Landstingslov nr. 18 af 23. oktober 1990 om ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd foretages følgende ændringer:

 

1. § 31 affattes således:
"§ 31. Landsstyret nedsætter et valgbarhedsnævn bestående af landsdommeren i Grønland som formand og 4 andre medlemmer, hvoraf De grønlandske kommuners Landsforening udpeger 2 blandt: kommunalbestyrelses- og bygderådsmedlemmerne og Landstinget udpeger 2 blandt sine medlemmer. Foreningerne udpeger endvidere en stedfortræder for hvert af de 4 medlemmer. Valgene gælder for 4 år. I landsdommerens forfald fungerer landsdommerens stedfortræder ved embedet som fomand for Nævnet.
Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse i alle spørgsmål om et medlem af en kommunalbestyrelse har fortabt sin valgbarhed som følge af, at den pågældende pålægges eller har været pålagt kriminalretlige foranstaltninger jfr. § 2 inden for de der anførte frister.
Stk. 3. Inden én måned efter valg til kommunalbestyrelser har fundet sted tilsender kommunalbestyrelsen Valgbarhedsnævnet en liste over samtlige valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer indeholdende medlemmernes navne og fødselsdage.
Stk. 4. Valgbarhedsnævnet indhenter hos Politimesteren for Grønland en udtalelse om de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer har været pålagt foranstaltninger jfr. § 2. Er dette tilfældet indsender Politimesteren en udskrift af afgørelsen til Valgbarhedsnævnet.
Stk. 5. Bliver et medlem i valgperioden pålagt en kriminalretlig foranstaltning, jfr. § 2, indsender Politimesteren i Grønland en udskrift af afgørelsen i sagen til Valgbarhedsnævnet.
Stk. 6. Valgbarhedsnævnet meddeler uden ugrundet ophold kommunalbestyrelsen og det pågældende medlem sin afgørelse, der træffes på baggrund af den foreliggende udtalelse fra Politimesteren.
Stk. 7. Indtræder en stedfortræder for et medlem i valgperioden, foretages valgbarhedsprøvelse efter ovenstående regler uanset, om den pågældende kun indtræder for en begrænset periode.
Stk. 8. Reglerne i stk. l til 7 gælder tillige for medlemmer af kommissioner, nævn og råd m. v., hvor medlemsskab er betinget af valgbarhed til kommunale råd, idet dog tidsfristen på én måned regnes fra datoen for vedkommendes udpegning.
Stk. 9. Valgbarhedsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed".

2. I § 32 udgår i stk. 2 "jfr. dog stk. 6", og stk. 3 til 6 erstattes af:
"Stk. 3. Kommunalbestyrelsen afgør, om et medlem har mistet sin valgbarhed af andre grunde end nævnt i § 31. Opgiver et medlem midlertidigt sin bopæl i kommunen kan kommunalbestyrelsen bestemme, at den pågældende ikke mister sin valgbarhed og således alene skal udtræde af kommunalbestyrelsen indtil, han påny tager fast bopæl i kommunen".

3. Efter § 51 indsættes § 51 a;
"§ 51 a. Udgifterne i forbindelse med det i § 31 nævnte Valgbarhedsnævns virksomhed afholdes af Landskassen.
Stk. 2. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Nævnet.
Stk. 3. Der ydes formanden et vederlag, der fastsættes af landsstyret.
Stk. 4. De folkevalgte medlemmer af Nævnet vederlægges efter reglerne i landstingsloven om vederlag m. v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m. v..

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

 

§ 3.

Landstinget og De grønlandske kommuners Landsforening udpeger første gang medlemmer og stedfortrædere til Valgbarhedsnævnet snarest efter lovens ikrafttræden med virkning fra 1. januar 1991

 

§ 4.

Anmodning om valgbarhedsprøvelse indgivet til Tilsynsrådet for de grønlandske Kommuner inden 1. januar 1991 behandles fortsat af Tilsynsrådet.
Grønlands Hjemmestyre, den 21.oktober 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller