Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Kapitel 1.
Lovens område og formål

§ 1. Loven omfatter det erhvervsmæssige fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, samt det grønlandske erhvervsmæssige fiskeri uden for dette territorium.

§ 2. Loven har til formål at sikre hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af havets fiskebestande.
Stk. 2. Ved administrationen af denne lov skal der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning, forholdet mellem de disponible fangstmængder og kapaciteten i fiskeriet, samt på økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn inden for fiskerierhvervet, forarbejdningsindustrien og andre dertil knyttede erhverv.

 

Kapitel 2.
Definitioner

§ 3. Ved en "TAC" forstås i denne lov den samlede tilladte årlige fangstmængde for en bestemt fiskebestand på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk 2. Ved en "licens" forstås i denne lov den ret til fiskeri efter en bestemt art landsstyret kan meddele et rederi.
Stk 3. Ved en "kvoteandel" forstås i denne lov den procentdel af den samlede grønlandske fangstmængde, som et rederi af landsstyret har fået ret til at fiske på årsbasis.
Stk. 4. Ved en "årskvote" forstås i denne lov den maksimalt tilladte mængde i tons, som et rederi må fiske af en given art i et givent område et givent år.

 

Kapitel 3.
Fastsættelse af fangstmængder og TAC

§ 4. Landsstyret fastsætter for hvert år TAC'er for bestemte fiskebestande eller grupper af fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium. Fordelingen af fangstmængder for henholdsvis det grønlandske og det i § 6 omtalte ikke-grønlandske fiskeri foretages af landsstyret under hensyntagen til bestemmelserne i internationale aftaler. Landsstyret afgiver efterfølgende redegørelse til landstinget indeholdende alle relevante oplysninger vedrørende fastsættelsen af TAC og kvote, jf. § 2.
Stk. 2. Såfremt landsstyret senere ændrer de i stk. l nævnte vedtagelser, afgives en redegørelse til Landstinget, svarende til den i stk. l omtalte.

 

Kapitel 4.
Adgang til fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium

§ 5. Erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium må kun udøves med fartøjer, der i kraft af ejerforhold er hjemmehørende i Grønland. Et fartøj med fast indenbords motor må kun udøve sådant fiskeri, hvis det ejes af
1) enten en enkeltperson, eller enkeltpersoner i fællesskab, som hæfter personligt, solidarisk og direkte, og som opfylder betingelserne i stk. 2,
2) eller et selskab, som opfylder betingelserne i stk 3,
3) eller en offentlig myndighed i Grønland, et offentligt ejet selskab i Grønland, eller et selskab med deltagelse af hjemmestyret.
Stk. 2. Hvis fartøjet, jf. stk. l, 1), ejes af enkeltpersoner skal følgende betingelser være opfyldt:
1) Alle nævnte personer skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund;
2) alle nævnte personer skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående to år;
3) alle nævnte personer skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de forudgående to kalenderår og
4) alle nævnte personer skal i de forudgående to kalenderår have været beskæftiget med erhvervsfiskeri, og mindst 2/3 af deres bruttoindkomst ved personlig virksomhed skal i de forudgående to kalenderår stamme fra erhvervsfiskeri. Med virksomhed som erhvervsfisker sidestilles virksomhed som fanger, fåreholder, renavler og lignende.
Stk. 3. Hvis fartøjet, jf. stk. l, 2), ejes af et selskab, skal følgende betingelser være opfyldt:
1) Selskabet skal være enten et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi;
2) mindst 2/3 af selskabets kapital (ved rejefiskeri: hele selskabets kapital) skal ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som opfylder betingelserne i stk. 2, l)-3) og
3) mere end halvdelen af selskabets kapital skal ejes direkte eller indirekte af erhvervsfiskere, som opfylder betingelserne i stk. 2, l)-4).
Stk. 4. Landsstyret kan meddele dispensation
1) fra betingelserne i stk. 2, 2) og 3), når vedkommende midlertidigt inden for de nævnte perioder ha:: opholdt sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lignende;
2) fra betingelserne i stk. 2, 4), når vedkommende inden for dennævnte periode har uddannet sig som fisker på et uddannelsessted eller i praksis og
3) fra betingelserne i stk. 2, 4), når det kan godtgøres, at der har foreligget særlige omstændigheder, som har bevirket, at kravet om indtægtsandel ikke har kunnet opfyldes.
Stk. 5. Landsstyret kan under ganske særlige omstændigheder midlertidigt dispensere fra betingelserne i stk. 1-3, når dette skønnes af betydning for det grønlandske fiskerierhverv eller forarbejdningsindustrien i Grønland.
Stk. 6. Landsstyret kan kræve dokumentation for, at betingelserne i stk. 1-3 er opfyldt.

§ 6. Erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium må endvidere udøves af fartøjer, der ikke er omfattet af § 5, når disse enten i henhold til forpligtelser ifølge internationale aftaler, eller efter særskilt aftale med landsstyret har fået licens til fiskeri af bestemte arter og mængder fisk på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Fiskeri i medfør af stk. l må ikke finde sted inden for 12 sømil fra basislinien. Landsstyret kan dog give tilladelse, hvis særlige forhold, herunder især hensynet til råvareforsyningen af landanlæggene i Grønland, taler herfor.

 

Kapitel 5.
Fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium

§ 7. Landsstyret kan udstede regler for grønlandsk fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium.

 

Kapitel 6.
Almindelig regulering af fiskeriet.


Licenser m.v.

§ 8. Landsstyret kan med henblik på administrationen af ressourcernes udnyttelse foretage reguleringer af det grønlandske fiskeri, jf. § 5. Ved gennemførelse af disse reguleringer kan der tages hensyn til de disponible fangstmængder, den forhåndenværende fangstkapacitet og til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet, og herunder udstedes regler om:
1) Opdeling af de disponible fangstmængder tidsmæssigt og på områder.
2) Fordeling af de disponible fangstmængder med nærmere fastsatte kvoter for grupper af fartøjer, for enkelte fiskerfartøjer eller for redskabstyper.
3) Den maksimale fisketid, antallet af landinger og de tilladte fangstmængder pr. landing.
4) Pligt til fangstindberetning i overensstemmelse med foranstaltninger efter l)-3).
5) Standsning af fiskeri efter og ophør med landing af nærmere specificerede arter, når de særlige begrænsninger i henhold til l)-3) tilsiger dette.

§ 9. Landsstyret kan med henblik på en tilpasning af kapaciteten i den grønlandske fiskerflåde, jf. § 5, til de fiskerimuligheder, der er til rådighed, udstede regler, hvorefter anskaffelse af fartøjer over 5 BRT til erhvervsmæssigt fiskeri, der ikke tidligere i Grønland har været registreret som fiskerfartøjer, gøres betinget af en tilladelse.
Stk. 2. Landsstyret kan endvidere udstede regler, hvorefter fartøjsombygning, der øger fangstkapaciteten, gøres betinget af en tilladelse.
Stk. 3. Tilladelse i henhold til stk. l og stk. 2 kan gøres betinget af anvendelse af fartøjet til fiskeri efter bestemte fiskearter eller af, at et fiskerfartøj af en nærmere foreskreven kapacitet udgår af fiskeriet.

§ 10. Forarbejdning om bord på grønlandske fartøjer, jf. § 5, må kun finde sted med landsstyrets tilladelse.
Stk. 2. Omladning fra grønlandske fartøjer, jf. § 5, til fartøjer med forarbejdningstilladelse, eller til fartøjer registreret uden for Grønland, må kun finde sted med landsstyrets tilladelse.

§ 11. Grønlandsk fiskeri, jf. § 5, efter rejer eller laks, samt udenlandsk fiskeri, § 6, må ikke indledes på Grønlands fiskeriterritorium, førend der er opnået licens hertil af landsstyret i overensstemmelse med de i § 4 fastsatte fangstmængder.
Stk. 2. Landsstyret kan udstede regler om, at fiskeri efter en eller flere øvrige arter gøres betinget af licens, herunder at betingelsen om licens skal gælde for nærmere angivne fartøjsstørrelser.
Stk. 3. Landsstyret kan udstede regler om afgivelse af oplysninger, der er af betydning for beslutninger orn udstedelse af licens.

§ 12. For grønlandsk fiskeri, j f. § 5, kan der udstedes 4 typer licenser:
1) Tidsbegrænsede licenser hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde.
2) Tidsubegrænsede licenser hvortil der er knyttet en højst tilladtfangstmængde.
3) Tidsbegrænsede licenser hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde.
4) Tidsubegrænsede licenser hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde.
Landstinget kan med behørigt varsel ved lov gøre tidsubegrænsede licenser, jf. nummer 2) og nummer 4), tidsbegrænsede.
Stk. 2. Licensen kan for hver enkelt ejer angive, hvilke arter den pågældende ejer må fiske, med hvilke fartøjer fiskeriet kan finde sted samt de nærmere betingelser for fiskeriet. Mængderne kan for licenser af type 2), jf. stk. l, angives som en andel af de efter § 4 fastsatte fangstmængder efter regler, der fastsættes af landsstyret. Herunder kan landsstyret fastsætte regler om maksimale årskvoter. Rejelicenser udstedes som licenser af type 2) eller type 4), jf. stk l, efter regler fastsat af landsstyret.
Stk. 3. For så vidt angår licenserne af type 1) og 2), jf. stk. l, giver landsstyret hvert år meddelelse om størrelsen af årskvoten.

§ 13. Licenser og kvoteandele, som er udstedt til rejefiskeri, jf. § 12, stk. 2, kan overdrages.
Stk. 2. Det er en betingelse for overdragelsen efter stk. l,
1) at overdragelse af en kvoteandel sker ad een gang pr. område, idet den dog kan opdeles og overdrages til mere end een køber, og
2) at overdragelsen godkendes af landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om reduktion af kvoteandele ved sammenlægning af rederier (hjemfaldspligt).
Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 1) kan rederierne frem til udgangen af 1991 overdrage dele af deres kvoteandel, hvis det sker med henblik på at optimere rederiets samlede fangstmuligheder i forhold til den fiskerikapacitet, det har til rådighed.
Stk. 5. Hjemmestyreejede selskaber kan ikke købe kvoteandele. Undtaget herfra er dog kvoteandele, der er handlet før denne lovs ikrafttræden og køb af kvoteandele, som træder i stedet for en i samme område solgt kvoteandel.
Stk. 6. Ved "Hjemmestyreejede selskaber" forståes i § 13 stk. 5 selskaber, hvori Hjemmestyret direkte eller indirekte ejer mere end 50% af kapitalen.
Stk. 7. Landsstyret kan for at fremme strukturtilpasningen i rejefiskeriet under særlige omstændigheder meddele dispensation for reglen i § 13, stk. 5, 1. pkt.
Stk. 8. Kvoteandele kan ikke udlejes eller lignende, men kun overdrages til eje.

§ 14. Licenser og kvoteandele er arvelige.

§ 15. Et rederi kan uden virkning for licens og kvoteandele sælge sin årskvote eller en del heraf hvis;
1) havari eller længerevarende værftsophold,
2) naturlige forhindringer, såsom is eller
3) lignende omstændigheder forhindrer, at rederiet kan opfiske sin årskvote.
Stk. 2. Overdragelse af årskvote kan endvidere finde sted i særlige tilfælde, hvor økonomiske eller administrative forhold betinger det.
Stk. 3. Overdragelse af årskvote må under ingen omstændigheder antage karakter af udlejning af kvoteandele.
Stk. 4. Hjemmestyreejede selskaber kan uanset bestemmelserne i stk. 1-3 sælge og købe årskvote.
Stk. 5. Overdragelser efter stk. 1-4 skal godkendes af landsstyret.

§ 16. I det omfang en del af den samlede grønlandske fangstmængde ikke er omfattet af rederiers licens, kan landsstyret
1) sælge den eller dele af den som kvoteandel;
2) sælge den eller dele af den på årsbasis som årskvote og
3) bortgive den eller dele af den som årskvote som kompensation for forsøgsfiskeri.
Stk. 2. Stk. l gælder dog ikke, hvis et eller flere rederiers kvoteandele derved formindskes.
Stk. 3. Ved fastsættelse af salgsprisen efter stk. l, 1) og 2) kan der lægges vægt på følgende kriterier:
1) Omfanget af rederiets produktionsret.
2) Størrelsen af rederiets kvoteandele pr. 1. juni 1990.
3) Rederiets regionale tilhørsforhold.

§ 17. Når den enkelte ejers årskvote er opfisket, skal fiskeriet straks standses. Det samme gælder, når den samlede grønlandske fangstmængde er opfisket.
Stk. 2. Licenserne bortfalder automatisk for de ikke-grønlandske fartøjer, jf. § 6, når fiskeriet som følge af kvoteudnyttelsen skal ophøre. Når licensen bortfalder skal fiskeriet straks standses.
Stk. 3. Overtrædelse af fiskerireglerne ved Grønland eller betingelser i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret.

§ 18. For grønlandsk fiskeri, jf. § 5, kan det som betingelse for erhvervelse af licens kræves,
1) at fangsten helt eller delvis indhandles til et eller flere nærmere angivne produktionsanlæg i Grønland, eventuelt i bestemte perioder og med bestemte mængder, kvalitet og sammensætning af fangsten (indhandlingspligt), og
2) at en bestemt del af besætningen skal være personer med fast bopæl i Grønland (besætningsandel).
Stk. 2. Betingelser om indhandlingspligt og generelle regler om besætningsandele fastsættes af landsstyret.

 

Kapitel 7.
Fredning, tekniske bevaringsforanstaltninger m.v.

§ 19. Landsstyret kan udstede regler om beskyttelse af ressourcerne, herunder regler om
1) fredningsperioder og fredede områder;
2) indretning og brug af fangstredskaber og tilbehør, herunder forbud mod brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder;
3) ordensregler for fiskeriet;
4) mindstestørrelser for fisk m.v.
5) maskestørrelser og måling heraf, samt
6) maksimale bifangster af bestemte arter i fiskeri efter andre arter.
Stk. 2. Efter bemyndigelse fra landsstyret kan de regler, der er nævnt i stk. l, l)-3), dog udstedes for en enkelt kommune af vedkommende kommunalbestyrelse med godkendelse af landsstyret.

 

Kapitel 8.
Fiskeribiologiske undersøgelser og forsøgsfiskeri

§ 20. Fiskeribiologiske undersøgelser samt forsøgsfiskeri kan, uanset gældende begrænsninger for erhvervsmæssigt fiskeri, udføres af Grønlands Fiskeriundersøgelser og Grønlands Miljøundersøgelser eller af andre med tilladelse fra landsstyret. Landsstyret kan fastsætte betingelser for forsøgsfiskeri efter indhentet udtalelse fra Grønlands Fiskeriundersøgelser.
Stk. 2. Fiskeri i uddannelsesøjemed kan, uanset gældende begrænsninger for erhvervsmæssigt fiskeri, udføres med tilladelse fra landsstyret. Landsstyret kan fastsætte betingelser for sådant fiskeri.

 

Kapitel 9.
Statistik

§ 21. Landsstyret kan udstede regler, hvorefter grønlandske fartøjer, jf. § 5, produktionsanlæg og andre i Grønland pålægges at indsende nærmere bestemte oplysninger om fiskeriet til brug for statistiske formål.

 

Kapitel 10.
Kontrol

§ 22. Landsstyret kan udstede regler om kontrol med overholdelse af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven.
Stk. 2. Landsstyret kan udstede regler med henblik på at forhindre overdragelse af fangst, som måtte været taget i strid med regler udstedt efter loven, herunder om,
1) pligt til at give oplysninger om modtaget fangst;
2) forbud mod at modtage fangst fra personer og selskaber m.v., der ikke er berettigede til fiskeri samt
3) forbud mod at modtage fangst efter opnåelsen af en tilladt fangstmængde.

§ 23. Forsvarets fiskeriinspektion og politiet påser i hidtidigt omfang overholdelsen af bestemmelserne i loven og i regler efter loven.
Stk. 2. Det påhviler Den grønkindske Fiskerilicenskontrol at påse overholdelsen af vilkårene i tilladelser, der er givet i henhold til loven, samt at varetage andre opgaver, som fastsættes af landsstyret. I det omfang opgaverne omfatter påsyn af overholdelsen af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven, fastsættes opgaverne efter drøftelse med rigsmyndighederne.

§ 24. Forsvarets fiskeriinspektion og politiet kan lade fiskerfartøjer og fisketransportfartøjer stoppe cg borde for at foretage tjenstlige handlinger, herunder eftersyn af skibsdokumenter, fiskerilogbøger, last- og produktionsopgørelser og lignende samt undersøgelse af fiskeredskaber og fangst, og kan forlange redskaber indbjærget til tjenstlig undersøgelse. Der kan endvidere gives sådanne fartøjer ordre til at afgå til udpeget grønlandsk havn med henblik på visitation eller oplysning af fangst og redskaber.

§ 25. Landsstyret kan pålægge fartøjer med licens at tage fiskerikontrollører fra Den grønlandske Fiskerilicenskontrol ombord med henblik på at observere fartøjets fiskeriaktiviteter på Grønlands fiskeriterritorium. Fartøjet afholder udgifter i:il ophold og forplejning.
Stk. 2. Fiskerikontrollørernes arbejdsopgaver og beføjelser fastsættes af landsstyret efter drøftelse med rigsmyndighederne.
Stk. 3. Fiskerikontrollørerne skal have mulighed for at benytte fartøjets radio og telefunktioner til at kommunikere med de grønlandske og danske myndigheder.

§ 26. Forsvarets fiskeriinspektion kan forlange, at et fiskerfartøj skal opholde sig på en nærmere angiven position inden for et bestemt tidsrum med henblik på kontrol af last, fangstredskaber m.v. Tid og sted skal så vidt muligt aftales med skibsføreren.
Stk. 2. Den i stk. l nævnte ordning må ikke benyttes således, at der lægges hindringer i vejen for de fiskerimuligheder, der er fastsat i medfør af § 4.

§ 27. Et fartøj, der er udrustet til fiskeri, skal have redskaberne bortstuvet indenbords og bådene oppe på fartøjet på sædvanligt sted, når det befinder sig på et sted på Grønlands fiskeriterritorium, hvor det ikke har ret til at drive fiskeri.

 

Kapitel 11.
Foranstaltninger

§ 28. Bøde idømmes den, der
1) overtræder lovens § 5, stk. l og 2, § 6, § 8, § 10, § 11, § 13, stk. 2 og 5, § 17 eller § 20;
2) undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 24, § 25, stk. l, § 26 eller § 30, eller påbud eller forbud meddelt i henhold til regler udstedt efter loven;
3) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, der er givet i henhold til loven eller regler udstedt efter loven og
4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til offentlig myndighed, eller undlader at afgive oplysninger, som er påbudt i loven eller i henhold til regler udstedt efter loven.
Stk. 2. I regler, der udstedes efter loven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i reglerne kan medføre bøde.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 4. For overtrædelser, der begås ved hjælp af et fartøj, kan der pålægges den, der ejer eller råder over fartøjet, bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Kriminallovens regler om, at den dømte kan anbringes i anstalt, hvis bøden ikke kan inddrives, finder ikke anvendelse.

§ 29. Kriminallovens regler om konfiskation anvendes tilsvarende. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der dog ske konfiskation af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed.
Stk. 2. Desuden kan der ske konfiskation af et fartøj eller værdien heraf i grovere eller gentagne tilfalde af manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger om fangsten.

§ 30. Såfremt værdien af fangsten eller værdien af en del af denne konfiskeres, kan det i forbindelse med konfiskationen pålægges fartøjet at separere den hertil svarende fangst fra anden fangst og tåle, at den afmærkes af de myndigheder, der er nævnt i § 24. Kan man ikke på denne måde forhindre sammenblanding af den fangst, hvis værdi er konfiskeret, og anden fangst, kan det pålægges fartøjet at losse den fangst, hvis værdi er konfiskeret.
Stk. 2. Separering og afmærkning skal være opretholdt, når fartøjet befinder sig på Grønlands fiskeriterritorium med fangsten.

§ 31. Er der grund til at antage, at fartøjet er benyttet ved en overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven, der kan medføre bøde, kan det anholdes af fiskeriinspektionen eller politiet.
Stk. 2. Uden for Grønlands fiskeriterritorium kan et udenlandsk fartøj dog kun stoppes, visiteres og anholdes, såfremt der er grund til at antage, at en overtrædelse er begået inden for området, og såfremt forfølgelse er optaget, medens fartøjet endnu befandt sig inden for fiskeriterritoriet, og derefter er fortsat uden afbrydelse.

§ 32. Et fartøj, der er anholdt efter § 31, kan efter dom eller bødevedtagelse tilbageholdes med samtlige redskaber, indtil de forskyldte bøde- og konfiskationsbdøb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen, og indtil foranstaltninger efter § 30 er gennemført. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i fartøj og redskaber.
Stk. 2. Reglen i stk. l anvendes ikke, hvis den, der havde rådighed over fartøjet, uberettiget var i besiddelse af det.
Stk. 3. Protesteres der mod tilbageholdelse, finder kap. 5, § 9, i lov om rettens pleje i Grønland tilsvarende anvendelse, dog således at spørgsmålet indbringes for landsdommeren.

§ 33. Sager om overtrædelser af loven eller regler udstedt efter loven kan afgøres af såvel politiet som chefen for vedkommende fiskeriinspektionsskib ved vedtagelse afbøde, konfiskation, sagsomkostninger og foranstaltninger efter § 30. Kap. 5. § 21, i lov om rettens pleje i Grønland anvendes tilsvarende.
Stk. 2. Afgøres sagen ikke efter stk. l, indbringes den for Grønlands Landsret.
Stk. 3. Uanset at en sag er afgjort efter stk. l, kan Grønlands Landsret efter begæring tillade, at sagen indbringes for landsretten. Dette gælder dog kun, såfremt særlige omstændigheder taler derfor, og begæring er fremsat snarest muligt efter vedtagelsen, eller efter at ansøgeren er blevet bekendt med de omstændigheder, hvorpå begæringen støttes.

 

Kapitel 12.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 34. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2. § 5 træder først i kraft den 1. juli 1991. Dog træder bestemmelsen i § 5, stk 3 litra 2 om rejefiskeri først i kraft den 1. januar 1993 for fartøjer, der havde licens med bådkvote til fiskeri efter rejer i 1988.

§ 35. Samtidig ophæves landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri. Denne lovs § 3 ophæves dog først 1. juli 1991.
Stk. 2. Den 1. januar 1991 ophæves landstingslov nr. 7 af 17. maj 1990 om ændring af landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.
Stk. 3. Bekendtgørelser og andre regler om fiskeri, der er udstedt efter disse love, eller er holdt i kraft ved disse love, forbliver dog i kraft, indtil de ophæves helt eller delvis efter nærværende lov eller anden landstingslov.




Grønlands Hjemmestyre, den 22. oktober 1990




Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Egede