Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 24. oktober 1990 om tilskud til erhvervsuddannelseskurser.

I henhold til:
1) § 13 i landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning,
2) § 8 i landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) fastsættes:

 

Kapitel 1.
Kurser med kursusgodtgørelse finansieret af Grønlands Hjemmestyre

§ 1. Inden for et på finansloven fastsat beløb kan der ydes godtgørelse til dækning af mistede arbejdsindtægter til deltagere i kurser, der er anerkendt som berettigende til "kursusgodtgørelse" af direktoratet.
Stk. 2. Ansøgning om kursusgodtgørelse indsendes til direktoratet.

§ 2. Kursusgodtgørelse kan ydes, når kurset afholdes som dagskole.
Stk. 2. Der kan ydes godtgørelse til kurser på under 3 måneders varighed.

§ 3. I stedet for godtgørelse til arbejdstager kan der ydes refusion til arbejdsgivere, der yder løn til en deltager på et anerkendt kursus, jf. § l, stk. 1. Refusionen kan ikke overstige satserne for kursusgodtgørelse.
Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. l til offentlige arbejdsgivere, herunder offentligt ejede virksomheder og virksomheder, der i det væsentlige finansieres af det offentlige medmindre der er tale aktieselskaber, om anpartsselskaber eller lignende.

§ 4. Godtgørelse ydes fra planlagt afrejsedato fra bopælen til og med dagen for hjemkomsten. Godtgørelsen ydes for 6 dage pr. uge, dvs. ikke for søndage. Godtgørelsen ydes således på folkekirkens helligdage samt juleaftensdag, nytårsdag, helligtrekongersdag, 1. maj og nationaldagen, medmindre disse dage falder på søndage.
Stk. 2. Rejse til og fra kursusstedet skal ske i umiddelbar tilslutning til kurset. Ønsker en deltager at rejse på et andet tidspunkt, ydes godtgørelse kun i selve kursusperioden.

§ 5. Kursusgodtgørelse udbetales ugevis bagud.

§ 6. Godtgørelse ydes med et beløb svarende til grundlønnen inkl. dyrtidstillæg for faglærte hhv. ikke-faglærte i henhold til overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn.
Stk. 2. Til deltagere under 18 år ydes godtgørelse med et beløb svarende til grundløn inkl. dyrtidstillæg for ikke-faglærte under 18 år i henhold til overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn.
Stk. 3. Godtgørelse ydes med samme beløb, uanset om kurset afholdes i Grønland, Danmark eller andre lande.
Stk. 4. Der ydes ikke feriegodtgørelse af udbetalt kursusgodtgørelse.
Stk. 5. Kursusgodtgørelse er A-indkomst og indberettes som sådan af kursistens hjemkommune.
Stk. 6. Satserne reguleres 2 gange årligt, pr. 1. april og 1. oktober. Direktoratet meddeler kursusgodtgørelsens størrelse til arbejdsmarkedskontorer.

§ 7. Ikke-forsørgere betaler for kost og logi et af direktoratet fastsat beløb pr. dag. Beløbet fastsættes for ikke-forsørgere over og under 18 år. Betalingen fradrages i kursusgodtgørelsen, før denne udbetales. Forsørgere betaler ikke for kost og logi.
Stk. 2. Arbejdsgiver betaler for kost og logi, hvis der ikke er betalt herfor ved fradrag i kursusgodtgørelse eller refusion til arbejdsgiver.
Stk. 3. Der skal betales for kost og logi for 7 dage pr. uge, dvs. også for søndage.
Stk. 4. Satserne reguleres l gang årligt pr. 1. april. Direktoratet meddeler satsernes størrelse til arbejdsmarkedskontorer.

§ 8. Afbryder en deltager kurset, eller bortvises deltageren, bortfalder retten til kursusgodtgørelse for den resterende del af kursustiden. Der udbetales ikke kursusgodtgørelse for ulovlige forsømmelser på over l time sammenlagt.

§ 9. Der ydes refusion af nødvendige rejse- og opholdsudgifter under rejsen, hvis et kursus afholdes uden for bopælskommunen.
Stk. 2. Ved selvforskyldt afbrydelse af et kursus skal deltager selv betale sin hjemrejse.
Stk. 3. I forbindelse med nære pårørendes begravelse kan der ydes førtidig hjemrejse og refusion af opholdsudgifter under rejsen, hvis der er ydet refusion af rejseudgifter efter stk. l, og hvis deltageren vil være berettiget til tjenestefrihed og frirejse ved nære pårørendes begravelse i kraft af sit ansættelsesforhold. Kun personer med fast ansættelse hos en arbejdsgiver kan derfor komme i betragtning.

§ 10. Direktoratet kan pålægge arbejdsgivere at betale for forbrug af materialer, kursusinstruktør og lignende.

 

Kapitel 2.
Kurser med tilskud finansieret af arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag

§ 11. Inden for rammen af de for et kalenderår opkrævede bidrag efter landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag kan der ydes tilskud til erhvervsuddannelsens efter- og videreuddannelseskurser for faglært og ikke-faglært hjemmehørende arbejdskraft i det omfang, kurserne er anerkendt som tilskudsberettigende af direktoratet.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud indgives i forbindelse med tilmelding til kursus til den erhvervsuddannelsesinstitution, der afholder kurset.

§ 12. Der kan ydes tilskud til arbejdsgivere, der er bidragspligtige i henhold til § l i landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag.
Stk. 2. Efter 1. januar 1992 kan der ikke ydes tilskud til arbejdsgivere, der ikke har betalt forfaldne bidrag.

§ 13. Der ydes tilskud til:
1) rejseudgifter til og fra kursusstedet, dvs. både billetudgifter til billigste offentlige transportmiddel og nødvendige opholdsudgifter på rejsen,
2) udgifter på kursusstedet til den af kursusarrangøren tilbudte indkvartering og kost, og
3) tabt arbejdsfortjeneste med et beløb svarende til kursusgodtgørelse efter reglerne i kapitel 1.
Stk. 2. Tilskud til udgifter tilkommer den, der afholder udgifterne. Yder arbejdsgiver løn til en ansat under kursus, udbetales tabt arbejdsfortjeneste i stedet til arbejdsgiver.

§ 14. Direktoratet kan pålægge arbejdsgivere at betale for forbrug af materialer, kursusinstruktør og lignende.

 

Kapitel 3.
Forskellige bestemmelser

§ 15. Der kan ikke ydes kursusgodtgørelse efter kapitel l og tilskud efter kapitel 2 samtidigt.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1991.
Stk. 2. Samtidigt ophæves kap. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 23. juli 1981 om uddannelsesstøtte ydet af Grønlands Hjemmestyre.
Grønlands Hjemmestyre, 24. oktober 1990
Jens Lyberth

/

Ejvind Christoffersen