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen
angivet bøde.
Stk. 2. Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

§ 18. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. oktober 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen