Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 22. marts 1990 om indførselsafgifter m.m.

I henhold til § 9, § 10 og § 11 i landstingslov nr. l af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter fastsættes følgende:

 

§ 1. Ved indførsel af afgiftspligtige varer til afgiftsområdet, svares afgift i henhold til gældende satser.
Stk. 2. Afgifter skal betales til Kalaallit Niuerfiat.
Stk. 3. Kalaallit Niuerfiat afregner indgåede afgifter månedsvis a conto til landskassen med fradrag af administrationsgebyr. Inden udgangen af februar måned aflægges regnskab til landskassen, og samtidig foretages endelig afregning over indgåede afgifter, der vedrører det forudgående kalenderår.

§ 2. Varer, der indføres af eller til honorære konsuler eller konsulatsembedsmænd og deres personale, er afgiftspligtige i henhold til gældende satser.

§ 3. Flytte- og rejsegods, som har været ejet og benyttet af ejeren i mindst 6 måneder på det tidligere opholdssted uden for Grønland, kan i forbindelse med tilflytningen til Grønland indføres afgiftsfrit i henhold til lovens § 4, nr. 5. Ved efterfølgende indførsel af flyttegods, svares afgift efter gældende satser.

§ 4. Kalaallit Niuerfiat kan foretage afgiftsfrit salg af varer til proviantering af skibe og luftfartøjer, der forlader det grønlandske afgiftsområde med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination. Ved proviantering skal følges de for afgiftsfri tildeling til fartøjer i udenrigsfart gældende regler.

§ 5. Varer, der forgår ved ulykkelig hændelse, medens de er i Kalaallit Niuerfiats eller en privat næringsdrivendes varetægt, er fritaget for afgift, når det attesteres af Kalaallit Niuerfiat, at varerne er gået til grunde.
Stk. 2. Når betalt afgift for varer, der er indført med henblik på videresalg, men som føres tilbage fra afgiftsområdet, begæres tilbagebetalt, tilbageholder Kalaallit Niuerfiat 15 procent af afgiftsbeløbet som administrationsgebyr.

§ 6. Ved genudførsel af registrerede varer påhviler det den, som hæfter for betalingen af afgifterne at godtgøre varens genudførsel over for kontrolmyndighederne.

§ 7. Kalaallit Niuerfiat kan forsyne afgiftspligtige varer med banderole eller andet kendetegn, der godtgør, at skyldig afgift er betalt.

§ 8. Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.v. finder de af det danske toldvæsen fulgte regler tilsvarende anvendelse.

§ 9. Kontrol med afgiftsbestemmelsernes overholdelse udøves af politiet i Grønland og Kalaallit Niuerfiat. Disse myndigheder har de pligter og beføjelser, der fremgår af landstingslov nr. 16. af 29. oktober 1985 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.

§ 10. For overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af § l, stk. l og 2, og §§ 2 - 8 i denne bekendtgørelse kan idømmes bøde, ligesom varen eller et beløb, der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. april 1990.
Stk. 2. Fra bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 15 af 6. maj 1989 om indførselsafgifter m.m.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1990
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann