Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servering af stærke drikke.

I medfør af § 10, stk. l og § 17, stk. 3 jf. § 24, stk. 3 i Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke fastsættes :

 

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for virksomheder med alkoholbevilling bortset fra skibe. Bestemmelserne gælder endvidere for offentlige institutioners butikker, hoteller og restauranter, når disse handler med stærke drikke.

§ 2. Forinden lokaler til udhandling eller servering af stærke drikke tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra
1) bygningsmyndigheden (ibrugtagningstilladelse fra kommunen),
2) brandmyndigheden,
3) sundhedsmyndigheden, og
4) Arbejdstilsynet samt næringsbrev og alkoholbevilling.
Stk. 2. Tilsvarende bestemmelser gælder, når der har fundet væsentlige ombygninger sted. Ved ejer- og forpagterskifte skal der foreligge nyt næringsbrev og ny alkoholbevilling.

§ 3. Indgangsparti og de virksomheden umiddelbart tilstødende udenomsarealer skal til enhver tid holdes ryddelige.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, i hvilket omfang virksomheden er ansvarlig for ryddeligholdelse af udenomsarealer.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan påbyde en eksisterende virksomhed, der påfører omgivelserne væsentlige gener i form af støj og anden uro eller uhygiejniske forhold, at nedbringe disse gener.

§ 5. I lokaler, hvortil der er knyttet en alkoholbevilling, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller som medfører ulempe for andre tilstedeværende eller omboende, eller i øvrigt at foretage noget der strider  mod orden og sømmelighed.
Stk. 2. Sker der overtrædelse af stk. l, skal bevillingshaveren eller dennes stedfortræder påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet.

§ 6. I restaurationslokaler må ikke indlades gæster i et sådant antal, at det er egnet til at forstyrre ordenen på stedet.
Stk. 2. Politiet kan i særlige tilfælde, når det skønnes nødvendigt af hensyn til ordenen på stedet, indstille til kommunalbestyrelsen, at antallet af gæster permanent eller i en nærmere fastsat periode skal være lavere end det af myndighederne i øvrigt fastsatte maximum.

§ 7. Personer under 18 år, dog bortset fra elever og praktikanter, må ikke beskæftiges direkte med udhandling og servering af stærke drikke. Det skal sikres, at der altid er tilstrækkeligt voksent personale til stede samtidig med elever og praktikanter.
Stk. 2. I restaurationsvirksomheder skal der være ansat tilstrækkeligt personale til varetagelse af dørvogterfunktioner, og sådant personale skal være voksne personer, der er fyldt 18 år.

§ 8. Der må ikke umiddelbart før, salget skal stoppes, serveres stærke drikke i et kvantum, som ikke med rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid, eller som i øvrigt må påregnes at føre til væsentlig beruselse.

§ 9. Bygnings- og brandmyndigheden samt Arbejdstilsynet er til enhver tid berettiget til at kontrollere, om forudsætningerne for den meddelte godkendelse af salgs- eller serveringslokaler fortsat er til stede.
Stk. 2. Sundhedsmyndighederne er på tilsvarende måde til enhver tid berettiget til at kontrollere, om den hygiejniske standard er tilfredsstillende.

§ 10. Tilsynsmyndighederne kan påbyde foranstaltninger gennemført, såfremt forholdene i en virksomhed ikke opfylder de krav, der er fastsat på disse områder.
Stk. 2. Tilsynsmyndighederne kan, såfremt de påbudte foranstaltninger ikke gennemføres inden for en af myndigheden fastsat frist, påbyde virksomheden at ophøre, indtil foranstaltningerne er gennemført, når der er tale om forhold, der er af væsentlig betydning for gæsternes og de ansattes sikkerhed eller sundhed.

§ 11. Tilsynsmyndighederne skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, når en virksomhed ikke findes at opfylde de lovbestemte krav, for offentlige institutioners hoteller og restauranter tillige til Landsstyret. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om hvilke påbud, tilsynsmyndigheden har fundet nødvendige, samt hvilken frist, der er givet virksomheden til at bringe forholdene i orden.

§ 12. For overtrædelser af de i denne bekendtgørelse givne bestemmelser kan der idømmes bøde.

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1990.
Stk. 2. Påbud om særlige krav til indretningen af en eksisterende virksomhed i medfør af Landstingslovens § 5, stk. 2, 2. punktum, kan dog tidligst kræves gennemført den 1. april 1991, når der er tale om væsentlige ændringer.
Grønlands Hjemmestyre d.29. marts 1990
Moses Olsen

/

Martha Labansen