Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 22. marts 1990 om fangst af sildepiskere.

I medfør af § 4 og § 9, i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Sildepiskere (vågehvaler) må kun fanges på Grønlands fiskeriterritorium i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive. Sildepiskere, der optræder i sassat, må dog fanges hele året.

§ 2. Kun personer med licens må fange sildepiskere,

§ 3. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for en af landsstyret fastsat kvote jf. § 7, stk. 2, og stk. 3, nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til at fange én sildepisker for hvert licensnummer.
Stk. 2. Licenser udstedes efter ansøgning og kun efter forudgående samråd med den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som landsstyret sender til kommunen.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan udstede licenser til personer, der
1) har bopæl i Grønland og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, og
2) har fangstbevis, udstedt af kommunalbestyrelsen, som giver adgang til at drive fangst og jagt som hovederhverv.
Stk. 2. Ved fællesfangst jf. § 6, udstedes licens til den, der er udpeget til ansvarshavende for fangsten. Navnene på de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på licensen.
Stk. 3. Licenser gælder kun for ét kalenderår.

§ 5. Til at fange sildepiskere må kun anvendes harpunkanoner med kaliber på 50 mm eller derover. Efter harpuneringen må dog anvendes rifler med kaliber på 7,62 mm eller derover, som ikke er automatiske.

§ 6. Landsstyret kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at harpunkanon anvendes. Tilladelsen kan gives såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkelig frisk kød fra lokale kuttere med harpunkanon.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse indgives skriftligt og skal oplyse om nummeret på den tildelte licens, jf. § 4, stk. 2. Endvidere vedlægges eller påtegnes en anbefaling fra kommunalbestyrelsen og den lokale fisker- og fangerforening.
Stk. 3. Landsstyrets tilladelse betinges af, at
1) fangsten organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 både ved hver fangst,
2) fangsten foregår med de i § 5 nævnte rifler,
3) hver båd udstyres med håndharpuner, liner på mindst 12 mm og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker,
4) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten er varskoet om fangstens påbegyndelse, og
5) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren.

§ 7. Landsstyret meddeler hvert år, hvor mange sildepiskere der højst må fanges i kalenderåret henholdsvis ved Vestgrønland og ved Østgrønland. I 1990 er kvoten på henholdsvis 95 sildepiskere ved Vestgrønland og 12 sildepiskere ved Østgrønland.
Stk. 2. Ligeledes meddeler landsstyret hvert år, hvor mange sildepiskere, der højst må fanges i hver enkelt kommune i Vestgrønland i kalenderåret.
Stk. 3. Taasiilaq og Ittoqqortoormiit kommuner aftaler fordelingen af det tilladte antal for Østgrønland.
Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen har udstedt det antal licenser, kvoten tillader, indsender kommunalbestyrelsen oplysninger om licensindehavernes navne, licensnumre og GR-numre til Erhvervsdirektoratet.
Stk. 5. Såfremt landsstyret konstaterer, at der i en kommune er fanget flere sildepiskere end tilladt i et kalenderår, kan landsstyret nedsætte kommunens kvote tilsvarendende i det følgende år.

§ 8. Fangede sildepiskere må ikke sælges førend kommunekontoret eller filialkontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.
Stk. 2. Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret har åbnet.
Stk. 3. Licensindehaveren kan ved påtegning på en kopi af licensen give tilladelse til salg af fangsten eller dele af den. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at alle udstedte licenser bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse herom er udsendt pr. brev eller telefax, i radio, i aviser og blade eller på anden lignende måde. Der skal gives særskilt meddelelse til landsstyret.
Stk. 2. Når meddelelse er givet, skal licensindehaverne aflevere licenserne til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade alle licenser bortfalde i h.t. stk. l, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til landsstyret om nedlagte og anskudte hvaler efter reglerne i hjemmestyrebekendtgørelsen om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Stk. 4. Landsstyret kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA i radio eller øvrig presse meddele, at alle udstedte licenser er bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres jf. stk. 2.

§ 10. Bøde idømmes den, der
1) ovetræder §§ l, 2, 5, 8 og 9, stk. 2,
2) ikke opfylder de i § 6 nævnte betingelser.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 1990.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 29 af 28. december 1988 om fangst af sildepiskere i 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 22.marts 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen