Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 13. marts 1990 om sanering af uddannelsesgæld.

I henhold til §§ 2, 8 og 11 i landstingslov nr. 15 af 23. november 1989 om sanering af uddannelsesgæld fastsættes:

 

Tilskud til personer uden for Grønland

§ 1. Tilskud kan ydes til personer, der er bosiddende uden for Grønland, hvis den gennemførte uddannelse ikke umiddelbart kan give beskæftigelse i Grønland. Ansøgeren skal sandsynliggøre, at det ikke er muligt at få beskæftigelse inden for faget i Grønland, f.eks. gennem afslag på ansøgninger.

 

Ansøgning

§ 2. Tilskud til afvikling af uddannelsesgæld søges foret indbetalingsår af gangen på et af direktoratet godkendt ansøgningsskema. Skemaet udleveres fra de lokale arbejdsmarkedskontorer.
Stk. 2. Ansøgningen indsendes til direktoratet inden 1. april i året efter indbetalingsåret.
Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
1) Navn, cpr.nr. og adresse. Bopælsattest skal vedlægges.
2) Hvilken gæld, der søges tilskud til. Ved hjemmestyregaranterede lån i pengeinstitutter angives instituttets
navn og kontoens nummer.
3) Indkomstopgørelse for indbetalingsåret. Skattemyndighedernes attestation af den selvangivne indkomst skal vedlægges.
Stk. 4. Er der tvivl om ansøgers bopæl, kan direktoratet forlange bopæl i bygd eller yderdistrikt dokumenteret yderligere. Leveres ikke den fornødne dokumentation, betragtes ansøger som bosiddende i by.

§ 3. For tiden omfatter betegnelsen "bygder og yderdistrikter", jf. landstingslovens § 4, stk. 3:
1) kommunerne Kangaatsiaq, Uummannaq, Upernavik, Avanersuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit,
2) bygder i de øvrige kommuner i Grønland samt
3) bebyggelsen i Sdr. Strømfjord.
Stk. 2. Sker der ændringer i opdelingen mellem byer og "bygder og yderdistrikter", ydes tilskud på grundlag af opdelingen pr. 1. juli i indbetalingsåret.

§ 4. Tilskud efter satserne for bygder og yderdistrikter ydes til ansøgere, der i indbetalingsåret har boet i en eller flere bygder eller et eller flere yderdistrikter i sammenlagt mindst 9 måneder.

 

Eftergivelse af uddannelsesgæld

§ 5. Der kan ske hel eller delvis eftergivelse af uddannelsesgæld, når ansøger har mistet evnen til at betale gælden. Evnen anses for at være bortfaldet, når ansøger uafbrudt i mindst l år inden ansøgningstidpunktet har modtaget ydelser efter landstingsforordningerne om aldersrente, om erhvervsudygtighedsrente, om hjælp fra det offentlige eller tilsvarende nyere forordninger.
Stk. 2. Evnen anses endvidere for bortfaldet, når ansøger i l år har været uden arbejdsindtægt, herunder har modtaget ydelser efter landstingsforordningen om takstmæssig hjælp eller tilsvarende nyere forordninger.

§ 6. Det er en forudsætning for hel eller delvis eftergivelse efter § 5, at ansøger ikke har andre indtægter eller formue, der kan betale gælden. Er evnen til at betale kun midlertidigt bortfaldet, kan afviklingen udsættes, og renteberegningen kan standses.

§ 7. Uddannelsesgæld eftergives ved dødsfald i det omfang, der ikke ved boets afslutning er midler til at betale gælden.
Stk. 2. Uddannelsesgæld eftergives ved fuld invaliditet i det omfang, ansøgeren ikke har andre indtægter eller formue, og der ikke er udsigt til, at ansøgers indtægts- og formueforhold vil bedres væsentligt.

§ 8. Det påhviler ansøger at dokumentere sine særligt vanskelige vilkår eller siii fulde invaliditet, herunder de fremtidige udsigter til indkomst. Ved eftergivelse af beløb over 10.000 kr. skal vedlægges en udtalelse fra de sociale myndigheder om de vanskelige vilkår.

§ 9. Eftergivelse af Uddannelsesgæld for en enkelt person efter landstingslovens § 8 på mere end 150.000 kr. skal godkendes af landsstyremedlemmet. Eftergivelse af Uddannelsesgæld på mere end 250.000 kr. skal godkendes af Landsstyret.

 

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. marts 1990 med virkning for indbetalingsåret 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. marts 1990
Jens Lyberth

/

Ejvind Christoffersen