Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 11. april 1990 om fiskeri i "rejekassen".

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, §§ 12 og 23, fastsættes:

 

§ 1. Rejefiskeri i området mellem 68º00'N og  70º45'N, øst for 56º00'W ("rejekassen") er forbudt for fartøjer, hvortil er knyttet en produktionstilladelse ved Vestgrønland på 60% af rejefangsten eller derover. Det samme gælder fartøjer på 500 BRT/BT 500 eller derover (efter fartøjets målebrev).

§ 2. I NAFO-områderne i B NE og l A SE tilsammen (mellem 68º00'N og 69º30'N, øst for 56ºOO'W) gælder følgende begrænsninger for fiskeri efter rejer:
1) Fartøjer på 250 BRT/BT 250 eller derover, men mindre end 500 BRT/BT 500 (efter fartøjets målebrev) må tilsammen højst fiske 1.500 tons årligt.
2) Fartøjer på 75 BRT/BT 120 eller derover, men mindre end 250 BRT/250 BT (efter fartøjets målebrev) må tilsammen højst fiske 3.500 tons årligt.
Stk. 2. I NAFO-område L A NE (mellem 69º30'N og 70º45'N, øst for 56º00'W) gælder følgende begrænsninger for fiskeri efter rejer:
1) Fiskeri er forbudt for fartøjer på 250 BRT/BT 250 eller derover (efter fartøjets målebrev).
2) Fartøjer på 75 BRT/BT 120 eller derover, men mindre end 250 BRT/BT 250 (efter fartøjets målebrev) må tilsammen højst fiske 3.000 tons årligt.

§ 3. Når kvoten for de anførte fartøjer i de nævnte områder er opfisket, skal fiskeriet indstilles. Meddelelse herom gives af landsstyret i radio og presse eller ved direkte henvendelse til rederierne eller fartøjerne.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiske

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 13. april 1990.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørel se nr. 13 af 1. maj 1989,
Grønlands Hjemmestyre, den 11. april 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen