Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 17. oktober 1990 om ændring af bekendtgørelse om kvoter for fiskeri i 1990.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 9 af 21. februar 1990 foretages følgende ændring:

I § 10, stk. 3 og stk. 4 ændres 2. punktum til "Et fartøj må dog ikke have sådanne bifangster ombord, hvis de overstiger 10 vægtprocent (dog højst 7,5 tons) af den samlede ombordværende fangst (i hel vægt)"

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. november 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. oktober 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen