Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 27. august 1990 om godkendelsesprocedure ved andelsboligbyggeri.

I medfør af § 10 stk. 2 i landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 om andelsboliger, som ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 1990 fastsættes:

 

Stiftelsesoverenskomst

§ 1. Andelsboligforeningen udarbejder en stiftelsesoverenskomst, som skal bruges som dokumentation for, at der er stiftet en andelsboligforening. Overenskomsten underskrives af samtlige stiftere.
Stk. 2. Boligdirektoratet udarbejder en standardoverenskomst, hvis indhold som minimum skal være indeholdt i foreningens stiftelsesoverenskomst.

 

Programoplæg

§ 2. Andelsboligforeningen skal udarbejde et programoplæg, som skal danne grundlag for udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt
Stk. 2. Boligdirektoratet udarbejder et standardprogramoplæg, hvis indhold som minimum skal være indeholdt i foreningens programoplæg.
Stk. 3. Udgifter til udarbejdelse af programoplæg, er ikke støtteberettigede.

§ 3. Den forventede boligafgift skal beregnes på baggrund af programoplægget.

 

Byggestandard

§ 4. For at få støtte fra det offentlige må byggestandarden ikke fastsættes højere end den til enhver tid gældende standard i offentligt byggeri indeholdende boliger til udlejning.

 

Ansøgning om offentlig støtte

§ 5. Skriftlig ansøgning om offentlig støtte tilstilles kommunalbestyrelsen i to eksemplarer.
Stk. 2. Ansøgningen vedlægges:
1) Stiftelsesoverenskomst, jf. § 1.
2) Programoplæg, jf. § 2.
3) Foreningens vedtægter.
4) Dokumentation for andelshavernes eget indskud på 7% af de forventede, samlede opførelsesomkostninger.
5) Forhåndstilsagn om realkreditlån til foreningen.

§ 6. Godkender kommunalbestyrelsen ansøgningen sendes den til Boligdirektoratet inden 1. marts året forinden støtte ønskes til at igangsætte andelsboligbyggeri.
Stk. 2. Boligdirektoratet viderebehandler ansøgningen i henhold til de tidsterminer, som er angivet i den af Boligdirektoratet udarbejdede normaltidsplan.

§ 7. Boligdirektoratet tager på baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse stilling til foreningens programoplæg omkring 1. april. Herefter meddeles det kommunalbestyrelsen, om de ansøgte midler bliver indplaceret i finanslovsforslaget for de efterfølgende år.
Stk. 2. Kopi af den i stk. l nævnte meddelelse sendes til andelsboligforeningen.

§ 8. Projektering, som foretages inden der er meddelt endeligt tilsagn om støtte, er for foreningens egen regning. Udgifterne er støtteberettigede såfremt der senere meddeles foreningen endeligt tilsagn om støtte.

 

Hovedprojekt

§ 9. Det af bygningsmyndigheden godkendte hovedprojekt skal godkendes af Boligdirektoratet inden der kan gives endeligt tilsagn om støtte. Hovedprojektet skal indeholde de påtænkte bygninger, og dertil hørende udenomsanlæg.
Stk. 2. Hovedprojektet skal vedlægges "Særlig Arbejdsbeskrivelse" og revideret B-overslag.
Stk. 3. B-overslaget skal indeholde:
1) Forventede tilbud på alle enterpriser,
2) 10% uforudseelige udgifter,
3) rådgiverhonorar,
4) eventuelle byggemodningsafgifter,
5) administrationsomkostninger,
6) finansieringsomkostninger og
7) stempelafgifter.
Stk. 4. Vedlagt B-overslaget skal være en fordelingsplan for byggeudgifternes afholdelse inden for byggeperioden. Tillige skal vedlægges en beregning af boligafgiften på baggrund af B-overslaget.

§ 10. Inden hovedprojekt og B-overslag forelægges Boligdirektoratet skal der mellem kommunalbestyrelsen og andelsboligforeningen aftales, i hvilken udbudsform byggeriet skal udbydes.
Stk. 2. Medmindre andet aftales, udbydes byggeriet i offentlig licitation på grundlag af "Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland, FBG 79".
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af andre udbudsformer. Kommunalbestyrelsen påser, at disse regler overholdes.

 

A-overslag

§ 11. Inden byggeriet påbegyndes skal Boligdirektoratet og kommunalbestyrelsen kodkende A-overslaget.
Stk. 2. A-overslaget skal indeholde:
1) Indhentede, bindende tilbud på alle entrepriser,
2) 5% uforudseelige udgifter,
3) rådgiverhonorar,
4) eventuelle byggemodningsafgifter,
5) administrationsomkostninger,
6) finansieringsomkostninger og
7) stempelafgifter.
Stk. 3. Vedlagt A-overslaget skal være en økonomiplan samt fordelingsplan for byggeudgifternes afholdelse inden for byggeperioden. Tillige skal vedlægges en beregning af boligafgiften på baggrund af A-overslaget.

§ 12. Godkendes A-overslaget frigiver landsstyret og kommunalbestyrelsen den offentlige støtte, samt meddeler, om fordelingsplanen for byggeudgifternes afholdelse kan godkendes.

§ 13. Tilsagn om støtte bortfalder såfremt der indgås bindende kontrakter eller byggeriet igangsættes inden Boligdirektoratet har godkendt A-overslaget.

 

Byggerådgivning

§ 14. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at der på Boligdirektoratets og kommunalbestyrelsens vegne føres tilsyn med opførelsen af byggeriet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen oplyser til Boligdirektoratet, hvem kommunalbestyrelsen og andelsboligforeningen har udpeget til byggerådgiver.

§ 15. Byggerådgiverens udgifter må ikke være større end de ville være, hvis de var beregnet i henhold til de honorarregler der måtte være aftalt mellem Grønlands Hjemmestyre og TSP, foreningen af tekniske rådgivere i Grønland.

 

Financiering

§ 16. Det af andelsboligforeningen valgte pengeinstitut varetager financiering af igangværende byggeri indtil den offentlige støtte frigives.
Stk. 2. I henhold til den godkendte økonomiplan hjemtager pengeinstituttet den offentlige støtte. Fraviger det faktiske forbrug økonomiplanen, hjemtages støtten i henhold til det faktiske forbrug.

§ 17. Landsstyret, kommunalbestyrelsen og andelsboligforeningen deltager ligeligt i de løbende udbetalinger gennem byggesagens forløb. Det af foreningen valgte pengeinstitut fremsender byggeopgørelse kvartalsvis til kommunalbestyrelsen og Boligdirektoratet.

§ 18. Efter at byggeriet er afsluttet hjemtager foreningens pengeinstitut kreditforeningens lån.

 

Byggeregnskab

§ 19. Endeligt byggeregnskab og kopi af overdragelses protokol fremsendes til kommunalbestyrelsen og Boligdirektoratet til endelig godkendelse senest tre måneder efter at byggeriet er overdraget. Overdragelsesprotokollen skal indeholde specificeret mangelsliste.

§ 20. Boligafgiften skal beregnes på baggrund af det endelige byggeregnskab.

§ 21. Den offentlige støtte til det enkelte byggeri fastsættes endeligt på grundlag af det af kommunalbestyrelsen og Boligdirektoratet godkendte byggeregnskab.

 

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. august 1990
Moses Olsen

/

Dorthe Johannsen