Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. marts 1990 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

I medfør af §§ 6,7 og § 9, i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Den der fanger eller anskyder sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, som er større end sildepiskere, skal straks rapportere fangsten eller anskydningen til kommunalbestyrelsen i sin hjemkommune. Ved fællesfangst afgives rapporten af den lokale fisker- og fangerforening.
Stk. 2. Rapporten afgives på et autoriseret skema til det nærmeste kommunekontor eller filialkontor, som straks videresender rapporten til hjemkommunen.

 

Fangst

§ 2. Efter fangst af de hvaler, der er nævnt i § l, skal der på rapportering&skemaet oplyses,
1) om hvalen:
a) Art.
b) Længde, som måles i en ret linie parallelt med hvalen. Der måles fra hakket i halefinnen til spidsen af overkæben.
c) Køn.
d) For hunhvaler, skal oplyses, om den har mælk i mælkekirtlerne, om den har foster og i bekræftende fald dettes længde og køn.
e) Maveindhold.
2) om fangsten:
a) Fartøjets navn og GR-nummer, ved fællesfangst oplyses kutternes navne og GR-numre eller antallet af joller.
b) Fangerens navn, ved fællesfangst oplyses fangernes navne.
c) Nummeret på den af kommunen udstedte licens.
d) Position for fangsten, enten ved bredde eller feltkode, jf. Grønlands Fiskeri-og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse.
e) Dato for fangsten.
f) Stedet hvor flænsningen er sket.
g) Anvendt våben under hvalfangsten, med angivelse af hvilket eller hvilke våben der blev brugt. Ved anvendelse af harpunkanon angives, om harpunen var forsynet med eksploderende granat.
h) Udfylderens navn og dato for skemaudfyldningen.
3) om anvendelse af dyret:
a) hvor stor en del af hvalen, der er anvendt til eget forbrug, solgt lokalt eller indhandlet.

 

Anskydning

§ 3. Hvis hvaler, der er nævnt i § l anskydes, men ikke ilandbringes, skal der oplyses
1) hvalens art,
2) fartøjets navn og GR-nummer, ved fællesfangst oplyses navne og GR-numre eller antallet af joller,
3) fangerens navn, ved fællesfangst oplyses fangernes navne,
4) det af kommunens tildelte licensnummer,
5) position for anskydningen, der oplyses enten længde eller bredde eller ved feltkode, jf. Grønlands Fiskeri-og Miljøundersøgelses feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse,
6) dato for anskydningen,
7) anvendt våben ved anskydningen, med angivelse af hvilket eller hvilke våben der blev brugt. Ved anvendelse af harpunkanon angives, om harpunen var forsynet med eksploderende granat,
8) udfylderens navn og dato for skemaudfyldningen.

§ 4. På grundlag af rapporteringsskemaerne udfylder kommunen et indberetningsskema jf. bekendtgørelse om fangst af sildepiskere og bekendtgørelse om begrænsning af hvalfangst.
Stk. 2. Listen indsendes til Erhvervsdirektoratet, den første i hver måned ned oplysninger om fangst af hvaler i den foregående iråned. Listen vedlægges kopi af samtlige rapporteringsskemaer, som er modtaget den foregående måned.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade alle licenser bortfalde, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til landsstyret.

§ 5. Bøde idømmes den der overtræder §§ l, 2, og 3.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 1990.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 31 af 22. september 1986 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen


Rettelsesblad

Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)