Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 22. marts 1990 om begrænsning af hvalfangst.

I medfør af § 4 og § 9 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Det er forbudt på Grønlands fiskeriterritorium at beskyde eller fange hvaler, der er større end sildepiskere (vågehvaler). Finhvaler, som er længere end 15,2 meter må dog fanges af personer, som har licens hertil.

§ 2. Når finhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.

§ 3. Kun personer med licens må fange finhvaler.

§ 4. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for en af landsstyret fastsat kvote nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til at fange én finhval for hvert licensnummer.
Stk. 2. Licenser udstedes efter ansøgning og kun efter forudgående samråd med den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som landsstyret sender til kommunen.

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan udstede licenser til personer, der
1) har bopæl i Grønland og har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) har fangstbevis, udstedt af kommunalbestyrelsen, som giver adgang til at drive fangst og jagt som hovederhverv, og
3) har et fartøj med harpunkanon.
Stk. 2. Ved fællesfangst udstedes licens til den, der er udpeget til ansvarshavende for fangsten. Navnene på de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på licensen.
Stk. 3. Licenser gælder kun for ét kalenderår.

§ 6. Til at fange finhvaler må kun anvendes harpunkanoner med kaliber på 50 mm eller derover. Hver båd udstyres med liner på mindst 12 mm og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre at fangsten synker.

§ 7. Landsstyret meddeler hver år, hvor mange finhvaler der højst må fanges i hver kommune i Vest-grønland i kalenderåret.
Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen har udstedt det antal licenser, kvoten tillader, indsender kommunalbestyrelsen oplysninger om licensindehavernes navne, licensnumre og GR-numre til Erhvervsdirektoratet.
Stk. 3. Såfremt landsstyret konstanterer, at der i en kommune er fanget flere finhvaler end tilladt i et kalenderår, kan landsstyret nedsætte kommunens kvote tilsvarende i det følgende år.

§ 8. Fangede finhvaler må ikke sælges førend kommunekontoret eller filialkontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.
Stk. 2. Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret har åbnet.
Stk. 3. Licensindehaveren kan ved påtegning på en kopi af licensen give tilladelse til salg af fangsten eller dele af den. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at alle udstedte licenser efter finhvaler bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse herom er udsendt pr. brev eller telefax, i radio, i aviser og blade eller på anden lignende måde. Der skal gives særskilt meddelelse til landsstyret.
Stk. 2. Når meddelelse er givet, skal licensindehaveren aflevere licensen til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade alle licenser bortfalde i henhold til stk. l, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til landsstyret om nedlagte hvaler efter reglerne i hjemmestyrets bekendtgørelse om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Stk. 4. Landsstyret kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA i radio eller øvrig presse meddele, at alle udstedte licenser er bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres jf. stk. 2.

§ 10. Bøde idømmes den, der overtræder §§ l, 2, 3, 6,8 og § 9, stk. 2.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 1990.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 30 af 28. december 1988 om begrænsning af hvalfangst.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen