Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. juni 1990 om fredning af rensdyr i Grønland.

I medfør af § 4 og § 9 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

Jagttider og kvotajagt

§ 1. Rensdyret (Rangifer tarandus) er fredet i perioden 26. september -31. juli. Rensdyrjagt er kun tilladt i perioden 1. august -  25. september.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l kan Landsstyret under særlige omstændigheder og efter skriftlig ansøgning herom fra en  kommunalbestyrelse give dispensation til rensdyrjagt på nærmere angivne vilkår i enkelte kommuner i op til 15 dage mellem 1. marts og 31. marts. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv, hvornår jagten skal finde sted inden for den nævnte periode og meddeler dette til Erhvervsdirektoratet senest 14 dage før jagtens start.
Stk. 3. I Avanersuaq, Uummannaq, Ilulissat, Nuuk samt Tasiilaq kommuner kan kommunalbestyrelsen for et nærmere angivet område med udsatte fritlevende tamrener beslutte, at rensdyrjagten skal holdes indenfor en af kommunalbestyrelsen fastsat kvota. Kommunalbestyrelsen skal inden 14 dage før jagtens start meddele Erhvervsdirektoratet størrelsen samt de nærmere vilkår for kvotaen.
Stk. 4. Tilladelse til vinterjagt, jf. stk. 2, eller kvotajagt, jf. stk. 3, kan alene gives til personer med fangst og jagt som hovederhverv. Landsstyrets dispensation til vinterjagt og en kommunalbestyrelses fastsættelse af kvotajagt samt de nærmere vilkår herfor skal meddeles i radio og presse.

 

Jagtbegrænsninger

§ 2. Personer, der har fangst og jagt som hovederhverv, har ret til i den i § l, stk. l nævnte jagtperiode at nedlægge op til 6 rensdyr pr. jagttur.
Stk. 2. Personer, der har fangst og jagt som bierhverv, har ret til i den i § l, stk. l angivne jagtperiode at nedlægge op til 8 rensdyr pr. sæson pr. husstand, dog højst 6 rensdyr pr. jagttur.
Stk. 3. Personer, der driver rensdyrjagt som fritidsbeskæftigelse, og som har fast bopæl i Grønland, har ret til i den i § l, stk. l nævnte jagtperiode at nedlægge op til 3 rensdyr pr. sæson pr. husstand.
Stk. 4. Personer, der ikke har fast bopæl i Grønland, er pligtige at løse jagttegn efter reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 18. maj 1989 om jagt- og fiskeritegn, førend de lovligt kan nedlægge højst l rensdyr pr. jagttegn.
Stk. 5. Ved en "jagttur" forstås en af jægeren foretaget tur i jagtligt øjemed. Turen skal udgå fra og vende tilbage til jægerens  faste bopæl. Såfremt jagtturen varer mere end 14 dage og der oprettes sommerbeboelse udgår turen dog fra denne.

 

Jagtredskaber og transportmidler

§ 3. Mindste lovlige kaliber til nedlæggelse af rensdyr er .222 (svarende til 5.64 mm). Salonrifler, haglgeværer samt halv- og helautomatiske våben er ikke tilladt til rensdyrjagt.
Stk. 2. Hunde må ikke medtages til jagtområderne i perioden 1. august - 25. september. Under vinterjagt kan hunde dog medtages som trækdyr i jagtområdet. Løst gående hunde tillades ikke i jagtområdet.
Stk. 3. Hunde, der medtages under vinterjagt, skal være vaccineret mod rabies senest 3 uger og tidligst 3 år før jagten.
Stk. 4. Fly, helikoptere, snescootere samt andre motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på rensdyr eller som transportmiddel i forbindelse med jagt på rensdyr.

 

Rensdyrreservater

§ 4. Ilulissat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Paamiut kommuner skal udlægge mindst en femtedel af kommunens isfrie landområde til rensdyrreservat. I disse områder må rensdyr ikke jages på noget tidspunkt af året.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen meddeler, hvilket område der er udlagt som rensdyrreservat. Omridset indtegnes på et landkort, som tilsendes Erhvervsdirektoratet.
Stk. 3. Såfremt et udlagt rensdyrreservat er nedslidt på grund af fouragering fra dyrene eller på anden måde uegnet, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at reservatet flyttes til et mere velegnet område, hvorefter dette meddeles Erhvervsdirektoratet.

 

Anvendelse af nedlagte dyr m.v.

§ 5. Anskudte rensdyr skal straks opsøges og aflives.
Stk. 2. Alt kød og skind fra nedlagte rensdyr skal anvendes på stedet eller medtages derfra.
Stk. 3. Indsamling af rensdyr gevirer er kun tilladt i perioden 1. august - 25. september.
Stk. 4. Det er forbudt at købe eller på anden måde modtage ulovligt nedlagte rensdyr eller dele af sådanne.

 

Kontrol og overtrædelse

§ 6. Enhver rensdyrjæger skal på forlangende fra politiet, en kommunal opsynsmand eller tilsvarende myndighedsperson kunne fremvise gyldig dokumentation, såsom fangstbevis eller bopælsattest for sin ret til at drive rensdyrjagt.
Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan medføre bøder og/eller konfiskation. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

 

Dispensation

§ 7. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål dispensere fra bestemmelserne i §§ 1-4 samt § 5, stk. 3.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. august 1990.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 9. april 1987 om fredning af rensdyr.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. juni 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen